AIDS a homosexualita

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-us-gay-pride-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V tomto článku nechám mluvit především grafy a fakta v nich obsažená.

 

V prvním grafu je odhadovaný počet nových infekcí retrovirem nazývaným HIV (Human Immunodeficiency Virus), který je původcem nemoci AIDS. Údaje jsou ze Spojených států z let 1977 – 2006 a jsou členěné podle způsobu přenosu.

Zelená čára v grafu ukazuje, že z počátku epidemie, až do roku 1983 byl počet nakažených heterosexuálů zcela zanedbatelný. Pouze v letech 1991 – 1993 o trochu předstihli MSM (muže kteří mají sex s muži), ale poté se opět trend vrací do původních kolejí. MSM jsou jedinou skupinou, která v posledních letech (do roku 2006) zaznamenává nárůst počtu nakažených. Při porovnávání počtů nakažených v jednotlivých skupinách je třeba mít stále na vědomí, že i takto široce pojatá skupina MSM představuje pouhých 6,4 % populace Spojených států na které připadá více než polovina nakažených. Po odečtení poměrně malého počtu těch, kteří si injekčně aplikují drogy tak zbývá 93 % heterosexuálů, na které připadá méně než polovina nakažených a zvláště v prvních letech šíření AIDS byl jejich podíl mizivý! ZDROJ

Pohlavní nemoci – graf 01

ZDROJ

Další graf z Velké Británie opět zachycuje počty nakažených podle způsobu přenosu nákazy. Sex between men = sex mezi muži
mother to infant = přenos z matky na dítě blood/tissue products = přenos krví nebo jinými tkáněmi při transfuzích a transplantacích.
Pohlavní nemoci – graf 02

ZDROJ

Na následujícím grafu je situace v Japonsku, kde vidíme, že sexuální styk mezi stejnými pohlavími (Same sex contact) – modrá čára - hrál zpočátku relativně menší roli. Převládl nad heterosexuálním přenosem - červená čára - až po roce 2001, ale zato se dostal v roce 2010 téměř na trojnásobek.. Other cause = jiná příčina – žlutá čára.

Pohlavní nemoci – graf 03

ZDROJ

Následující graf je pro argumentaci obzvláště důležitý. Vidíme zde podobný vzor, jako pro celé Spojené státy s tím, že zde je ještě mnohem větší rozdíl mezi gayi a heterosexuály. Okolo roku 1994 dochází k poklesu nakažených heterosexuálů blízko k nule a naopak k opětovnému nárůstu u gayů. Ideologové obhajující homosexuální chování totiž s oblibou tvrdí, že za problémy gayů může jejich útlak a předsudky. Pokud by to tak bylo, tak bychom spolu s prosazením rovnoprávnosti gayů museli pozorovat postupné vyrovnání jejich problémů na úroveň, jaká je u heterosexuálů. K vyškrtnutí homosexuality ze seznamu nemocí došlo již v roce 1973 a San Francisco se stalo Mekkou gayů (zřejmě jí bylo již před rokem 1973). Dá se říci, že většina gayů žijících v San Franciscu nepamatuje dobu, kdy byla ještě homosexualita považována za nemoc, a vyrostli v prostředí, kde se naopak cítí nesvůj konzervativec. Tento graf tedy spolehlivě vyvrací tvrzení, že za problémy homosexuálů s pohlavními nemocemi mohl útlak společnosti. Možná že je svoboda spíše devastuje.

Pohlavní nemoci – graf 04

ZDROJ

Následující graf je konečně z Čech a v češtině, takže nepotřebuje komentář. Ukazuje nám rozdělení počtu všech případů od počátku epidemie podle způsobu přenosu.

Pohlavní nemoci – graf 05

ZDROJ

Následující tabulka ukazuje to, co předchozí koláčový graf, ale jen za rok 2009 a rozděleně na muže a ženy, takže ještě více vyniká drtivá převaha nakažených homosexuálů a bisexuálů mezi muži. České lesby si vedou dobře, ale je jich v populaci malý počet.

Pohlavní nemoci – graf 06

ZDROJ

Další graf je ze Spojených států a ukazuje podíl homosexuálního přenosu ještě trochu vyšší, než v ČR. MSM = muži kteří mají sex s muži.

Pohlavní nemoci – graf 07

ZDROJ

Další tabulka spolu s grafem z USA ukazují odděleně muže a ženy. Muži, kteří mají sex s muži, jasně vedou, přesto že tvoří jen málo početnou minoritu:

Estimated adult and adolescent new HIV diagnoses in 2009 by transmission route and gender

Transmission route Muži Ženy
Male-to-male sexual contact 24,132 -
Injection drug use 2,652 1,520
Male-to-male sexual contact and injection drug use 1,157 -
Heterosexual contact 4,551 8,706
Other 47 29
Total* 32,538 10,255

* Because totals are calculated independently of the sub-populations, the values in each column may not sum exactly to the figure in the 'Total' row

Pohlavní nemoci – graf 08

ZDROJ

Graf označený jako č. 1 z Velké Británie nás varuje, abychom nebyli přehnaně optimističtí, pokud jde o možnosti nových léků. HAART (vysoce aktivní antiretrovirová terapie) vedla k výraznému poklesu počtu lidí, u kterých propukl AIDS (zelená čára) a k poklesu úmrtí (fialová). Reakcí na tento úspěch však byl pokles opatrnosti a neprodleně došlo k více než dvojnásobnému nárůstu počtu nakažených virem HIV:
Figure 1: Annual new HIV and AIDS diagnoses and deaths: UK, 1981-2010

Pohlavní nemoci – graf 09

Jako doplnění k předchozímu grafu vidíme samostatně též reakci mužů, kteří mají sex s muži, na novou léčbu HAART. Zjevně jim otrnulo, když viděli, že se díky nové léčbě dá přežívat a kromě střídání stovek sexuálních partnerů přidali nové druhy zábavy, jako barebacking, bugchasing a stealthing. V následující informaci o takových praktikách čeští novináři opomněli zmínit, že se jedná homosexuály, a zprávu navíc ilustrovali fotografií muže a ženy. Tento článek je typickou ukázkou práce homosexuální propagandy. Informace o úmyslném nakažení zvyšuje sledovanost, takže je zájem ji použít. Na druhé straně se nesmí zmínit jakákoli spojitost s homosexualitou a navíc se text doprovodí matoucí fotografií.

Opět vidíme, že s postupujícím společenským přijetím homosexuality jako normální varianty sexuálního chování, nedochází ke sblížení sociosexuality homosexuálů (což znamená zhruba promiskuity, počtu sexuálních partnerů) se sociosexualitou heterosexuálů. Heterosexuálové se i po zavedení nové léčby chovali stále opatrněji, zatímco homosexuálové se zjevně vrací v sociosexualitě (promiskuitě) a rizikovosti svého chování na úroveň před propuknutím epidemie AIDS.

Figure 2: Annual New HIV diagnoses among men who have sex with men: UK, 1981-2010

Pohlavní nemoci – graf 10

ZDROJ

Následující sloupcový graf ukazuje procento nakažených virem HIV mezi muži, kteří mají sex s muži (MSM), a procento nakažených mezi všemi dospělými muži ve čtyřech zemích Evropské unie. Například v Itálii je nakaženo 26,7 % mužů, kteří mají sex s muži, ačkoliv v celé populaci mužů je nakaženo jen 0,5 %, což je padesátinásobek. Ve žlutém sloupci adult prevalence (výskyt u dospělých) jsou však MSM, kteří představují obvykle více než polovinu nakažených zahrnuti také. Takže můžeme zhruba odhadnout, že v Itálii je mezi MSM přinejmenším sto krát více nakažených, než mezi heterosexuály. Největší nepoměr mezi MSM a heterosexuály v počtu nakažených virem působícím AIDS je v Německu, kde se jedná zhruba o dvě stě násobek.

Pohlavní nemoci – graf 11

Figure 2: HIV Prevalence rates in 4 EU Countries: MSM and General Adult prevalence rates.

ZDROJ

Dále vidíme podobné srovnání pro některé země Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Opět se ukazuje, že v populaci MSM je několikanásobně vyšší podíl nakažených, než je tomu v celkové mužské populaci (která zahrnuje též MSM). Pouze v Keni je rozdíl poměrně malý. U dalších afrických zemí, Senegalu a Súdánu jsou rozdíly několikanásobné až mnohonásobné.

Pohlavní nemoci – graf 12

ZDROJ

Nyní se podíváme na pár grafů, které popisují celosvětový rozsah epidemie AIDS. Následující graf varuje, že ve Spojených státech neustále roste počet lidí infikovaných virem HIV. Důvodem je to, že počet nově nakažených zůstává přibližně stejný, ale díky novým metodám léčby zavedeným okolo roku 1995, lidé trpící AIDS žijí výrazně déle.

Pohlavní nemoci – graf 13

Tabulka s regionální statistikou zachycuje celosvětový vývoj epidemie AIDS ke konci roku 2010:

Regionální statistika pro HIV a AIDS, konec roku 2010

Region Dospělí a děti
žijící s HIV/AIDS

Dospělí a děti, kteří se nově nakazili v roce 2010

Výskyt u dospělých* Úmrtí způsobená AIDS 2010
Sub-Saharan Africa 22.9 million 1.9 million 5.0%
1.2 million
North Africa & Middle East 470,000 59,000
0.2%
35,000
South and South-East Asia 4 million
270,000
0.3% 250,000
East Asia 790,000 88,000
0.1% 56,000
Oceania 54,000 3,300
0.3% 1,600
Latin America
1.5 million
100,000
0.4% 67,000
Caribbean
200,000
12,000
0.9% 9,000
Eastern Europe & Central Asia
1.5 million
160,000
0.9% 90,000
North America
1.3 million
58,000
0.6% 20,000
Western & Central Europe
840,000
30,000
0.2% 9,900
Celý svět, celkem
34 million
2.7 million
0.8% 1.8 million

* Proportion of adults aged 15-49 who are living with HIV/AIDS

Pohlavní nemoci – graf 14

ZDROJ

Na posledním grafu je na pravé stupnici počet lidí žijících s HIV, na levé stupnici je počet nově infikovaných a mrtvých. Sloupce v grafu znamenají počet lidí žijících s HIV, červená čára počet nově nakažených HIV a hnědá počet zemřelých na AIDS:

Pohlavní nemoci – graf 15

ZDROJ

Počet lidí zemřelých na AIDS v USA ke konci roku 2008 činil 617.025 a za samotný rok 2008 jich zemřelo 16.605. Z toho můžeme odhadovat, že ke konci roku 2013 počet zemřelých na AIDS v USA dosáhne 700.000 osob.

Z výše uvedených grafů můžeme spolehlivě doložit, že celosvětová epidemie AIDS je výrazně spojena s homosexualitou s výjimkou některých zemí subsaharské Afriky, kde je tato spojitost méně výrazná. Není proto náhoda, že pro tuto nemoc byl zpočátku navržen název GRID (gay-related immune deficiency), což znamená imunitní deficience související s gayi.

Občas se setkáváme s pokusem prezentovat AIDS jako nezasloužené břemeno, které homosexuálové nesou v důsledku diskriminace a útlaku většinovou společností. Z výše uvedených údajů, jako je graf počtu nakažených v San Franciscu však vidíme, že se jedná pouze o další lež homosexuálních ideologů.

I přesto že epidemiologické údaje hovoří jasně, uvedu na závěr stanovisko loni zemřelého profesora Antonína Holého, kterým také tento článek ukončím. Prof. Holý, který patří k nejvýznamnějším českým přírodovědcům, objevil celou řadu léků proti virům působícím AIDS, žloutenku, opar a další nemoci. Sám si vážil více svého léku proti žloutence, než léků na AIDS z důvodu, který uvedl v následujícím rozhovoru (podtržení jsem doplnil):

Pohlavní nemoci – graf 16

ZDROJ

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

201)  intevoind (05.02.2021 10:14)

casino bonus codes slots games free <a href="https://playcasinovivo.com/ ">big fish casino </a> play online casino https://playcasinovivo.com/

202)  Ineguncalefalge (05.02.2021 10:14)

no deposit casino <a href=" https://playcasinovivo.com/ ">casino game </a> free casino slot games

203)  BummaRifeNailm (05.02.2021 10:49)

casino real money play online casino <a href=" https://playcasinovivo.com/ ">vegas casino slots </a> online casino games https://playcasinovivo.com/ - no deposit casino

204)  Ineguncalefalge (05.02.2021 11:08)

http://cbdhempoildk.com/# cbd hemp http://purecbdoilgww.com/# - cbd store <a href="http://cbdhempamp.com/# ">best cbd oil </a>

205)  CLOPHYIMMOLLA (05.02.2021 11:13)

online casino slots https://playcasinovivo.com/ free online slots <a href="https://playcasinovivo.com/ ">slots games free </a> real money casino

206)  CLOPHYIMMOLLA (05.02.2021 11:22)

cbd products http://cbdoilwow.com/# - buy cbd cbd oil online cbd gummies walmart

207)  intevoind (05.02.2021 11:27)

cbd http://cbdoilonlinerr.com/# - cbd oil benefits pure cbd <a href="http://cannabisoilstoretv.com/# ">best cbd </a> buy hemp oil

208)  elewaychedly (05.02.2021 11:32)

http://cbdtincturesew.com/# cbd oil cbd near me <a href="http://cbdcreamshs.com/# ">cbd oil </a> cbd oil benefits

209)  Ineguncalefalge (05.02.2021 11:33)

cbd pills <a href=" http://cbdoilforpainrx.com/# ">cbd products </a> cbd near me

210)  elewaychedly (05.02.2021 11:33)

cbd online <a href=" http://cbdoilstoretv.com/# ">cbd cream </a> cbd near me

211)  CLOPHYIMMOLLA (05.02.2021 11:38)

http://bestcbdoiltws.com/# buy cannabis oil cbd for sale <a href="http://fullspectrumcbdoilyw.com/# ">buy cannabis oil </a> cbd tinctures

212)  BummaRifeNailm (05.02.2021 11:43)

cbd pure <a href=" http://cbdgummieswkj.com/# ">pure cbd oil </a> cbd online

213)  intevoind (05.02.2021 11:57)

slots games free online casino real money <a href=" https://playcasinovivo.com/ ">free casino </a> online casino https://playcasinovivo.com/ - real casino slots

214)  elewaychedly (05.02.2021 11:57)

casino play online casinos <a href=" https://playcasinovivo.com/ ">best online casinos </a> casino bonus codes https://playcasinovivo.com/ - free slots

215)  Ineguncalefalge (05.02.2021 11:57)

https://playcasinovivo.com/ best online casinos https://playcasinovivo.com/ - casino games <a href="https://playcasinovivo.com/ ">best online casino </a>

216)  BummaRifeNailm (05.02.2021 12:00)

http://cbdgummiesio.com/# cbd oil at walmart http://cbdoilhh.com/# - buy cannabis oil <a href="http://cbdoilwow.com/# ">cbd near me </a>

217)  intevoind (05.02.2021 12:04)

cbd drops cbd oil benefits <a href=" http://cannabisoilhemp.com/# ">cbd near me </a> best cbd http://buycbdoilfo.com/# - cbd hemp

218)  Ineguncalefalge (05.02.2021 12:19)

buy cannabis oil http://cbdoilstoretv.com/# cbd near me <a href="http://cbdcreamshs.com/# ">cbd oil benefits </a> cbd gummies walmart

219)  elewaychedly (05.02.2021 12:22)

cbd oils http://cbdtincturesew.com/# - cbd oil benefits cdb oils cbd pills

220)  BummaRifeNailm (05.02.2021 12:29)

hemp cbd oil cbd near me <a href=" http://annabisoilweb.com/# ">cbd </a> cbd drops http://annabisoilweb.com/# - hemp cbd oil

221)  CLOPHYIMMOLLA (05.02.2021 12:35)

cbd store http://cannabisoilhemp.com/# cbd drops <a href="http://cbdoilstoretv.com/# ">cbd oil online </a> cbd near me

222)  BummaRifeNailm (05.02.2021 12:39)

free casino games free online slots <a href="https://playcasinovivo.com/ ">online slots </a> free slots games

223)  Ineguncalefalge (05.02.2021 12:42)

medterra cbd http://cbdhempoildk.com/# - cbd near me buy cbd oil online cbd for sale

224)  CLOPHYIMMOLLA (05.02.2021 12:56)

hemp cbd oil http://cbdgummiesio.com/# cdb oils <a href="http://buycbdoilfo.com/# ">cbd pure </a> cbd gummies walmart

225)  CLOPHYIMMOLLA (05.02.2021 13:04)

no deposit casino casino play <a href="https://playcasinovivo.com/ ">slot games </a> slot games

226)  elewaychedly (05.02.2021 13:06)

pure cbd oil cbd pills <a href="http://cbdgummiesio.com/# ">cbd </a> cbd store

227)  BummaRifeNailm (05.02.2021 13:18)

cbd oil near me pure cbd oil <a href="http://cbdproductswin.com/# ">full spectrum cbd oil </a> cbd hemp

228)  intevoind (05.02.2021 13:27)

http://cbdoilwalmartiss.com/# hemp cbd oil hemp cbd <a href="http://buycbdoilonlinerru.com/# ">cbd </a> buy cbd oil online

229)  CLOPHYIMMOLLA (05.02.2021 13:30)

cbd near me <a href=" http://cbdhempoildk.com/# ">cbd pure </a> cbd gummies walmart

230)  CLOPHYIMMOLLA (05.02.2021 13:30)

http://buycbdoilonlinerru.com/# cbd for sale http://cbdoilhh.com/# - pure cbd <a href="http://cbdoinlinexo.com/# ">pure cbd oil </a>

231)  Ineguncalefalge (05.02.2021 13:34)

cbd tinctures <a href=" http://purecbdok.com/# ">cbd oil near me </a> buy cbd

232)  elewaychedly (05.02.2021 13:34)

buy cannabis oil http://cbdoilwalmartiss.com/# - cbd oils cbd oil cbd oil at walmart

233)  intevoind (05.02.2021 13:34)

http://hempcbdoilgh.com/# cbd near me cbd for sale <a href="http://buycbdoilonlinerru.com/# ">cbd near me </a> cbd oils

234)  Ineguncalefalge (05.02.2021 13:40)

play slots online https://playcasinovivo.com/ - play online casino vegas casino slots slots online

235)  intevoind (05.02.2021 13:40)

https://playcasinovivo.com/ slots for real money https://playcasinovivo.com/ - casino online slots <a href="https://playcasinovivo.com/ ">casino online </a>

236)  elewaychedly (05.02.2021 13:40)

slots free https://playcasinovivo.com/ - real money casino play casino <a href="https://playcasinovivo.com/ ">casino blackjack </a> slot games

237)  intevoind (05.02.2021 13:41)

http://bestcbdoiltws.com/# best cbd full spectrum cbd oil <a href="http://annabisoilweb.com/# ">cbd online </a> hemp cbd

238)  BummaRifeNailm (05.02.2021 13:47)

buy hemp oil http://cbdcreamshs.com/# - best cbd oil cbd products <a href="http://cbdproductswin.com/# ">cbd store </a> cbd oil for sale

239)  intevoind (05.02.2021 13:55)

cbd tinctures cbd oil benefits <a href=" http://buycbdoilget.com/# ">cbd products </a> hemp cbd oil http://buycbdoilget.com/# - cannabis oil

240)  BummaRifeNailm (05.02.2021 14:20)

cbd tinctures http://buycbdoilget.com/# - cbd products buy hemp oil pure cbd

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 564   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek