Homosexualita, bestialita a zoofilie v knize Hani Miletski

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualni-zoofilie-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

Pokud jde o souvislosti mezi homosexualitou a zoofilií, tak v tomto článku uvedu alespoň pár informací z dvě stě sedmdesáti stránkové knihy Porozumění bestialitě a zoofilii (Understanding Bestiality and Zoophila) z roku 2002, jejímž autorem je sexuoložka Hani Miletski, Ph.D., M.S.W.

Pro začátek je třeba vyjasnit dva pojmy použité v názvu studie, a to bestialitu a zoofilii. Autorka v první kapitole uvádí přehled terminologie používané pro označení sexuálních vztahů se zvířaty a umiňuje například Marka Matthewse, autora knihy The Horseman, který definuje jako bestialistu člověka který má jen jeden nebo několik sexuálních styků se zvířaty, nebo používá zvířata jen jako náhražku, když není dostupný obvyklejší sexuální objekt. Termín zoofil Mathews používá pro lidi, kteří zvířata preferují jako sexuální partnery a často si k ním vytvářejí hluboké emocionální vztahy.

Homosexualita a zoofilie 01

Koza a Satyr, Neapolské Národní Archeologické Museum

Hani Miletski uvádí, že v knize Porozumění bestialitě a zoofilii bude používat termín bestialita pro jakýkoli sexuální kontakt mezi člověkem a zvířetem a pojem zoofilie pro emocionální vztah a/nebo sexuální přitažlivost ke zvířatům.

Pro tuto studii byli vybíráni lidé, kteří měli reálnou skušenost se sexuálními vztahy ke zvířatům. Mnozí lidé, kteří měli pouze sexuální fantazie o sexu se zvířaty museli být ze studie vyloučeni. Ze 150ti rozeslaných dotazníků se jich vrátilo 93, z toho 82 mužů a 11 žen. Učastníci odpovídali na celou řadu otázek s následujícími výsledky:


Při otázce na věk prvního homosexuálního kontaktu, uvedli muži v průměru 15,82 let a ženy 19,31 let. Zejména v tomto případě je třeba podívat se na statistiku podrobněji. U mužů totiž nacházíme nejvyšší věk prvního homosexuálního kontaktu 44 let (ženy 36 let) a extrémní hodnoty obecně zkreslují vypovídající průměrnou hodnotu. Jak je vidět z následující tabulky, tak medián, neboli prostřední hodnota činí u mužů 12 let a modus (mode), což je nejčastěji uváděná hodnota, činí u mužů 13 let. U žen jsou tyto údaje stejné a medián i modus mají stejnou hodnotu 19 let. Z nízkého věku prvního homosexuálního kontaktu navíc vyplývá, že i mnozí zoofilní muži, kteří se později hlásí spíše k heterosexualitě, zažili jako první ve svém životě homosexuální styk.

Homosexualita a zoofilie 02

Otázku na první homosexuální kontakt autorka studie doslovně komentuje následujícími slovy:

„Překvapivě vysoký počet šedesáti tří mužů, což představuje 77%, v otázce 158 uvedlo, že měli sexuální kontakt s mužem!“ „U žen pozorujeme stejnou charakteristiku: Osm žen (73%) uvedlo, že měly sexuální kontakt s jinou ženou.“

Průměrný počet dosavadních homosexuálních partnerů uvedli muži i ženy shodně 8.

Na otázku ohledně účasti v různých sexuálních aktivitách odpověděli muži tak, jak je uvedeno v následující tabulce. Heterosexuální soulož uvedlo 83 %, orální sex s mužem 68 a 60 %, přijímající anální sex 48 %, exhibicionismus 25 %, cross-dressing 19 %. Homosexuální styk tedy opět uvádí cca tři čtvrtiny účastníků, což je zhruba desetinásobek podílu MSM (mužů, kteří mají sex s muži) v běžné populaci. I podíl dalších deviací je podstatně zvýšený.

Homosexualita a zoofilie 03

Pokud jde o věk prvního heterosexuálního styku, tak jej uvedlo 67 mužů a 9 žen tak jak je uveden v následující tabulce, ve které vidíme průměrný věk (Average age), median i modus na velmi podobných hodnotách.

Homosexualita a zoofilie 04

V obou výše uvedených tabulkách vidíme, že heterosexuální styk i ženský homosexuální styk u zoofilů začíná podstatně později, než mužský homosexuální styk. Opět je třeba zdůraznit, že v případě žen se jedná o malý statistický soubor, avšak celkově údaje plně zapadají do obrazu mužské homosexuality jako výrazně pederastní (pedos = dítě, chlapec + erastes = milovník), to znamená orientované převážně na mladé chlapce.


Obhájci homosexuality samozřejmě namítnou, že v této studii se nejedná o pravou homosexualitu, protože 67 mužů uvedlo, že mělo heterosexuální styk a pouze 63 mužů uvedlo homosexuální (z osmdesáti dvou mužů účastnících se výzkumu). My však víme z celé řady studií, které budu citovat jinde, že výlučná, celoživotní orientace na partnery stejného pohlaví je vzácná. Pokud se tímto způsobem chtějí obhájci homosexuality zbavit zodpovědnosti za bestialisty, zoofily, pedofily, hebefily, efebofily a další devianty, potom je třeba, aby přehodnotili také běžně uváděná čtyři procenta homosexuálů v populaci a od těch ostatních se distancovali.

Na přímou otázku ohledně zneužívání v dětství bestialisté a zoofilové odpověděli tak, jak je uvedené v následující tabulce, ve které je vyhodnoceno emoční zneužívání, fyzické zneužívání a sexuální zneužívání (abuse) u mužů (men) a žen (women):
Homosexualita a zoofilie 05

Autorka studie však dále uvádí, že ačkoliv jen 13 mužů uvedlo, že byli jako děti sexuálně zneužívání, na specificky položenou otázku: „Dotýkal se vás sexuálně někdo přinejmenším o 5 let starší před tím, než u vás začala puberta?“ 38% mužů odpovědělo, že ano.

Autorka dále uvádí, že při započtení dalších dvou případů, které podle jeho hodnocení patří do širší definice sexuálního zneužívání dětí dospěla k znepokojivému číslu 40% bestialistů a zoofilů, kteří byli v dětství sexuálně zneužíváni. Tento nesoulad v počtech uváděného zneužívání není podle autorky studie vůbec překvapivý. Muži totiž mají tendenci neprozrazovat svojí viktimizaci, protože kdyby si zneužívání připustili, znamenalo by to ohrožení jejich mužskosti, maskulinity. Proto je pro ně psychologicky přijatelnější vydávat sexuální styk za pozitivní zkušenost, zvláště když se jedná o heterosexuální styk.

Autorka okamžitě zdůrazňuje, že vzhledem k popisnému charakteru studie a neexistenci kontrolní skupiny nemůže vyvozovat příčinný vztah mezi sexuálním zneužíváním a bestialitou a zoofilií. Autorčina opatrnost je pochopitelná, protože homosexuální lobby se snaží zdiskreditovat a umlčet jakékoli podobné důkazy o tom, že zneužívání dětí a dospívajících může vést k tomu, že sami v dospělosti zneužívají děti, že se z nich stávají zoofilové, pedofilové, homosexuálové nebo jiní devianti či parafilové. Je to totiž neobyčejně silný argument pro opatření na ochranu dětí a mladistvých, která by se obrátila proti jejich zájmům. Proto zatvrzele opakují, že sexuální orientace je vrozená a neměnná – potom totiž ani sexuální styky s dětmi nemohou nic změnit, protože i jejich sexualita by byla předurčená a nezměnitelná.

Právě na příkladu bestiality však vidíme, že tato orientace asi vrozená nebo dokonce dědičná nebude. Hani Miletski uvádí, že mezidruhový sex u zvířat není ničím neobvyklým, a zmiňuje dva autory, kteří pozorovali, že sexuální orientace zvířete na člověka se dá naučit: Pes, kterého člověk pravidelně masturbuje, se fixuje na lidskou bytost a nemusí již nikdy projevovat zájem o sex s jinými psy (Dekkers; 1994). Druhý autor uvádí, že zvířata se stávají velmi oddanými lidem, s nimiž mají sexuální vztah a některá zvířata se potom dokonce vyhýbají souloži s příslušníky svého vlastního druhu (Masters; 1962). Problematikou imprintingu a podmiňování se budu později zabývat v komplexnějším pojednání a tak v tomto článku zůstanu pouze u této zmínky ve vztahu k mezidruhovému sexu.

V případě incestu mělo 44% mužů nějaký druh sexuálního vztahu s blízkým členem rodiny.

Pokud jde o sexuální zneužívání v dětství, tak Hani Miletski bohužel statisticky neanalyzuje, v kolika případech se jednalo o homosexuální a v kolika případech o heterosexuální zneužívání. Ani já to nemohu z uvedených podkladů dostatečně přesně spočítat, protože účastníci výzkumu často uvádí více osob obou pohlaví, se kterámi měli v dětství sexuální styk. Pokud se však zaměřím na to, který druh styku se vyskytl v mladším věku a u kterého se jeví, že je mu přikládána větší důležitost, tak 23 mužů uvádí homosexuální styk a pouze 8 mužů uvádí heterosexuální styk (se zneužívající osobou). Znamená to, že tři čtvrtiny mužů zakusily v dětství zneužívání homosexuální povahy a pouze jedna čtvrtina heterosexuální povahy!

Běžný statistický pohled nevystihuje dostatečně hrůzné podmínky, ve kterých mnozí bestialisté a zoofilové vyrůstali a proto zde uvádím popis všech 31 prípadů. Nebudu tuto část překládat, protože se jí dá dobře rozumět i se základní znalostí angličtiny, nebo s pomocí překladače.  

The following is a summary of what the men described regarding their sexual abuse and incestuous relations:

A=1: Engaged in fondling of the genitals, passive oral sex, and anal intercourse with a female relative.

G=7: Engaged in fondling of the genitals, and active oral sex with his step father’ s nephew.

H=8: Was fondled by two older male friends.

J=10: Engaged in fondling, mutual oral sex, and anal intercourse with his father, starting at age nine.

L=12: Engaged in kissing and fondling of the genitals by an older male friend and an older brother, starting at age 10. At 11 he engaged in similar behaviors with his sister.

N=14: Engaged in kissing, fondling of the genitals, passive oral sex, and anal intercourse with his father, starting at age four, and with his mother, including vaginal intercourse, starting at age six.

O=15: Was sexually fondled by a female family friend/acquaintance, a female relative, an older friend, and his mother. This man had previously reported that his father sexually abused him, but he did not mention it again in subsequent answers about sexual touching before puberty. When asked about any sexual relations with family members, this participant only noted that he had sexual relations with his sister, starting when he was six years old.

R=18: Was fondled by an older friend. At 34 he also had a sexual relation with a cousin, who later became his second wife.

T=20: Was fondled and received oral sex from an older female friend.

U=21: Was fondled by a male teacher while in seventh grade.

X=24: Related that he has a vague memory of two “ school boys ‘pants’ me when I was four years old, no violence.” He also had a sexual relation with his brother, starting at age 11.

AA=27: Performed oral sex and had anal intercourse with two older brothers, starting at age four, and later with an older male friend/neighbor. He had his first vaginal intercourse at 13 with a 28-year-old female friend/acquaintance. He also reported having a sexual relationship with two cousins, starting at ages four and five, and with his little sister, when he was nine years old.

AD=30: Was fondled by a male clergyman.

AE=31: Was fondled by a male family friend/acquaintance.

AF=32: Engaged in kissing, fondling and mutual oral sex with two older male friends, a female family friend/acquaintance, and two male family friends.

AH=34: Engaged in kissing, fondling, and giving oral sex with two male strangers. He reported: “ I have memory fragments in which I think I was being sexually abused, but the memories are so brief and painful, I cannot confirm my suspicion.” He also had sexual relations with his brother, starting at age 10, and with a nephew, when he was 14.

AI=35: “Was forced to give oral sex to an older boy,” (a family friend/acquaintance) who also “ forced me to have oral sex with a dog.” He also engaged in fondling, mutual oral sex, and anal sex with another male family friend. This man had also engaged in sexual relations with his niece, starting at age 13, and with his nephew, starting at age 14.

AP=42: Engaged in fondling and mutual oral sex with the family’ s female maid, three older male friends, and a male stranger. With the males, he reported, “ (we also) rubbed our penises on each other’s butts.” This participant also had sexual relations with his niece when he was 17.

AT=46: Engaged in kissing, fondling and vaginal intercourse with a female relative and two male relatives. He also had a sexual relationship with a cousin, starting at age seven.

AV=48: Was fondled, received oral sex and anal sex from his uncle, starting at age seven, and his father, starting at age nine. He also engaged in sexual relations with his brother and sister, starting at age 11.

AX=50: Engaged in kissing, fondling of the genitals, and mutual oral sex with three female babysitters, an older female friend, and five female family friends/acquaintances.

BC=55: Engaged in fondling of the genitals with an older brother and an older sister. This man, later on, answered “ no” to the question if he ever had sexual relations with a close member of his family.

BE=57: Engaged in fondling and mutual oral sex with a female cousin, starting at age seven, and with a male stranger. He also had a sexual relation with his brother, starting at age eight.

BF=58: Engaged in fondling and mutual oral sex with two male relatives, yet he did not mention them when asked about sexual relations with family members. This participant, in subsequent questions about his sexual behavior, reported the only sexual behavior he ever engaged in has been bestiality.

BH=60: Engaged in fondling of the genitals with a male family friend.

BN=66: Reported engaging in fondling, passive oral sex, vaginal (?) and anal intercourse with eight male family friends/acquaintances. He also had a sexual relationship with a cousin, starting at age seven.

BO=67: “Had items shoved up my anus, my penis pulled by rope, and one time tied down and sodomized by my older sister’ s husband.”

BP=68: Engaged in fondling of the genitals with an older male friend.

BS=71: Reported he “was forced to suck a man’ s penis after he sucked mine. He was my dad’ s friend. I never told anyone. Too scared.”

BT=72: Engaged in fondling, mutual oral sex, vaginal and anal intercourse with an older male friend, a female relative, a female stranger, and a male stranger. He also reported, in subsequent questions that he had sexual relations with a cousin, starting at age 12, an aunt, starting at age 15, a sister-inlaw, when he was 18, and with his daughter, when this participant was 35 years old.

CB=80: Was kissed and fondled by his grandmother.
Aside from these 31 men’ s reports, another participant (E=5) related: “ There was no touching, but (my uncle) wanted me to watch (him masturbating). Happened once.”

Čtení těchto příběhů opět připomíná, že mnoha lidem, kteří trpí různámi deviacemi, nebo eufemisticky parafiliemi nebylo v životě dáno příliš na výběr. Mnozí z nich již jako děti zažijí sexuální zneužívání, homosexuální i heterosexuální vztahy, incest, užívání drog, sex za peníze atd. Pokud se tito lidé sami dopouštějí společensky škodlivého jednání, tak se proti nim společnost musí nejen účinně bránit, ale zároveň vytvářet i systém prevence a léčby.

Na otázku jak se ůčastníci studie sami definují, 50% mužů uvedlo, že jsou zoofilové, 31% bestialisté a zoofilové a pouze 9% bestialisté.

V oddílu s titulkem „Homosexuální vztahy se zvířaty“ se píše, že účastníci studie uváděli jednoznačné preference vůči pohlaví zvířat, avšak někteří uvedli, že jsou přitahováni k oběma pohlavím. Například ze 68 mužů, kteří uvedli, že je vzrušují psi je 40% přitahováno ke psům samčího pohlaví a 19% k fenám. Z 63 mužů, kteří jsou přitahováni koni je 22% přitahováno koni samčího pohlaví (neuvádí se, zda rozlišují hřebce a valachy) a 17% klisnami.

Jeden z účastníků výzkumu, který se na Kinseyho škále hodnotil jako jednoznačně heterosexuální uvedl, že je přitahován ke všem zvířatům samčího pohlaví a že jej samice nezajímají. Vzhledem k tomu, že se jedná o častý fenomén, Hani Miletski píše, že by stál za další výzkum.

Že by se i v zoofilii projevovala nestabilita, nebo transgresivita v sexuálních preferencích, běžná u lidí, kteří se v některé etapě života hlásí k homosexualitě? Souběžný výskyt různých typů sexuálních styků, homosexuálních a heterosexuálních styků s lidmi, homo-zoo-sexuálních i hetero-zoo-sexuálních styků s různými druhy zvířat spolu s dalšími deviacemi u mnohých účastníků tohoto výzkumu tomu nasvědčuje. Je třeba se zabývat tím, zda u člověka, který je současně homosexuál, zoofil a exhibicionista má smysl mluvit o samostatných nosologických jednotkách, nebo se jedná pouze o různé projevy (příznaky) jedné primární nosologické jednotky, nemoci.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1)  leinf1pr (23.05.2018 12:30)

锘縖url=http://www.jordanretro12.us.com]jordan 12[/url]
[url=http://www.yeezy--shoes.us.com]yeezy shoes[/url]
[url=http://www.airjordansretro11.us]air jordan retro 11[/url]
[url=http://www.supreme-newyork.us.com]supreme clothing[/url]
[url=http://www.ultraboost.us.org]adidas ultra boost[/url]
[url=http://www.coachoutletclearances.us.com]coach outlet online[/url]
[url=http://www.calvinkleinonline.us.com]calvin klein underwear[/url]
[url=http://www.pandorabraceletscharms.us.com]pandora bracelet[/url]
[url=http://www.airjordan11swinlike82.us]jordan 11 win like 82[/url]
[url=http://www.bluetint.us]blue tint yeezy[/url]
[url=http://www.curry4s.us]curry 4 shoes[/url]
[url=http://www.pandora-charm.us]pandora charms[/url]
[url=http://www.nike-factory.us.com]nike factory store[/url]
[url=http://www.pandorajewelrysite.us.com]pandora jewelry site[/url]
[url=http://www.jordan11winlike96.us.com]win like 96 11s[/url]
[url=http://www.pandorasbracelet.us.com]pandora bracelet charms[/url]
[url=http://www.redbottomsforwomen.us.com]red bottom[/url]
[url=http://www.adidasyeezy-shoes.us]adidas yeezy[/url]
[url=http://www.pumafentyshoes.us.com]rihanna fenty puma[/url]
[url=http://www.cheapnfljerseysnfls.us.com]cheap nfl jerseys[/url]
[url=http://www.pandoras-charms.us.com]pandora charms sale clearance[/url]
[url=http://www.canadgoosesale.us.com]canada goose outlet[/url]
[url=http://www.pandora-ring.us.com]pandora rings official site[/url]
[url=http://www.christianlouboutins-shoes.us.com]christian louboutin[/url]
[url=http://www.pandoraearrings.us]pandora necklace[/url]
[url=http://www.huarachenike.us.com]nike huarache[/url]
[url=http://www.barbourjacket.us.com]barbour jacket[/url]
[url=http://www.replica-rolex.us.com]rolex replica[/url]
[url=http://www.redchristianlouboutinshoes.us.com]red bottoms[/url]
[url=http://www.fitflopshoesclearance.us.com]fitflops sale clearance[/url]
[url=http://www.kyrieirving-shoes.us]kyrie shoes[/url]
[url=http://www.jimmychooshoessale.us]jimmy choo shoes[/url]
[url=http://www.yeezyzebrav2.us.com]yeezy zebra[/url]
[url=http://www.nike-airmax2018.us]nike air max 2018[/url]
[url=http://www.skechersoutletonline.us]skechers shoes[/url]
[url=http://www.pandorasale.us.com]pandora charms sale clearance[/url]
[url=http://www.pandorabraceletsclearance.us.com]pandora charms sale clearance[/url]
[url=http://www.huarache-shoes.us]nike air huarache[/url]
[url=http://www.gymred11.us.com]gym red 11[/url]
[url=http://www.mbt.us.org]mbt shoes clearance[/url]
[url=http://www.wholesalejerseyschinasale.us.com]wholesale cheap jerseys china[/url]
[url=http://www.jimmychoooutlets.us.com]jimmy choo[/url]
[url=http://www.fakeyeezy.us.com]fake yeezys[/url]
[url=http://www.wholesalenfljerseyscheapnfl.us.com]cheap nfl jerseys[/url]
[url=http://www.ultraboost-adidas.us.com]ultra boost[/url]
[url=http://www.adidas--nmd.us.com]adidas nmd r1[/url]
[url=http://www.air-max-2018.us.com]nike air max[/url]
[url=http://www.jewelrypandoras.us.com]pandora jewelry[/url]
[url=http://www.birkenstocks-outlet.us.com]birkenstock shoes[/url]
[url=http://www.canadiangoosejacket.us.com]canada goose jackets[/url]
[url=http://www.asics-gel.us.com]asics gel lyte[/url]
[url=http://www.louboutinmens.us]louboutin outlet[/url]
[url=http://www.ecco.us.org]ecco shoes[/url]
[url=http://www.balenciagasshoes.us.com]balenciaga sneakers[/url]
[url=http://www.red-bottom.us.org]red bottoms[/url]
[url=http://www.timberland-uk.org.uk]timberland uk[/url]
[url=http://www.beats-headphones.org.uk]beats wireless headphones[/url]
[url=http://www.fit-flops.us.org]fit flops[/url]
[url=http://www.balenciaga-sneakers.us]balenciaga sneakers[/url]
[url=http://www.pandoraus.us.com]pandora[/url]
[url=http://www.balenciaga-triples.us]balenciaga sneakers[/url]
[url=http://www.airmax-plus.us]air max plus[/url]
[url=http://www.eccoshoesformen.us]ecco shoes[/url]
[url=http://www.birkenstocksandals-outlet.us.com]birkenstock sandals[/url]
[url=http://www.christianlouboutinmensshoes.us.com]christian louboutin outlet[/url]
[url=http://www.converseoutletstores.us.com]converse outlet[/url]
[url=http://www.vapormaxplus.us.com]air vapor max plus[/url]
[url=http://www.fitflopus.us.com]fitflops sale[/url]
[url=http://www.asicsgellyte.us]asics gel nimbus[/url]
[url=http://www.vapormaxplus.us]air vapor max plus[/url]
[url=http://www.yeezyboost350v2.us.org]yeezy boost[/url]
[url=http://www.birkenstocksshoes.us.com]birkenstock outlet[/url]
[url=http://www.vapormax.us.org]nike vapor max[/url]
[url=http://www.converseoutlet.us]converse outlet store[/url]
[url=http://www.vapormax-2018.us.com]air vapormax[/url]
[url=http://www.chaussurestimberlandboots.fr]chaussures timberland[/url]
[url=http://www.pandoracharmsus.us]pandora charms[/url]
[url=http://www.birkenstock-outlet.us.org]birkenstock sandals[/url]
[url=http://www.boostyeezy.us]yeezy shoes[/url]
[url=http://www.vapor-max.us.org]air vapormax[/url]
[url=http://www.adidas-yeezy.us.org]yeezy boost[/url]
[url=http://www.airmax-2018.us.org]nike air max[/url]
[url=http://www.yeezys-boost.us.com]adidas yeezy[/url]
[url=http://www.redbottomslouboutin.us]red bottoms[/url]
[url=http://www.christian-louboutins.org.uk]christian louboutin[/url]
[url=http://www.timberlandsbootsuk.org.uk]timberland uk[/url]
[url=http://www.redbottomsformen.us.com]red bottom shoes[/url]
[url=http://www.redbottomsshoesforwomen.us]red bottoms[/url]
[url=http://www.timberlandshoesuk.org.uk]timberland boots[/url]
[url=http://www.yeezysv2.us]yeezy boost[/url]
[url=http://www.airmax-plus.us.com]nike air max plus[/url]
[url=http://www.vapormax-flyknit.us]nike vapor max[/url]
[url=http://www.timberland-shoes.us.org]timberland boots[/url]
[url=http://www.louboutins-shoes.us.com]christian louboutin shoes[/url]
[url=http://www.louboutin-boots.us]christian louboutin shoes[/url]
[url=http://www.beatswirelessheadphones.org.uk]beats wireless[/url]
[url=http://www.adidas-yeezys.us]adidas yeezy[/url]
[url=http://www.asicsgelquantum.fr]asics gel lyte [/url]
[url=http://www.timberland-outletstores.us.com]timberland shoes[/url]
[url=http://www.louboutins-shoes.org.uk]louboutin shoes[/url]
[url=http://www.airmax97-it.com]nike store[/url]
[url=http://www.airmaxstoreit.com]nike air[/url]
[url=http://www.nikeblackfridaydeals.us]nike black friday deals[/url]
[url=http://www.louboutin-chaussure.fr]louboutin chaussures[/url]
[url=http://www.doudounecanadagoosesoldes.fr]canada goose pas cher[/url]
[url=http://www.saclongchamps-soldes.fr]longchamp[/url]
[url=http://www.lacoste-homme.fr]lacoste pas cher[/url]
[url=http://www.air-jordans.fr]jordan 11 retro[/url]
[url=http://www.pandora-blackfriday.us.com]pandora cyber monday[/url]
[url=http://www.australiapandorajewellery.com]pandora jewellery[/url]
[url=http://www.pandora-bracciali.com]pandora sito ufficiale[/url]
[url=http://www.adidas-yeezys.de]adidas online shop[/url]
[url=http://www.northface-uk.org.uk]north face uk[/url]
[url=http://www.pandora-cz.com]pandora[/url]
[url=http://www.pandora-sale.org.uk]pandora sale[/url]
[url=http://www.adidasyeezy.org.uk]adidas uk[/url]
[url=http://www.nikeblackfriday.us.com]nike cyber monday[/url]
[url=http://www.anellipandorait.com]pandora[/url]
[url=http://www.parka-canadagoose.fr]doudoune canada goose[/url]
[url=http://www.airmax97.org.uk]air max 97 ultra[/url]
[url=http://www.pandora-soldes2018.fr]pandora soldes 2018[/url]
[url=http://www.pandoraufficiale.com]pandora charms[/url]
[url=http://www.canadagooseofficiel.fr]canada goose[/url]
[url=http://www.nike-shoes-ca.com]nike shoes[/url]
[url=http://www.airmax-canada.ca]nike shoes[/url]
[url=http://www.schmuckpandorashop.de]pandora online[/url]
[url=http://www.sacsmichaelkors.fr]sac michael kors[/url]
[url=http://www.pandorasitoufficialeit.com]pandora bracciali[/url]
[url=http://www.ralphlaurenclearanceuk.org.uk]ralph lauren sale clearance uk[/url]
[url=http://www.michaelkorsblackfridaysale.us.com]michael kors black friday sale[/url]
[url=http://www.barbourjacketsuk.org.uk]barbour sale[/url]
[url=http://www.skechers-shoes.org.uk]skechers shoes[/url]
[url=http://www.nike-stores.de]nike[/url]
[url=http://www.pandora-charms-it.com]pandora bracciali[/url]
[url=http://www.superdry-uk.org.uk]super dry[/url]
[url=http://www.yeezysboost.fr]yeezy boost 350[/url]
[url=http://www.pandora-bijoux-soldes.fr]pandora soldes[/url]
[url=http://www.adidasyeezys.fr]yeezy boost 350[/url]
[url=http://www.pandorajewelry.cz]pandora jewelry[/url]
[url=http://www.chaussure--nike.fr]nike air max[/url]
[url=http://www.pandora-jewelry-canada.ca]pandora canada[/url]
[url=http://www.yeezyboty.cz]yeezy boost[/url]
[url=http://www.longchamps-pliage.fr]longchamp[/url]
[url=http://www.pandora--canada.com]pandora charms[/url]
[url=http://www.adidasyeezyit.com]adidas yeezy[/url]
[url=http://www.poloralphlauren-femme.fr]polo ralph lauren pas cher[/url]
[url=http://www.nike-shoes-au.com]nike air max[/url]
[url=http://www.pandorablackfriday.us]pandora jewelry black friday[/url]
[url=http://www.uggbootsit.com]ugg italia online[/url]
[url=http://www.jordan11s.fr]jordan 11 retro[/url]
[url=http://www.yeezyboost-350.fr]yeezy boost[/url]
[url=http://www.fitflopsale-clearance.us.com]fitflops sale[/url]
[url=http://www.yeezyboosts350v2.us.com]yeezy boost 350 v2[/url]
[url=http://www.braceletspandora.fr]pandora soldes 2018[/url]
[url=http://www.vapormaxflyknit.us.com]vapor max[/url]
[url=http://www.lebronshoes15.us]lebron 15[/url]
[url=http://www.air-maxcz.com]air max 2018[/url]
[url=http://www.birkenstockshoes-outlet.us.com]birkenstock sandals[/url]
[url=http://www.hyperdunk2017.us.com]nike hyperdunk 2017[/url]
[url=http://www.kd10shoes.us]nike kd[/url]
[url=http://www.yeezyzebra.us.com]adidas yeezy zebra[/url]
[url=http://www.adidas-yeezyboost.cz]adidas yeezy boost[/url]
[url=http://www.louboutinoutletshoes.us]louboutin outlet[/url]
[url=http://www.nikevapormax.cz]vapormax nike[/url]
[url=http://www.fitflopsshoessale.us.com]fitflops sale clearance[/url]
[url=http://www.beatsheadphoneswireless.us.com]beats wireless headphones[/url]
[url=http://www.timberlandoutletstores.us]timberland outlet[/url]
[url=http://www.northfaceoutlet70off.us]north face jackets[/url]
[url=http://www.adidas-ultra-boost.us.com]ultra boost adidas[/url]
[url=http://www.birkenstocks-shoes.us.com]birkenstock outlet[/url]
[url=http://www.vapor-max.fr]vapormax pas cher[/url]
[url=http://www.goyardbags.us.com]goyard wallet[/url]
[url=http://www.vapormax2018.it]air max 2018[/url]
[url=http://www.pandorajewelry70off.us]pandora jewelry clearance[/url]
[url=http://www.vapormax.it]vapormax nike[/url]
[url=http://www.airmax-2017.org]nike air max[/url]
[url=http://www.jacketsoutletstore.us.com]north face outlet 70 off[/url]
[url=http://www.adidas-yeezy-boost.fr]adidas yeezy boost[/url]
[url=http://www.valentinos-shoes.us.com]valentino outlet[/url]
[url=http://www.jimmychooshoes-outlet.us.com]jimmy choo[/url]
[url=http://www.hoganscarpesonline.it]hogan outlet online[/url]
[url=http://www.adidasyeezy.cz]yeezy boty[/url]
[url=http://www.kobeshoes12.us]kobe shoes[/url]
[url=http://www.adidasshoes-outlet.us.com]adidas shoes[/url]
[url=http://www.pandora-charm.us.com]pandora[/url]
[url=http://www.lebron-15.us.com]lebron 15[/url]
[url=http://www.yeezy-350.us]yeezy boost[/url]
[url=http://www.pandoracharms-jewelry.us.com]pandora jewelry[/url]
[url=http://www.timberlandbootsoutletstore.us.com]timberland outlet stores[/url]
[url=http://www.red-bottom-shoes.us.com]louboutin shoes[/url]
[url=http://www.adidasoutletshoes.us]adidas outlet[/url]
[url=http://www.airmax2018chaussure.fr]nike vapormax[/url]
[url=http://www.lebron-15.org]lebron 14[/url]
[url=http://www.yeezyboost350v2s.fr]adidas yeezy boost[/url]
[url=http://www.birkenstocksandalsoutlet.us]birkenstock outlet[/url]
[url=http://www.air-vapormax.us.com]vapor max[/url]
[url=http://www.jewelry-pandora.us.com]pandora bracelet[/url]
[url=http://www.yeezybelugav2.us.com]yeezy boost 350 v2 beluga[/url]
[url=http://www.vapor-max.us]nike air vapormax flyknit[/url]
[url=http://www.drebeatswirelessheadphones.us]beats by dre[/url]

2)  Mene Amber (30.06.2019 10:48)

Ahoj všichni! I, m zde prozkoumat blogy a fórum o nádherné a nejbezpečnější lék na (Herpes Virus). Byl jsem pozitivní na smrtící virus zvaný herpes a já jsem ztratil naději, protože jsem byl ven vrhal a odmítl dokonce i mé přátele skříně. Hledal jsem on-line, abych věděl a vyptával se na lék na Herpes a já jsem četl někoho svědectví o tom, jak byl vyléčen z Herpes, tak jsem se rozhodl kontaktovat stejného bylinkáře, protože vím, že příroda má moc léčit všechno. kontaktoval jsem ho, abych věděl, jak mi může pomoci a on mi řekl, že se nebudu bát, že mě uzdraví přírodními bylinami od Boha! po dvou dnech, kdy ho kontaktoval, mi řekl, že lék je připraven a poslal mi ho přes DHL a po 3 dnech se mi dostal! Použil jsem med, když mě instruoval (Ráno a VEČER) a byl jsem vyléčen! jeho opravdu jako sen, ale jsem tak šťastný! to je důvod, proč jsem se rozhodl také přidat další komentář k Němu tak, že více může být zachráněno stejně jako já! a pokud potřebujete jeho pomoc, můžete mu poslat e-mail na adresu purenaturalhealer@gmail.com nebo whatsapp +2348105150446

3)  mullipraqs (13.07.2019 13:00)

Hello!

4)  WilsonSnons (20.01.2021 01:18)

malaria drug chloroquine
[url=https://chloroquineorigin.com/#]chloroquine side effects[/url]
erectile tissue function
[url=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/#]erectile dysfunction natural remedies[/url]
methotrexate side effects usmle
[url=https://hydroxychloroquinex.com/#]hydroxychloroquine sulfate oral[/url]
erectile injection video
[url=https://plaquenilx.com/#]plaquenil lupus weight loss[/url]
vidalista side effects
[url=https://tadalisxs.com/#]tadalafil[/url]
citromax antibiotic drug
[url=https://zithromaxes.com/#]where can i purchase zithromax[/url]

5)  OhbZO (10.05.2021 16:53)

Meds prescribing information. Cautions. <a href="https://prednisone4u.top">where to get cheap prednisone online</a> in US. All news about medicines. Read here.

6)  RrvAE (11.05.2021 07:44)

Pills prescribing information. What side effects can this medication cause? <a href="https://prednisone4u.top">can i get prednisone prices</a> in the USA. Everything information about drug. Get now.

7)  GtxHP (20.05.2021 00:38)


<a href="https://topessaywriterfas.com/">https://topessaywriterfas.com/</a>

8)  MozBM (16.06.2021 14:31)

over the counter viagra substitute walgreens <a href="https://luzviagra.com/">online viagra</a> sildenafil cvs

9)  NaxBZ (16.06.2021 14:34)

liquid viagra <a href="https://luzviagra.com/">sildenafil price walmart</a> goodrx viagra

10)  RjhRA (16.06.2021 18:29)

viagra sildenafil <a href="https://lobviagra.net/">order viagra online</a> sildenafil online canada

11)  XgdUX (16.06.2021 18:33)

canadian pharmacy viagra <a href="https://lobviagra.net/">200 mg viagra</a> viagra pills

12)  TjcXW (18.06.2021 18:25)

cialis pill <a href="https://cialistadalafillove.com/">cialis pills</a> cialis versus viagra

13)  IupVJ (18.06.2021 18:27)

cialis vs viagra reddit <a href="https://cialistadalafillove.com/">cialis otc</a> cialis for sale online

14)  PdxTZ (20.06.2021 19:39)

Meds information leaflet. Effects of Drug Abuse.
<a href="https://trazodone2020.top">cost trazodone no prescription</a> in USA
Some about drug. Read information now.

15)  RzdGB (21.06.2021 01:02)

viagra for sale <a href="https://sildenafilloveme.com/">generic viagra online for sale</a> female viagra cvs

16)  DteSC (21.06.2021 19:17)

Drugs information for patients. Long-Term Effects.
<a href="https://cymbalta4m.top">cymbalta for sale</a> in US
Actual news about drug. Get information now.

17)  HhnPN (21.06.2021 19:18)

Medication information leaflet. Cautions.
<a href="https://cymbalta4m.top">can i buy generic cymbalta without prescription</a> in US
All news about drugs. Read information here.

18)  IqsOQ (22.06.2021 23:57)

viagra para mujer <a href="https://viagrakormes.com/">herbal viagra</a> female viagra over the counter

19)  EhaSQ (22.06.2021 23:57)

viagra pill <a href="https://viagrakormes.com/">sildenafil 20 mg</a> viagra canada

20)  WsmWI (23.06.2021 14:02)

Drug prescribing information. Short-Term Effects.
<a href="https://pregabalinfor.top">can i purchase generic lyrica without insurance</a> in Canada
Best about meds. Read here.

21)  WeoWD (23.06.2021 14:03)

Drug information leaflet. Short-Term Effects.
<a href="https://lyricafor.top">can i get cheap lyrica without prescription</a> in US
Best trends of drug. Get information now.

22)  EurUU (23.06.2021 14:34)


<a href="https://viagra4m.top">viagra4m</a>

23)  AyfLM (23.06.2021 14:59)

Medication prescribing information. Short-Term Effects.
<a href="https://pregabalin24x7.top">cost cheap pregabalin without insurance</a> in the USA
Some what you want to know about pills. Get here.

24)  TgzLF (23.06.2021 15:00)

Medicines information leaflet. Long-Term Effects.
<a href="https://pregabalininfo.top">buy cheap lyrica online</a> in USA
Best trends of medicines. Get now.

25)  DyrOR (23.06.2021 16:07)

Medicines information for patients. Effects of Drug Abuse.
<a href="https://lyricainfo.top">for sale lyrica</a> in USA
Actual about medication. Read here.

26)  YbaXN (23.06.2021 17:19)

Medication prescribing information. Drug Class.
<a href="https://lyrica24x7.top">can i get lyrica online pharmacy</a> in US
Actual what you want to know about drug. Get now.

27)  QvsXC (23.06.2021 18:35)

Medication information leaflet. Brand names.
<a href="https://toplyrica.top">gablin</a> in US
Some information about medicines. Read information now.

28)  MliUB (24.06.2021 00:34)

canadian online pharmacy cialis <a href="https://cialiskira.net/">online cialis</a> cheap cialis generic online

29)  IyvNG (24.06.2021 00:35)

cialis usa <a href="https://cialiskira.net/">is cialis over the counter</a> how long does cialis last 20 mg

30)  JufDB (24.06.2021 08:50)

<a href="https://raznie-poleznosti.ru/">raznie-poleznosti.ru</a>

31)  UnbER (24.06.2021 12:02)

cialis price costco <a href="https://cialislostik.com/">where to buy tadalafil</a> cialis discount coupons

32)  RjnBS (24.06.2021 12:03)

buy cialis online safely <a href="https://cialislostik.com/">cialislostik</a> does cialis lowers blood pressure

33)  CdzOB (24.06.2021 14:01)

cialis time to work <a href="https://cialiskira.net/">cialis active ingredient</a> cialis patent expiration date

34)  WxnCU (24.06.2021 14:02)

what is cialis taken for <a href="https://cialiskira.net/">cialis without prescription</a> generic cialis for sale

35)  VevDE (25.06.2021 16:47)

cialis australia <a href="https://franctadalafil.com/">tarif cialis</a> generic cialis paypal payment

36)  ZqfWJ (25.06.2021 18:48)

sildenafil vidal <a href="https://viagrafrancemy.com/">viagra pour homme</a> viagra et alcool

37)  QbuXH (27.06.2021 08:42)


<a href="https://internationalwealth.info/offshore-for-newbies/how-to-move-money-offshore-from-offshore/">как получить деньги с оффшора</a>

38)  SelVI (27.06.2021 14:52)

Исследование от врачей и экспертов о коронавирусе, на авторитетном интернет-издании Coronavirus-Control со ссылками на официальные и государственные источники Минздрав РФ - https://coronavirus-control.ru/dyhatelnaya-gimnastika-pri-koronaviruse/ Эта информация для меня оказалась крайне полезна, добавил в закладки.

39)  YwxFU (27.06.2021 14:54)

Аналитические данные от врачей и экспертов о ковиде, на авторитетном портале Coronavirus-Control со ссылками на официальные и государственные источники стопкоронавирус.рф - https://coronavirus-control.ru/pnevmoniya-porazhenie-legkih-pri-koronaviruse/ Эта информация для меня оказалась полезна, сохранил в закладки.

40)  LqfRF (27.06.2021 17:33)

Аналитические данные от врачей и экспертов о короне, на авторитетном интернет-издании Коронавирус Контроль со ссылками на официальные и государственные источники Минздрав РФ - https://coronavirus-control.ru/bolit-spina-pri-koronaviruse/ Эта информация для меня оказалась интересна, добавила в закладки.

1 2 3 4 5 6   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek