AIDS a homosexualita

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-us-gay-pride-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V tomto článku nechám mluvit především grafy a fakta v nich obsažená.

 

V prvním grafu je odhadovaný počet nových infekcí retrovirem nazývaným HIV (Human Immunodeficiency Virus), který je původcem nemoci AIDS. Údaje jsou ze Spojených států z let 1977 – 2006 a jsou členěné podle způsobu přenosu.

Zelená čára v grafu ukazuje, že z počátku epidemie, až do roku 1983 byl počet nakažených heterosexuálů zcela zanedbatelný. Pouze v letech 1991 – 1993 o trochu předstihli MSM (muže kteří mají sex s muži), ale poté se opět trend vrací do původních kolejí. MSM jsou jedinou skupinou, která v posledních letech (do roku 2006) zaznamenává nárůst počtu nakažených. Při porovnávání počtů nakažených v jednotlivých skupinách je třeba mít stále na vědomí, že i takto široce pojatá skupina MSM představuje pouhých 6,4 % populace Spojených států na které připadá více než polovina nakažených. Po odečtení poměrně malého počtu těch, kteří si injekčně aplikují drogy tak zbývá 93 % heterosexuálů, na které připadá méně než polovina nakažených a zvláště v prvních letech šíření AIDS byl jejich podíl mizivý! ZDROJ

Pohlavní nemoci – graf 01

ZDROJ

Další graf z Velké Británie opět zachycuje počty nakažených podle způsobu přenosu nákazy. Sex between men = sex mezi muži
mother to infant = přenos z matky na dítě blood/tissue products = přenos krví nebo jinými tkáněmi při transfuzích a transplantacích.
Pohlavní nemoci – graf 02

ZDROJ

Na následujícím grafu je situace v Japonsku, kde vidíme, že sexuální styk mezi stejnými pohlavími (Same sex contact) – modrá čára - hrál zpočátku relativně menší roli. Převládl nad heterosexuálním přenosem - červená čára - až po roce 2001, ale zato se dostal v roce 2010 téměř na trojnásobek.. Other cause = jiná příčina – žlutá čára.

Pohlavní nemoci – graf 03

ZDROJ

Následující graf je pro argumentaci obzvláště důležitý. Vidíme zde podobný vzor, jako pro celé Spojené státy s tím, že zde je ještě mnohem větší rozdíl mezi gayi a heterosexuály. Okolo roku 1994 dochází k poklesu nakažených heterosexuálů blízko k nule a naopak k opětovnému nárůstu u gayů. Ideologové obhajující homosexuální chování totiž s oblibou tvrdí, že za problémy gayů může jejich útlak a předsudky. Pokud by to tak bylo, tak bychom spolu s prosazením rovnoprávnosti gayů museli pozorovat postupné vyrovnání jejich problémů na úroveň, jaká je u heterosexuálů. K vyškrtnutí homosexuality ze seznamu nemocí došlo již v roce 1973 a San Francisco se stalo Mekkou gayů (zřejmě jí bylo již před rokem 1973). Dá se říci, že většina gayů žijících v San Franciscu nepamatuje dobu, kdy byla ještě homosexualita považována za nemoc, a vyrostli v prostředí, kde se naopak cítí nesvůj konzervativec. Tento graf tedy spolehlivě vyvrací tvrzení, že za problémy homosexuálů s pohlavními nemocemi mohl útlak společnosti. Možná že je svoboda spíše devastuje.

Pohlavní nemoci – graf 04

ZDROJ

Následující graf je konečně z Čech a v češtině, takže nepotřebuje komentář. Ukazuje nám rozdělení počtu všech případů od počátku epidemie podle způsobu přenosu.

Pohlavní nemoci – graf 05

ZDROJ

Následující tabulka ukazuje to, co předchozí koláčový graf, ale jen za rok 2009 a rozděleně na muže a ženy, takže ještě více vyniká drtivá převaha nakažených homosexuálů a bisexuálů mezi muži. České lesby si vedou dobře, ale je jich v populaci malý počet.

Pohlavní nemoci – graf 06

ZDROJ

Další graf je ze Spojených států a ukazuje podíl homosexuálního přenosu ještě trochu vyšší, než v ČR. MSM = muži kteří mají sex s muži.

Pohlavní nemoci – graf 07

ZDROJ

Další tabulka spolu s grafem z USA ukazují odděleně muže a ženy. Muži, kteří mají sex s muži, jasně vedou, přesto že tvoří jen málo početnou minoritu:

Estimated adult and adolescent new HIV diagnoses in 2009 by transmission route and gender

Transmission route Muži Ženy
Male-to-male sexual contact 24,132 -
Injection drug use 2,652 1,520
Male-to-male sexual contact and injection drug use 1,157 -
Heterosexual contact 4,551 8,706
Other 47 29
Total* 32,538 10,255

* Because totals are calculated independently of the sub-populations, the values in each column may not sum exactly to the figure in the 'Total' row

Pohlavní nemoci – graf 08

ZDROJ

Graf označený jako č. 1 z Velké Británie nás varuje, abychom nebyli přehnaně optimističtí, pokud jde o možnosti nových léků. HAART (vysoce aktivní antiretrovirová terapie) vedla k výraznému poklesu počtu lidí, u kterých propukl AIDS (zelená čára) a k poklesu úmrtí (fialová). Reakcí na tento úspěch však byl pokles opatrnosti a neprodleně došlo k více než dvojnásobnému nárůstu počtu nakažených virem HIV:
Figure 1: Annual new HIV and AIDS diagnoses and deaths: UK, 1981-2010

Pohlavní nemoci – graf 09

Jako doplnění k předchozímu grafu vidíme samostatně též reakci mužů, kteří mají sex s muži, na novou léčbu HAART. Zjevně jim otrnulo, když viděli, že se díky nové léčbě dá přežívat a kromě střídání stovek sexuálních partnerů přidali nové druhy zábavy, jako barebacking, bugchasing a stealthing. V následující informaci o takových praktikách čeští novináři opomněli zmínit, že se jedná homosexuály, a zprávu navíc ilustrovali fotografií muže a ženy. Tento článek je typickou ukázkou práce homosexuální propagandy. Informace o úmyslném nakažení zvyšuje sledovanost, takže je zájem ji použít. Na druhé straně se nesmí zmínit jakákoli spojitost s homosexualitou a navíc se text doprovodí matoucí fotografií.

Opět vidíme, že s postupujícím společenským přijetím homosexuality jako normální varianty sexuálního chování, nedochází ke sblížení sociosexuality homosexuálů (což znamená zhruba promiskuity, počtu sexuálních partnerů) se sociosexualitou heterosexuálů. Heterosexuálové se i po zavedení nové léčby chovali stále opatrněji, zatímco homosexuálové se zjevně vrací v sociosexualitě (promiskuitě) a rizikovosti svého chování na úroveň před propuknutím epidemie AIDS.

Figure 2: Annual New HIV diagnoses among men who have sex with men: UK, 1981-2010

Pohlavní nemoci – graf 10

ZDROJ

Následující sloupcový graf ukazuje procento nakažených virem HIV mezi muži, kteří mají sex s muži (MSM), a procento nakažených mezi všemi dospělými muži ve čtyřech zemích Evropské unie. Například v Itálii je nakaženo 26,7 % mužů, kteří mají sex s muži, ačkoliv v celé populaci mužů je nakaženo jen 0,5 %, což je padesátinásobek. Ve žlutém sloupci adult prevalence (výskyt u dospělých) jsou však MSM, kteří představují obvykle více než polovinu nakažených zahrnuti také. Takže můžeme zhruba odhadnout, že v Itálii je mezi MSM přinejmenším sto krát více nakažených, než mezi heterosexuály. Největší nepoměr mezi MSM a heterosexuály v počtu nakažených virem působícím AIDS je v Německu, kde se jedná zhruba o dvě stě násobek.

Pohlavní nemoci – graf 11

Figure 2: HIV Prevalence rates in 4 EU Countries: MSM and General Adult prevalence rates.

ZDROJ

Dále vidíme podobné srovnání pro některé země Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Opět se ukazuje, že v populaci MSM je několikanásobně vyšší podíl nakažených, než je tomu v celkové mužské populaci (která zahrnuje též MSM). Pouze v Keni je rozdíl poměrně malý. U dalších afrických zemí, Senegalu a Súdánu jsou rozdíly několikanásobné až mnohonásobné.

Pohlavní nemoci – graf 12

ZDROJ

Nyní se podíváme na pár grafů, které popisují celosvětový rozsah epidemie AIDS. Následující graf varuje, že ve Spojených státech neustále roste počet lidí infikovaných virem HIV. Důvodem je to, že počet nově nakažených zůstává přibližně stejný, ale díky novým metodám léčby zavedeným okolo roku 1995, lidé trpící AIDS žijí výrazně déle.

Pohlavní nemoci – graf 13

Tabulka s regionální statistikou zachycuje celosvětový vývoj epidemie AIDS ke konci roku 2010:

Regionální statistika pro HIV a AIDS, konec roku 2010

Region Dospělí a děti
žijící s HIV/AIDS

Dospělí a děti, kteří se nově nakazili v roce 2010

Výskyt u dospělých* Úmrtí způsobená AIDS 2010
Sub-Saharan Africa 22.9 million 1.9 million 5.0%
1.2 million
North Africa & Middle East 470,000 59,000
0.2%
35,000
South and South-East Asia 4 million
270,000
0.3% 250,000
East Asia 790,000 88,000
0.1% 56,000
Oceania 54,000 3,300
0.3% 1,600
Latin America
1.5 million
100,000
0.4% 67,000
Caribbean
200,000
12,000
0.9% 9,000
Eastern Europe & Central Asia
1.5 million
160,000
0.9% 90,000
North America
1.3 million
58,000
0.6% 20,000
Western & Central Europe
840,000
30,000
0.2% 9,900
Celý svět, celkem
34 million
2.7 million
0.8% 1.8 million

* Proportion of adults aged 15-49 who are living with HIV/AIDS

Pohlavní nemoci – graf 14

ZDROJ

Na posledním grafu je na pravé stupnici počet lidí žijících s HIV, na levé stupnici je počet nově infikovaných a mrtvých. Sloupce v grafu znamenají počet lidí žijících s HIV, červená čára počet nově nakažených HIV a hnědá počet zemřelých na AIDS:

Pohlavní nemoci – graf 15

ZDROJ

Počet lidí zemřelých na AIDS v USA ke konci roku 2008 činil 617.025 a za samotný rok 2008 jich zemřelo 16.605. Z toho můžeme odhadovat, že ke konci roku 2013 počet zemřelých na AIDS v USA dosáhne 700.000 osob.

Z výše uvedených grafů můžeme spolehlivě doložit, že celosvětová epidemie AIDS je výrazně spojena s homosexualitou s výjimkou některých zemí subsaharské Afriky, kde je tato spojitost méně výrazná. Není proto náhoda, že pro tuto nemoc byl zpočátku navržen název GRID (gay-related immune deficiency), což znamená imunitní deficience související s gayi.

Občas se setkáváme s pokusem prezentovat AIDS jako nezasloužené břemeno, které homosexuálové nesou v důsledku diskriminace a útlaku většinovou společností. Z výše uvedených údajů, jako je graf počtu nakažených v San Franciscu však vidíme, že se jedná pouze o další lež homosexuálních ideologů.

I přesto že epidemiologické údaje hovoří jasně, uvedu na závěr stanovisko loni zemřelého profesora Antonína Holého, kterým také tento článek ukončím. Prof. Holý, který patří k nejvýznamnějším českým přírodovědcům, objevil celou řadu léků proti virům působícím AIDS, žloutenku, opar a další nemoci. Sám si vážil více svého léku proti žloutence, než léků na AIDS z důvodu, který uvedl v následujícím rozhovoru (podtržení jsem doplnil):

Pohlavní nemoci – graf 16

ZDROJ

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

22521)  vavadoreld (16.05.2024 03:58)

Онлайн-заведение «Vavada» предлагает сыграть в увлекательные и интересные игры, а заодно и заработать на своем увлечении. На сайте представлен лицензированный контент, что дает возможность выиграть крупную сумму. Казино было основано в 2017 году, и за это время стало одним из самых популярных. Работает по лицензии Кюрасао. На сайте https://vavadaplay3.com/ (<a href=https://vavadaplay3.com/>казино с бонусом на час</a> ) ознакомьтесь с условиями игры и возможностями. Особенностью портала является то, что его запускают не только с ПК, но и мобильного телефона. Это позволит сделать так, чтобы любимая игра была с вами всегда, как и возможность заработать. К преимуществам онлайн-клуба «Вавада» относят:

- большой выбор слотов;
- честные, прозрачные условия игры;
- регулярные выплаты;
- возможность воспользоваться, в том числе, мобильной версией.

Предлагается огромный выбор развлечений на любой вкус и только от проверенных, надежных провайдеров с мировым именем. Слоты являются оригинальными, а потому не получится вмешаться в процесс игр. По этой причине он честный, чем и заслужил уважение большинства игроков. Каждый гемблер получит реальные деньги, а вот комиссии отсутствуют. Есть возможность воспользоваться как настольными, так и карточными играми, кено, лото. Авторизовавшись, клиенты смогут воспользоваться живым казино.

Фильтр позволит найти любимую игру. Причем сыграть можно как платно, так и бесплатно - в демо-режиме, чтобы получить опыт, ознакомиться с симуляторами и нюансами их работы. Это оптимальный вариант для новых пользователей, которые только осваивают игру. Но и профессиональные гемблеры также заинтересуются процессом. За счет фирменного софта вы всегда будете в курсе обновлений, важных функций, новостей и актуальных событий. Выигрывайте крупные суммы вместе с игорным клубом «Вавада».

22522)  octagor (16.05.2024 12:31)

Компания «Octastudio» специализируется на таких услугах, как: разработка проектов на 1С битрикс, переработка или доработка имеющегося сайта, редактирование контента, анализ конкурентов. Также к основным услугам относят и обновление структуры, модернизацию функционала, подготовку портала для продвижения. На сайте https://octa-studio.ru (<a href=https://octa-studio.ru>разработка сайта в москве стоимость</a> ) ознакомьтесь с полным перечнем услуг, которые можно заказать прямо сейчас, оформив заявку либо позвонив по телефону, чтобы дополнительно уточнить все детали. Также компания на профессиональном уровне занимается и разработкой логотипа, фирменного стиля. К преимуществам обращения в «Octastudio» относят:

- в компании работают компетентные, квалифицированные специалисты;
- привлекательные расценки;
- большой спектр услуг;
- более 60 успешно выполненных проектов.

Опытные сотрудники компании создадут сайт, исходя из ваших потребностей, целей, бюджета, особенностей сферы деятельности. Они внимательно выслушают ваши пожелания, проведут анализ ниши и предложений конкурентов, чтобы реализовать уникальный продукт, которому нет аналогов. Не сомневайтесь - в «Octastudio» ваш проект будет выполнен максимально быстро, потому как сотрудники уважают ваше и свое время и знают, что вы хотите получить готовый сайт в ближайшее время. В компании трудятся лучшие дизайнеры, разработчики, content-менеджеры, а также маркетологи, которые знают, как решить проблему максимально оперативно и грамотно.

Создаются только эффективные решения, которые принесут прибыль клиентам. Идеи формируются с учетом многолетнего опыта в сфере IT-индустрии. Сотрудники не навязывают лишних услуг. Вы воспользуетесь только теми, что выбрали сами. Для того чтобы иметь представление о работе коллектива, ознакомьтесь со свежими кейсами.

22523)  Uuуganaemit (18.05.2024 03:42)

Чистка канализации не дорого. Смена и ремонт труб в вашем доме.

https://deltamed-kray.ru

22524)  gknorfSoore (24.05.2024 03:41)

ГК «Норфост» с 2006 года занимается строительством домов, которые полностью соответствуют самым высоким требованиям и предпочтениям клиентов. Для того чтобы быстрее определиться с выбором, изучите на сайте https://gknorfost.ru/ (<a href=https://gknorfost.ru/>спб строительство домов кирпич</a> ) каталог последних проектов с ценами, планировками. Представлены как одноэтажные, так и двухэтажные дома. При желании клиент может заказать сооружения с гаражом, а также индивидуальное проектирование. В компании работают компетентные специалисты с огромным стажем в данном направлении, а потому они выполнят все работы «под ключ», начиная от реализации идеи и заканчивая заселением. В комплекс услуг входит: проектирование, строительство, инженерия, отделка, благоустройство, обслуживание. К преимуществам обращения в компанию относят:

- большой опыт работы;
- использование инновационных, качественных материалов;
- профессиональные консультации;
- приемлемые цены.

Предприятие гарантирует безупречное исполнение работ, оно точно следует условиям договора, а все услуги оказываются в обозначенные сроки. ГК «Норфост» ценит долгосрочное сотрудничество, а потому выполняет все обязательства. Предлагаются дома по привлекательной стоимости и в самом разном исполнении. И все они подходят для круглогодичного проживания.

Что касается расценок, то на их формирование влияет не только количество этажей, но и площадь, количество, виды используемых материалов, сложность проекта. Если вам понравился какой-либо дом из каталога, но, на ваш взгляд, ему что-то не хватает, то всегда есть возможность его адаптировать под свои потребности. Специалисты компании всегда готовы помочь вам выбрать лучший вариант дома и в соответствии с финансовыми возможностями, требованиями, предпочтениями. Закажите и вы дом мечты!

22525)  RonaldElurl (24.05.2024 16:14)

Химчистка мебели и ковров. Глубокая очистка, устранение пятен, придание свежести. Выезд в день обращения.
https://ekb-rebcentr.ru

22526)  MarilynOmite (24.05.2024 18:44)

Грузоперевозки по городу и области. Квартирные и офисные переезды. Бережная погрузка и разгрузка. Лучшие цены в регионе.
https://vladimir.vetamed.ru

22527)  Danielfat (24.05.2024 22:10)

Ремонт холодильников на дому. Диагностика, устранение неисправностей любой сложности. Гарантия до 1 года.
https://vldmr.metod.center

22528)  growex-Whaby (25.05.2024 11:24)

Компания «Growex Group» более 15 лет оказывает полный комплекс услуг в международном логистическом направлении. Основное направление деятельности заключается в таможенном оформлении, а также контейнерных перевозках. Закажите перевозки автомобильным, морским, воздушным, железнодорожным транспортом. Работа с бизнесом различного уровня: мелким, крупным, а также производственными компаниями, предприятиями государственного уровня. На профессиональном уровне обеспечивается оперативная доставка груза, специалисты финансово отвечают за сохранность товара. А потому он точно доедет в целости и сохранности. На сайте https://growex-group.ru/ (<a href=https://growex-group.ru/uslugi/avto-perevozki.html>международные автомобильные перевозки грузов</a> ) уточните то, какие услуги оказываются компанией. К ее преимуществам относят:

- тщательная организация перевозок международного уровня;
- доступные цены;
- возможность отправить, в том числе, скоропортящиеся грузы;
- оперативное выполнение заказа.

Для всех клиентов предусмотрен электронный документооборот, доступны бесплатные консультации, если необходимо что-то уточнить. К каждому клиенту приставляется персональный менеджер, который будет курировать весь процесс. Все работы выполняются строго под ключ, поэтому не придется ни о чем переживать. Груз сертифицируется. При необходимости предоставляется информирование 24/7.

Обеспечиваются все процессы, которые связаны с логистикой. Миссия предприятия состоит в том, чтобы каждый клиент получил сервис высокого уровня. Он дает возможность организовать перевозки международного уровня и строго под ключ, а также в короткие сроки. Это позволит правильно сформировать и развить бизнес. На предприятии максимально тщательно, детально подходят к процессу организации перевозок, чтобы все прошло именно так, как нужно. Воспользуйтесь услугами компании, которой важен результат.

22529)  grsuvMog (25.05.2024 21:34)

Компания на профессиональном уровне занимается лазерной гравировкой на жетонах, шильдах, ложках. Кроме того, создает клише, производит гравировку по кругу и на различных предметах. При необходимости специалист может приехать на объект, чтобы оказать услугу непосредственно на территории заказчика. На сайте https://grsuv.ru/ (<a href=https://grsuv.ru/kupit-imennye-lozhki/>ложки с именами</a> ) ознакомьтесь с полным перечнем услуг, которые вы сможете заказать в этой компании и по лучшей стоимости. У нее огромное количество постоянных клиентов, которые советуют своим знакомым, друзьям. Нанесение гравировки происходит на самые разные материалы, объекты различной формы и независимо от размера. Особенностью лазерной гравировки является то, что она делает каждое изделие особенным и уникальным. К преимуществам обращения в компанию относят:

- услуги оказываются в минимальное время;
- изделию не наносится вред за счет использования уникальных, инновационных технологий;
- разумная стоимость;
- в компании работают лучшие специалисты.

При условии, что создается сувенирное изделие, то идеальным решением станет неглубокая гравировка. Что касается цветовой гаммы, то на нее влияет мощность лазерного луча, а также оттенок металла. Вот почему получится создать светлое изображение либо темно-серое, темно-коричневое. В процессе работы применяется техника безупречной точности с ЧПУ. Уникальный метод используется для нанесения изображения на различные детали, аксессуары, столовые приборы. Можно нанести логотип, изображение либо маркировку.

К важным преимуществам лазерной гравировки относят то, что она выполняется максимально оперативно, подходит для производства большой партии товара. У конечной продукции небольшая себестоимость, материал не перегревается, а гравировка не портит технических характеристик изделия.

22530)  Robertsof (12.06.2024 21:18)

<a href=https://gates-of-olympus-1000.fun/>Gates of Olympus 1000 на реальные деньги</a>

22531)  Robertsof (15.06.2024 07:32)

<a href=https://gates-of-olympus-1000.fun/>Gates of Olympus 1000 на реальные деньги</a>

«   1 ... 560 561 562 563 564

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek