Dětská homosexuální prostituce a homosexuální prostituce dospívajících

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/detska-homosexualni-prostituce-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

Charles Thomas Swinscow, 15 let. Chlapec, který pracoval v bordelu pro bohaté londýnské homosexuály. Skandál, u jehož zrodu stál, vzbudil značné rozhořčení britské společnosti a měl velký vliv na soudní proces s pederastem Wildem. (Cleveland Street scandal 1889).

Henry Labouchère z radikálního křídla Liberální strany, který byl horlivým odpůrcem homosexuality, vedl v důsledku Cleveland Street skandálu úspěšnou kampaň za trestnost homosexuálního chování, která byla uzákoněna v dodatku trestního zákoníku nazývaném Labouchère Amendment 1885. Podle Labouchèreho dodatku byl souzen též Alan Turing.
Dětská homosexuální prostituce 01
Homosexuální prostituce se podobně jako jiné jevy spojené s homosexualitou výrazně odlišuje od prostituce heterosexuální. Jak je obvyklé u homosexuality, tak hlavní odchylka spočívá ve vysokém počtu mladých chlapců v poměru k počtu jejich homosexuálních a bisexuálních zákazníků (3,6 %).
Zjednodušeně můžeme říci, že celá polovina prostituujících dětí, dospívajících a mladých dospělých obou pohlaví pracuje pro uspokojení 3,6 % mužské populace a druhá polovina pracuje pro zbývajících 96,4 % heterosexuálních mužů. Některé studie ukazují, že pro uspokojení 3,6% menšiny pracuje dokonce ještě mnohem větší podíl prostituujících dětí a dospívajících. Ve studii norských dětí ve věku 14 – 17 let se věnovalo prostituci 1,4 %, z toho třikrát více chlapců, než dívek; (Pedersen & Hegna, 2003), přičemž podíl ženských zákazníků prostitutů je malý.

Navíc je třeba vzít v úvahu i to, že v té 3,6% homo/bisexuální skupině je též podmnožina 1,4% bisexuálů, kteří nepochybně využívají též prostituující dívky a správně bychom jim měli připočíst na vrub i část ženské prostituce. Na druhé straně z výzkumů není jasné, zda zákazníky nejsou i příležitostní homosexuálové, kteří také patří do skupiny MSM (muži kteří mají sex s muži). Potom bychom museli uvažovat s jejich podílem poněkud vyšším, například podle studie Spencera Lieba je to 6,4 %.

Další významná odchylka spočívá též v nízkém věku chlapců poskytujících sexuální služby homosexuálům. Často se jedná ještě o děti jen málo přes deset let věku. Není správné přistupovat na snahu homosexuální lobby vymezit definici dítěte na dobu před začátkem puberty, která začínala u dívek ve věku 10 – 11 let a u chlapců ve věku 11- 12 let. Podle nových studií věk začátku puberty u evropských dívek klesl dokonce pod deset let. Jedná se pouze o průhlednou snahu zbavit se jakýchkoliv označení s prefixem –pedo, protože pedofil je vnímán jako cosi nižšího než člověk, subhuman, monstrum zasluhující ty nejtěžší tresty. V případě pedofilů má i značná část veřejnosti pochopení pro spoluvězně, kteří berou výkon spravedlnosti do vlastních rukou. Jak uvidíme dále, tak na tuto hru se zužováním definice dítěte na období před začátkem puberty nepřistupuje ani studie John Jay College of Criminal Justice.


Pod pojmem homosexuání prostituce zde budu zahrnovat i typ sexuálních styků, kdy prostitut, který je sám orientovaný převážně na ženy, tedy heterosexuálně, poskytuje služby za peníze homosexuálům. Velká část dětí a dospívajících chlapců, kteří si opatřují peníze poskytováním různých druhů sexuálních služeb dospělým homosexuálům a bisexuálům, je ve skutečnosti jednoznačně heterosexuálně orientovaných. Proto je homosexuální prostituce vedle bisexuality dalším důležitým kanálem, kterým se z prostředí homosexuální komunity šíří pohlavní nemoci, ale i způsoby chování a mentalita, do většinové heterosexuální společnosti. A to právě mezi dětmi a dospívajícími, kteří před sebou největší potenciál k dalšímu šíření nemocí.


Proto také pokud mluvíme o mladých chlapcích, mnohdy ještě dětech, poskytujících služby dospělým homo/bi/polysexuálům, není praktické mluvit o homosexuálních prostitutech, protože to evokuje dojem, že se jedná o mladé chlapce, kteří se sami cítí sexuální přitažlivost k osobám stejného pohlaví. Proto je lepší o nich mluvit jako o prostitutech poskytujících služby homosexuálům, nebo podle jejich věku jako o dětech zneužívaných k homosexuální prostituci.

Studie komerčního sexuálního využívání dětí v New Yorku

Tato studie byla provedena renomovanou institucí John Jay College of Criminal Justice, která je součástí City University of New York sídlící v New Yorku. Studie z roku 2008 má název:

Commercial Sexual Exploitation of Children in New York City, Volume One: The CSEC Population in New York City: Size, Characteristics, and Needs, což v češtině znamená:

Komerční sexuální využívání dětí ve městě New York, první díl: Populace CSEC (komerčně sexuálně využívaných dětí) ve městě New York, její velikost, charakteristika a potřeby.

V úvodu je třeba zdůraznit, že pro potřeby této studie jsou za komerčně sexuálně využívané děti považováni všichni, komu je méně, než 18 let. Slovo dítě, chlapec = řecky pais (podobně jako ve slově pediatr) je zde s klidem využíváno.

Studie došla k řadě překvapivých závěrů. Prvním z nich je skutečnost, že nadpoloviční část dětí využívaných k prostituci jsou chlapci. V následující tabulce vidíme údaje, které jsou částečně odlišné. V prvním řádku je celkový počet dětí vybraných do studie, kde je převaha chlapců výraznější, 177 : 106 děvčatům. V druhém řádku je odhadovaný poměr v populaci mezi chlapci a děvčaty 53,5 % : 42 %. (zbývajících 4,5 % jsou transgendeři). Autoři studie na jedné straně uvádí, že část chlapců vyřadili ze studie pro nevěrohodnost, avšak na druhé straně chlapci, kteří se hlásili do studie, převyšovali počet dívek do té míry, že přistoupili k omezování počtu chlapců. Začali naléhat na zkoumané děti, aby dávali kupony (nábor pomocí metody sněhové koule - snowball sampling) pouze dívkám, zvláště těm, které mají pasáky. Krátce poté dokonce přestali přijímat na pohovory chlapce úplně a v pohovorech pokračovali pouze s dívkami a transgendery.

Dětská homosexuální prostituce 02


Total distribution of recruits = celkový počet účastníků výzkumu

Estimated Population Proportions = odhadovaný poměr podle pohlaví v populaci

Sample Population Proportions = poměr podle pohlaví ve vzorku populace

Pokud jde o pohlaví zákazníků, tak téměř všechny děti uvedly, že měly převážně mužské zákazníky. 11 % dívek a 40 % chlapců však uvedlo, že měli též ženské zákaznice, včetně 14 chlapců, kteří řekli, že pracovali výlučně pro ženy. Počet dívek, které poskytovaly sexuální služby lesbám, byl překvapivě velký vzhledem k tomu, že procento leseb v populaci se obvykle uvádí 1,1 % a bisexuálních žen 2,2 %. Autoři studie uvádí jako překvapivých i 40% chlapců, kteří měli též ženské klientky, ale upozorňují, že považují odhady chlapců za významně nafouknuté. Chlapci totiž téměř vždy konstatovali, že mají více klientů mužů než žen. Pro ty chlapce, kteří sami nebyli homosexuální, nebo se chtěli vyhnout stigmatu spojenému s homosexualitou, však bylo obtížné připustit, že jejich klientela byla výlučně mužská. Autoři výzkumu se domnívají, že se pouze snažili zamlžit tuto skutečnost, zřejmě i sami před sebou tím, že prohlašují, že pracovali pro obě pohlaví. Uvádějí příklad osmnáctiletého bílého chlapce ze Staten Islandu, který řekl: „Chodím hlavně s holkami, ale nenechám si to dělat do zadku a nedělám to jiným orálně. Ale dělám to jiným chlapům do zadku a nechávám chlapy, aby to dělali orálně mě.“ Výzkumníci se domnívají, že chtěl po pravdě říci, že poskytuje sexuální služby mužům i ženám, ale nechtěl zpochybňovat svojí vlastní sexualitu a sexuální orientaci.


Je pravděpodobné, že zde narážíme na esenciální rozdělení známé již od starověku, rozdělení na erasty a eromeny, pronikající a přijímající. Ta druhá pozice, přijímajícího (eromena), nebyla přijatelná ani pro starověké řecké muže, ani pro německou Gemeinschaft der Eigenen zdůrazňující supermaskulinitu.


Pokud jde o věk, kdy se děti začaly věnovat prostituci, tak v této studii nenacházíme tak výrazné rozdíly mezi pohlavími, ale i tak ve věku 13 let a méně začalo s prostitucí 19 % chlapců oproti 15 % dívek. U chlapců pozorujeme dvouvrcholovou křivku, se kterou se setkáme i v případě sexuálního zneužívání chlapců.

Dětská homosexuální prostituce 03


Dalším překvapivým výsledkem této studie je skutečnost, že jen 16,2% dívek začalo prostituovat prostřednictvím pasáků (market facilitator) a téměř žádní chlapci, pouhých 0,9%.

Dětská homosexuální prostituce 04

How youth Got Involved - Jak se dítě dostalo k prostituci

Customer Approched Me – Oslovil mě zákazník

Market Facilitator – Pasák

Homeless – Bez domova

Relative – Příbuzný

I Approached Customer – Já jsem oslovil zákazníka

Studie boří celou řadu mýtů ohledně prostituce. Spoluautor studie Ric Curtis píše, že se setkával s nepřátelskou reakcí ze strany různých organizací na ochranu prostitutek a vládních agentur, které zaměřují svoje úsilí na boj s pasáky. Pochopitelně, vždyť studie ukazuje, že pouze 16 % dívek pracuje prostřednictvím pasáků a pokud počítáme všechny děti dohromady, tak je to pouhých 8 %. Navíc se prakticky žádná z těchto organizací nezaměřuje na ochranu chlapců. Přitom Ric Curtis uvádí, že nejvíce poškozené (viktimizované) děti, se kterými se setkal, byli chlapci, speciálně hererosexuální (straight) chlapci. Znamená to tedy, že většina těchto “zasloužilých” organizací se z jakýchsi nezveřejněných důvodů vyhybá problémům 92 % dětí! (převážně chlapců a potom dívek prostituujících bez pasáků.) V publikaci se navíc píše, že mnoho dívek pochází z problematického prostředí a pasáka často považovaly za prvního člověka, který s nimi zacházel s “láskou” a “respektem”. Proto asi ani pro většinu z 16 % dívek, které si vydělávají prostitucí, nebude pasák tou hlavní příčinou, proč se tak chovají


Někdo by mohl namítnout, že se o této problematice nevědělo, avšak vidíme, že i po vydání této publikace v roce 2008, je ticho po pěšině. Navíc sami autoři studie uvádějí starší vědecké práce, které také ukazovaly na vysoký podíl mužské prostituce ve Spojených státech (Spangenberg, 2001; Finklehor & Ormrod, 2004; Estes & Weiner, 2002; Weisberg, 1985; and West, 1993). Později budu také psát o studiích z jiných zemí, které dospěly k podobným výsledkům.


Dosavadní prezentace prostituce jako jevu, kdy se ženy stávají obětí mužských pasáků, tak slouží k zamaskování toho, že oběti mezi dětmi a dospívajícími jsou spíše mužského pohlaví. Navíc většinou nejsou obětí pasáků, ale homosexuálů, bisexuálů a především vlivné homosexuální lobby. Tito mocní zločinci mají dostatečné prostředky na to, aby celou hrůzu homosexuální prostituce před veřejností kryli a ponechávali děti a mladé chlapce jako kořist nenasytným homosexuálním predátorům.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1)  Mene Amber (30.06.2019 10:22)

Ahoj všichni! I, m zde prozkoumat blogy a fórum o nádherné a nejbezpečnější lék na (Herpes Virus). Byl jsem pozitivní na smrtící virus zvaný herpes a já jsem ztratil naději, protože jsem byl ven vrhal a odmítl dokonce i mé přátele skříně. Hledal jsem on-line, abych věděl a vyptával se na lék na Herpes a já jsem četl někoho svědectví o tom, jak byl vyléčen z Herpes, tak jsem se rozhodl kontaktovat stejného bylinkáře, protože vím, že příroda má moc léčit všechno. kontaktoval jsem ho, abych věděl, jak mi může pomoci a on mi řekl, že se nebudu bát, že mě uzdraví přírodními bylinami od Boha! po dvou dnech, kdy ho kontaktoval, mi řekl, že lék je připraven a poslal mi ho přes DHL a po 3 dnech se mi dostal! Použil jsem med, když mě instruoval (Ráno a VEČER) a byl jsem vyléčen! jeho opravdu jako sen, ale jsem tak šťastný! to je důvod, proč jsem se rozhodl také přidat další komentář k Němu tak, že více může být zachráněno stejně jako já! a pokud potřebujete jeho pomoc, můžete mu poslat e-mail na adresu purenaturalhealer@gmail.com nebo whatsapp +2348105150446

2)  Steplew (21.04.2020 17:49)

Cialis Lilly Icos Precio <a href=https://buycialisuss.com/#>Buy Cialis</a> Super Active Cialis 40 Mg <a href=https://buycialisuss.com/#>buy cialis online us</a> Amoxicillin Powder

3)  RhgHO (09.01.2021 19:29)

Pills information for patients. Drug Class. <a href="https://viagra4u.top">viagra without rx</a> in USA. Actual what you want to know about meds. Get information now.
<a href=http://eidsvoll-dk.no/edk-forum/topic/yesterday-fixed-matches-like/page/3/#post-346245>Everything about drug.</a> <a href=https://bitcoin21.org/2020/11/20/i-am-out-of-my-bitcoin-trades-if-this-happens-some-crazy-news/#comment-132308>Some news about meds.</a> <a href=https://eskogoli.com/2020/09/15/ipl-2020-kolkata-knight-riders/#comment-5786>Everything trends of drugs.</a> 21b785c

4)  XzwVU (10.01.2021 03:09)

Drugs information for patients. What side effects? <a href="https://viagra4u.top">can you get generic viagra tablets</a> in the USA. Some about drugs. Get information here.
<a href=http://fotodatabank.seniorennet.be/detail.php?fotoID=6505&cat=243&start=0>Some trends of meds.</a> <a href=http://bpo.gov.mn/content/589>Some trends of medication.</a> <a href=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Medicines%20information%20sheet.%20Drug%20Class.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%3Ecan%20i%20order%20generic%20prednisone%20pill%3C%2Fa%3E%20in%20US.%20Best%20news%20about%20medicament.%20Get%20now.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Ffilmshalatv.com%2Fpublic%2Fpost%2F1717%3EAll%20about%20pills.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fhealthybyit.circlecamp.com%2Findex.php%3Fpage%3Dwebboard-showtopic%26topic_id%3D143%3EBest%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicines.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fhoacuoivip.vn%2Fcach-trang-tri-dam-hoi-tiet-kiem-chi-phi-nhat-co-dau-nen-bo-tui-ngay.html%3ESome%20news%20about%20pills.%3C%2Fa%3E%20%20c4_e104%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%20%3E%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BB%D0%B8%20%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%3C%20%2F%20a%20%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.%20%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%98%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B6%D0%B5.%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Ffilmshalatv.com%2Fpublic%20%2F%20post%20%2F%201717%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%20%2F%20healthybyit.circlecamp.com%20%2F%20index.php%3Fpage%3Dwebboard-showtopic%26topic_id%3D143%3E%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fhoacuoivip.vn%2Fcach-trang-tri-dam-hoi-tiet-kiem-chi-phi-nhat-co-dau-nen-bo-tui-ngay.html%3E%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20c4_e104>Everything information about medication.</a> 3c25d98

5)  DavidTmy (11.01.2021 11:25)

Medicines information for patients. Drug Class.
<a href="https://remeron4u.top">remeron pill</a> in US
Actual information about medicine. Get now.

https://dienmaysonganh.com/san-pham/may-vat-ly-tam-vat-nghe-vat-dau-vat-san-day-inox-36-40-lit.html Everything information about drugs. https://google-wiki.info/translate/1?to=ru&from=en&source=Medicament%20information%20leaflet.%20Drug%20Class.%20%0D%0Awhere%20to%20buy%20erythromycin%20https%3A%2F%2Ferythromycin4u.top%20in%20Canada%20%0D%0ASome%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicines.%20Get%20here.%20%0D%0A%20%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fdarimkomfort.ru%2Fproducts%2Fdvuhtsvetnaya_versal%23comment_30711%20All%20news%20about%20medicament.%20http%3A%2F%2F1fbktabor.cz%2Fmladsi-zaci%2Fprvni-zapasy-v-novem-rocniku-jihoceske-ligy-mladsich-zaku%20Best%20trends%20of%20pills.%20https%3A%2F%2Famp.en.vaskar.co.in%2Ftranslate%2F1%3Fto%3Dru%26from%3Den%26source%3DMedicines%2520information%2520sheet.%2520Effects%2520of%2520Drug%2520Abuse.%2520%250D%250Awhere%2520to%2520buy%2520paxil%2520https%253A%252F%252Fpaxil4u.top%2520in%2520US%2520%250D%250AActual%2520news%2520about%2520drug.%2520Read%2520here.%2520%250D%250A%2520%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fabclass.ru%252Fmaterials%252F293%252F%2520All%2520about%2520meds.%2520https%253A%252F%252Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%252FHONDA-N-BOX-SLASH-X-TD1-01%253Fcomment_success%253D2021-01-10T00%253A13%253A20%2526time%253D1610205200%2520Everything%2520what%2520you%2520want%2520to%2520know%2520about%2520medicines.%2520http%253A%252F%252Fa.mblg.tv%252Fgurone%252Fentry%252F12%252F%2523comments%2520Actual%2520information%2520about%2520medicine.%2520%2520feeeb74%2520%26result%3D%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BC.%2520%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B7%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8.%2520%25D0%25B3%25D0%25B4%25D0%25B5%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%2520https%253A%252F%252Fpaxil4u.top%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590%2520%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%2520%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25BE%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2585.%2520%25D0%25A7%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%258C.%2520http%253A%252F%252Fabclass.ru%252Fmaterials%252F293-%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2585.%2520https%253A%252F%252Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%252FHONDA-N-BOX-SLASH-X-TD1-01%253Fcomment_success%253D2021-01-10T00%253A13%253A20%2526time%253D1610205200%2520%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25B5%252C%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D0%25BE%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2585.%2520http%253A%252F%252Fa.mblg.tv%252Fgurone%252Fentry%252F12%252F%2523comments%2520%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BE%2520%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5.%2520feeeb74%20Actual%20information%20about%20medicament.%20%207e3ebcf%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%20https%3A%2F%2Ferythromycin4u.top%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%98%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B0.%20https%3A%2F%2Fdarimkomfort.ru%2Fproducts%2Fdvuhtsvetnaya_versal%23comment_30711%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20http%3A%2F%2F1fbktabor.cz%2Fmladsi-zaci%2Fprvni-zapasy-v-novem-rocniku-jihoceske-ligy-mladsich-zaku%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA.%20https%3A%2F%2Famp.en.vaskar.co.in%2Ftranslate%2F1%3Fto%3Dru%26from%3Den%26source%3DMedicines%20information%20sheet.%20Effects%20of%20Drug%20Abuse.%20%0D%0Awhere%20to%20buy%20paxil%20https%3A%2F%2Fpaxil4u.top%20in%20US%20%0D%0AActual%20news%20about%20drug.%20Read%20here.%20%0D%0A%20%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fabclass.ru%2Fmaterials%2F293%2F%20All%20about%20meds.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2FHONDA-N-BOX-SLASH-X-TD1-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A20%26time%3D1610205200%20Everything%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicines.%20http%3A%2F%2Fa.mblg.tv%2Fgurone%2Fentry%2F12%2F%23comments%20Actual%20information%20about%20medicine.%20%20feeeb74%20%26result%3D%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%20https%3A%2F%2Fpaxil4u.top%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C.%20http%3A%2F%2Fabclass.ru%2Fmaterials%2F293-%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2FHONDA-N-BOX-SLASH-X-TD1-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A20%26time%3D1610205200%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20http%3A%2F%2Fa.mblg.tv%2Fgurone%2Fentry%2F12%2F%23comments%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%20feeeb74%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%207e3ebcf All news about medicament. http://anatili.kazgazeta.kz/news/5403 Best news about medicines. d13c25d

6)  hidroxicloroquina (18.02.2021 18:28)

hydroclorquin <a href=https://hydroxychloroquinex.com/#>20201023</a> hydroxychloroquine and chloroquine side effects

7)  antibiotic zithromax (18.02.2021 19:38)

zithromax perscription <a href=https://zithromaxes.com/>price of zithromax</a> cytromax

8)  plaquenil sulfate 200 mg (20.02.2021 20:36)

erectile aids <a href=https://plaquenilx.com/#>what plaquenil used for</a> top erectile strength products

9)  vardenafil 20mg india manufacturer (04.04.2021 23:50)

warnings for vardenafil https://vegavardenafil.com/ warnings for vardenafil maximum dose

10)  sildenafil best price canada (05.04.2021 22:26)

sildenafil 80 mg https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil generic 20mg

11)  how to adminiter transurethral alprostadil (08.04.2021 07:43)

alprostadil injection instructions https://alprostadildrugs.com/ injectable for ed

12)  Corrine (19.04.2021 10:48)

Виртуальный азартный клуб, в котором любой заинтересованный человек может заключить пари на различные спортивные
события, называется букмекерская контора (БК).


На любое событие идет четкая работа
аналитиков компании. Они дают оценку вероятности событию и определяют размер котировки.

Гемблер выигрывает когда пари оказалось удачным.
банкролл по ставке, умножается на коэффициент.

Так определяется итоговая прибыль.
Если Пари не проходит, вся сумма отправляется в контора.


На данный момент на территории Российской
Федерации ведут свою деятельность на законных основаниях несколько букмекерских
контор.
существует несколько форматов организации.
Онлайн площадки в online поле и наземные филлиалы (ППС).

Актуальные адреса точек вы найдете на web старничке
интересующего вас букмекера,
или в профильных группах, обозревающих деятельность букмекеров.

Для снятия и пополнение баланса в пунктах наземного ППС работают наличный расчет.

Выигрышные средства игрок получает через администратора.


Поскольку люди в 21 веке выбирают online развлечения, пик популярности приходится на виртуальные
букмекерские конторы.
Для большей оперативности, помимо официальных сайтов, некоторые БК
предлагают оформить ставки на события в приложениях для IOS и Андроид.

Для мотивации как новых,
так и опытных игроков создатели
БК пытаются сделать уникальные бонусные программы, с самыми щедрыми условиями по рынку.Как выбрать букмекера

Любой игрок основывается на свои определенные критерии для выбора БК или поиска беттингового сайта.

Следует внимательно ознакомиться
с характеристиками сайта до регистрации.

Основными критериями для принятия решения принято считать актуальную
программу лояльности, статус букмекерской конторы
и размер коэффициентов и маржи.


Ниже приведет список ключевых критериев для геймеров, разработанных нашим обозревательным сайтом:

Выбор ставок.
главными характеристиками данного списка является, ассортимент составленных
конторов http://fyfc.net/home.php?mod=space&uid=122690&do=profile&from=space рынков по росписи
на тоталы и форы в футбольных матчах, а также росписьна хоккей и теннис.

Лучшими в РФ по количеству маркетов
считаются Фонбет и 1хставка.

Коэффициенты.
ТОП букмекерских контор обычно формируется
исходя из величины коэффициента.

Ведь чем выше котировка на событие,
тем больше денег можно заработать ставки на спорт онлайн .Проработка лайва.
Ставки, которые оформляются игроками по ходу матча, расположены в линии лайв режима.

При оформлении рейтинга мы делаем
акцент на скорость оформления и подведения итогов по ставке, глубину предлагаемых ставок,
глубину росписи.

Отзывы о Букмекере.
Данный показатель формирует рейтинг лицензионным БК относительно скорости денежных переводов и обработки
негативных обращений с пользователями сайта.
Каждый гемблер нуждается в уверенности что он получит
свой выигрыш, при ставке по всем правилам.

Если контора по неизвестным обстоятельствам не
выплачивает выигрыш, то коэффициенты и бонусы не представляют большого значения.

13)  WisHR (22.04.2021 20:44)

Drugs information leaflet. Effects of Drug Abuse.
<a href="https://lyricainfo.top">where to get generic pregabalin no prescription</a> in USA
Some about medicament. Read here.

14)  JanicePlock (30.04.2021 13:40)

canadian pharmacy cialis <a href="https://mycialistabs.com/">cialis tablet</a> what is cialis taken for

15)  Rebeccaphaph (06.05.2021 14:28)

essay on service activities <a href="http://writemyessayslfd.com/">write a essay for me</a> writing a compare contrast essay

16)  FrancesMergo (07.05.2021 04:20)

viagra alternative <a href="https://mrviagrashop.com">cheap viagra</a> sildenafil 50 mg

17)  CffIH (11.05.2021 08:20)

Drug prescribing information. Cautions. <a href="https://prednisone4u.top">can i buy prednisone tablets</a> in USA. Everything information about meds. Read information now.

18)  EymAY (13.05.2021 02:49)

cover letter to whom it may concern <a href="https://writingacoverletteronline.com/">better resume service</a> cover letter signature

19)  GekQV (15.05.2021 10:41)

viagra cock <a href="https://sildenafilviagratop.com">viagra strain</a> generic viagra online for sale

20)  WtkZW (15.05.2021 22:41)

what is cialis taken for <a href="https://cialisortadalafil.com/">cialis without prescription</a> generic cialis for sale

21)  MsdCA (18.05.2021 20:14)

Medicines information. What side effects can this medication cause?
<a href="https://mobic4u.top">where to get mobic price</a> in the USA
Everything what you want to know about medicines. Read now.

22)  chloroquineorigin (25.05.2021 21:48)

buy chloroquine online canada <a href=" https://chloroquineorigin.com/# ">chloroquine price in india </a> chloroquine online https://chloroquineorigin.com/#

23)  avana (26.05.2021 13:33)

buy avanafil usa <a href="https://avanaavanafil.com/#">buy avana usa</a>

24)  tadalafil research (03.06.2021 15:16)

tadalafil tablets <a href="https://elitadalafill.com/">is tadalafil and cialis the same thing</a> tadalafil generic

25)  buy cialis online (05.06.2021 00:48)

tadalafil dosage <a href="https://elitadalafill.com/">cialis 20 mg</a> purchase peptides tadalafil

26)  clozapine (05.06.2021 11:40)

hydroxochloroquin <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">clonidine hydrochloride</a> antimalarial drug hydroxychloroquine

27)  buy chloroquine phosphate (06.06.2021 16:35)

what is hydroxychloride <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">aralen chloroquine</a> hydroxyl chloroquine

28)  tadalafil online (07.06.2021 01:14)

tadalafil e20 pill <a href="https://tadalisxs.com/#">tadalafil goodrx</a> tadalafil generic 20mg

29)  plaquenil sulfate (07.06.2021 12:23)

chloroquine moa <a href="https://chloroquineorigin.com/#">plaquemine</a> chloroquine tablets amazon

30)  cialis online (09.06.2021 05:36)

sildenafil versus tadalafil <a href="https://elitadalafill.com/">cialis tablets</a> tadalafil vs vardenafil

31)  tadalafil research chemical (09.06.2021 14:16)

research chemicals tadalafil <a href="https://elitadalafill.com/">tadalafil brands</a> buy tadalafil

32)  www.pharmaceptica.com (22.06.2021 07:58)

canada generic tadalafil https://www.pharmaceptica.com/

33)  pharmaceptica (22.06.2021 11:28)

choloquine https://www.pharmaceptica.com/

34)  www.pharmaceptica.com (26.06.2021 13:32)

fast acting erectile pills https://pharmaceptica.com/

35)  pharmaceptica (04.07.2021 03:03)

sildenafil vs tadalafil https://pharmaceptica.com/

36)  VeronikaNinc (08.07.2021 08:22)

Error 523 origin is unreachable<>url]

37)  do you need a prescription for hydroxychloroquine (10.07.2021 07:26)

chloroquine malaria https://chloroquineorigin.com/# hydroxyl chloroquine

38)  side effects hydroxychloroquine (07.08.2021 15:09)

is chloroquine phosphate the same as hydroxychloroquine https://chloroquineorigin.com/# hydroxychloroquine and chloroquine side effects

39)  Oduvan4ikNinc (21.08.2021 17:49)

Error 523 <a href=https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/115003011431-Troubleshooting-Cloudflare-5XX-errors#523error>origin is unreachable</a>

40)  FidelNuate (17.09.2021 22:43)

MEET HOT LOCAL GIRLS TONIGHT WE GUARANTEE FREE SEX DATING IN YOUR CITY CLICK THE LINK:
<a href="https://about.me/alexa.smith">FREE SEX</a>

1 2 3   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek