Léčba homosexuality související s kongenitální adrenální hyperplazií

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/lecba-homosexuality-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

Téma léčby či údajné neléčitelnosti homosexuality otevřu poněkud netradičním způsobem. Nebudu se snažit pokrýt celé spektrum problematiky, ale proberu poruchu, se kterou je homosexualita úzce spojena a která obecně naznačí, že homosexuality lze vědecky zkoumat i léčit. Aby bylo zřejmé, s jakým typem tvrzení vedu polemiku a že se nejedná o protivníka vymyšleného, uvedu nejprve jeden konkrétní příklad.

V oficiálních dokumentech Ministerstva školství se běžně dočítáme, že homosexualitu nelze léčit. Například v materiálu „Problematika dětské pornografie a její prevence ve škole“ (2003) uvádí autoři kapitoly o homosexualitě, Petr Kaňka a Andrea Scheansová:

„Homosexualita bývá definována jako „trvalá citová a erotická preference osob stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nezvolený stav, charakterizovaný tím, že jeho nositel je pohlavně přitahován a vzrušován převážně či výlučně osobami stejného pohlaví“ (Pondělíčková, Brzek 1992).“
„Ačkoli přesná příčina není stále zcela jasná, o neléčitelnosti této odchylky již není pochyb.“ http://andreascheansova.cz/wp-content/uploads/2013/02/problematika-detske-pornografie-a-jeji-prevence-na-skole.pdf

Pokud autoři trvají na striktní definici, v té podobě, že homosexualita je celoživotní - neměnný – neléčitelný stav, tak by museli především radikálně slevit z 2 – 5 % homosexuálů v populaci, které sami uvádějí, či z obvykle používaných 4 %. Dostali by se potom na hodnoty okolo 1 %, což ale z taktických důvodů nečiní, protože by tím snižovali význam homosexuální komunity a důležitost řešení jejích problémů. Skutečným zastoupením homosexuálů v populaci se zabývám v článku „Mýtus 4 %“.

Další problém však mají v tom, že dnes již známe konkrétní druh nemoci, která často vede k homosexualitě a kterou nejen že lze léčit, ale ona se již několik let skutečně léčí. Tato nemoc se jmenuje Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) a navzdory tomu, že se vyskytuje poměrně vzácně, v Čechách zhruba u jednoho dítěte z 10.000, se jí dostalo značné mediální pozornosti. Homosexuální komunita totiž na jakoukoli zmínku o léčitelnosti reaguje velmi podrážděně. Důvodů je více a jedním z nich je (byť to asi není ústřední důvod) nepochybně děs gayů nad hrozbou omezení přísunu pubertálních chlapců a mladých mužů, kteří jsou mezi gayi nejvyhledávanějším artiklem. Uvedu zde dvě ukázky takové nervózní reakce, které potvrzují, že léčba homosexuality, konkrétně lesbianismu spojeného s kongenitální adrenální hyperplazií je možná, již několik let probíhá a je v homosexuální komunitě vnímaná jako vážná hrozba. První z nich je článek Davida Barrebyho „Úsvit anti-gay eugeniky?“, který doprovodil obrazem Gustava Doré Vyhnání Ismaela a jeho matky:

The Dawn of Anti-Gay Eugenics?

David Berreby August 18, 2010

Léčba homosexuality 01

Expulsion of Ishmael and His Mother by Abraham

Jako další ukázku ještě uvádím výřez ze stránky butch a dyke leseb, kde vidíme v nadpisu dramatické výkřiky znepokojení jako:

Eliminace lesbianismu a butchismu u žen

Toto je velmi znepokojující a hrozba pro všechny ženy, dyke i butch!!!

Sexuologové léčí těhotné ženy experimentálním lékem kvůli prevenci lesbianismu
Léčba homosexuality 02
ZDROJ

Kongenitální adrenální hyperplazie je onemocnění, které vede k nadprodukci mužských pohlavních hormonů a tím k maskulinizaci (pomužštění) dívek. Popisem nemoci samotné se zde nebudu zabývat, protože jej lze snadno najít na celé řadě stránek, např. konkrétně ve vztahu k této problematice.

Léčba kongenitální adrenální hyperplazie se provádí i v Čechách, jak popisuje např. doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. z 2. dětské kliniky v Praze – Motole:

4. 4. Prenatální diagnostika 
má významné místo při další graviditě u rodin se známým výskytem kongenitální adrenální hyperplázie (CAH). Prenatální léčba pomocí dexametazonu podávaného matce umožňuje zmírnit virilizaci genitálu u postiženého ženského plodu. Efektu lze dosáhnout jen tehdy, pokud je léčba zahájena co nejdříve po průkazu gravidity (v ideálním případě již mezi 3.-4. týdnem). Za méně rizikovou než odběr choriových klků se v prenatální diagnostice pokládá časná amniocentéza (na některých pracovištích možná již v 11. týdnu gravidity). Kromě karyotypu se provádí cílené stanovení HLA či DNA analýza k detekci CAR. Při časné amniocentéze lze vyšetřit nejen buňky, ale též stanovit koncentraci 17a-hydroxyprogesteronu, testosteronu a případně i dalších steroidů v plodové vodě. U mužských plodů a u ženských nepostižených plodů se prenatální léčba ukončuje, u postižených ženských plodů léčba pokračuje až do porodu.
ZDROJ

Léčba dexametazonem je kontroverzní nejen proto, že jsou při ní uváděna zvýšená rizika rozštěpu patra a dalších poruch, ale především právě proto, že v jejím důsledku z jedince postiženého CAH s ženskou chromozomální výbavou XX vyroste typická dívka a ne (částečně) maskulinizovaná lesba (jen někdy).

Samozřejmě se zatím jedná jen o malý zlomek populace leseb, ale vyvrací kategorické tvrzení, že homosexualitu nelze léčit. Na tomto příkladu vidíme, jak je nesmyslná, až směšná argumentace, kterou nám zde představuje výrok Kaňky a Scheansové z publikace Ministerstva školství: „Ačkoli přesná příčina není stále zcela jasná, o neléčitelnosti této odchylky již není pochyb.“ Co když jsou některé typy homosexuality způsobené nadbytkem, nebo naopak nedostatkem pohlavních hormonů v některých fázích nitroděložního vývoje? Nebo vlivem netypické exprese genů v důsledku epigenetických značek? Je vůbec možné tvrdit, že je nějaká nemoc či porucha neléčitelná? Zejména v době, kdy máme zmapován lidský genom a medicína zaznamenává rychlé pokroky v léčbě spousty nemocí, se kterými si dřívější lékaři nevěděli rady?

Samozřejmě že problematika je nesmírně komplexní a stále jen málo probádaná. Avšak absurdita výroku, ve kterém Kaňka a Scheansová tvrdí, že příčina není stále přesně známá a zároveň suverénně prohlašují, že o neléčitelnosti již není pochyb, je zjevná i bez odborných znalostí embryologie, endokrinologie a dalších oborů. Taková tvrzení jsou dnes prezentována v materiálech pro školy zcela běžně a to že zní z úst těch, kteří se s oblibou zaštiťují nejnovějšími poznatky vědy, není vůbec překvapivé.

Pro zajímavost uvedu ještě další příklad, tentokrát mužské homosexuality, která není léčena, ale odstraňována z populace eugenickým programem potratů na základě prenatální diagnostiky. Jedná se o syndrom XYY, též nazývaný Jacobsův syndrom, nebo syndrom supermuže. Syndrom supermuže se mu říká proto, že tito lidé mají dva mužské pohlavní chromozomy Y místo jednoho. Podrobnější informace o výskytu homosexuality u takto postižených mužů se těžko hledají, ale např. ve starší publikaci Johna Moneyho se uvádí, že z šestnácti mužů, u kterých byla známa jejich sexuální orientace bylo 7 bisexuálních, 7 homosexuálních a 2 heterosexuálních. ZDROJ

Podle studie z roku 2006 je ve Spojených státech 57% XYY mužů odstraňováno z populace pomocí potratů.

Zatím jsem nezaznamenal projevy zděšení ze strany homosexuální komunity nad tímto útokem proti vlastní komunitě. Buď si toho dosud nevšimli, nebo se tomuto tématu úzkostlivě vyhýbají. Je totiž určitou ironií osudu, že stoupenci potratů a homosexuality se rekrutují z těch samých kruhů a navíc mnozí potratáři měli zároveň blízko k eugenice. (Z průhledných důvodů se po II. světové válce k eugenice obvykle nehlásí, nebo pro to používají jiné termíny, než například eugenické potraty.)

Pokrytectví všech, kteří s podivuhodnou sebejistotou prohlašují, že homosexualitu nelze léčit vyšlo najevo například při sporu o výzkum homosexuálních ovcí na Oregonské univerzitě v roce 2006, ve kterém se výrazně angažovala též lesba Martina Navrátilová. Cituji z článku:

„Tenistka Martina Navrátilová se postavila do čela boje proti výzkumu homosexuálních ovcí na Oregonské universitě. Ta zjišťuje, jak lze homosexuální sklony ovcí potlačovat. Američtí homosexuálové se obávají, že by se výsledky mohly použít při potlačování homosexuality u lidí."

Lavinu protestů spustila právě Navrátilová, která už desítky let bojuje za práva homosexuálů, ale je také členkou radikální organizace na ochranu zvířat Peta. V otevřeném dopise obvinila biologa Charlese Roselliho, že jeho pokusy mohou vyústit k "metodě umělého ovlivňování sexuální orientace".

„Pokud by se skutečně podařilo nalézt biologické důvody homosexuality, mohli by se konzervativní zákonodárci pokoušet měnit homosexuální sklony u nedospělých jedinců, uvedl jeden z právníků Andrew Sullivan. Ba co více, mohlo by podle něj docházet i k protihomosexuálním genetickým zásahům.“

Kam asi zmizela sebejistota ideologů homosexuality, že je tato porucha neléčitelná? Ti zasvěcenější samozřejmě dobře ví, že taková prohlášení jsou holým nesmyslem. Jejich sebejistota spočívá spíše v tom, že v okruhu západního světa mají tak drtivou mocenskou převahu, že si mohou s klidem dovolit současně tvrdit, že homosexualitu nelze léčit a zároveň vést zastrašovací kampaně proti vědcům, z jejichž výzkumů by mohly poznatky umožňující léčbu vzejít. Současný člověk je ideálně připraven všeprostupující filosofií relativismu akceptovat vzájemně se vylučující tvrzení jako pravdivá a ani po souvislostech příliš nepátrat.

Díky enormní síle homosexuální lobby je od vyřazení homosexuality ze seznamu nemocí obtížné získávat granty na výzkum homosexuality, který by mohl vést k publikaci nějakých nežádoucích faktů. Stoupenci homosexuality dobře ví, že vědecký výzkum nemohou úplně zastavit, ale i tak se jej snaží alespoň brzdit. Bohužel jsou v tom dost úspěšní.

V závěru bych se chtěl omluvit všem lidem, kteří v sobě nesou syndrom CAH nebo XYY, i jejich rodičům, za zjednodušené a bezskrupulózně uváděné informace o těchto syndromech. Proto znovu zdůrazňuji, že přesný popis těchto syndromů je třeba studovat na odborných stránkách, protože tento článek řeší pouze jeden aspekt zmíněné problematiky a z důvodu stručnosti jej záměrně nechci zatěžovat mnohastránkovým popisem odborných detailů. Potřeba psát články jako je tento, je vyvolána bezuzdným řáděním homosexuální lobby, která zneužívá lidí s postiženími a na druhé straně citlivosti zdravých lidí vychovaných v lásce k bližnímu, k prosazování svých zištných a společensky škodlivých zájmů. Dělají to tím způsobem, že s odvoláním na poměrně malý počet lidí skutečně postižených a objektivně neschopných ovládat v některých aspektech své chování se domáhají legalizace a legitimizace zvrhlého, škodlivého, ubližujícího a ve svých důsledcích ekonomicky nákladného jednání pro celé zástupy egoistických, narcistních, hypersexuálních, priapických jedinců. Proto se také snaží tak úporně dokázat dědičnost, nebo aspoň vrozenost homosexuality, aby mohli využít status menšiny, která za své chování není zodpovědná, ale jdou ještě dále, když požadují aby jejich chování bylo akceptováno jako normální. K postiženým lidem je totiž společnost citlivá a tolerantní, jako v případě zlodějíčků – kleptomanů a dokonce i třeba vrahů jednajících v nepříčetnosti kvůli paranoidní schizofrenii.

Jedním z účelů této stránky je oddělit ty, kteří se musí v životě vypořádávat s nezaviněnými problémy, ale berou při tom ohled na své okolí, od těch, kteří také mohou mít různé potíže, ale řeší je bezohledně, na úkor druhých, nekonečným eskalováním požadavků a často svým chováním problémy pouze stupňují a ubližují jiným.

Dnes by byl dostatečný prostor pro diferenciaci postojů a toleranci k těm, kterým současná medicína nedokáže poradit a jejichž sexuální chování je nebezpečné pro okolí například v souvislosti s autismem, nebo nepřekračují určité meze nebezpečnosti pro ostatní, a mnoho dalších situací. (Tolerance samozřejmě neznamená rezignaci na ochranu společnosti.) Jinak to ani filosofická koncepce přirozeného zákona nepřipouští. Bohužel kvůli urputnému odporu homosexuální lobby vůči medikalizaci homosexuality, vědeckému výzkumu homosexuality a záměrnému matení situace propagandou, důležité informace pro diferenciaci postojů chybí, nebo se jeví nejisté. Za takové situace není možné vypustit z vězení 20 zločinců kvůli tomu, že u jednoho z nich došlo k záměně vzorku DNA, ale my nevíme, u kterého z nich se to stalo. Vzhledem ke statisticky vysokému procentu recidiv totiž lze snadno vypočítat, že na jednoho zachráněného člověka by následně připadlo několik vražd, znásilnění a ublížení na zdraví. Základní pravidla racionality a spravedlnosti nám říkají, že o lidských životech nikdo nemá právo svévolně rozhodovat. Nebylo by prostě rozumné, a tím pádem ani spravedlivé, nechat zemřít pět lidí výměnou za záchranu jednoho.

Problematiku léčby a prevence homosexuality pro tuto chvíli uzavřu, protože pro další diskusi na toto téma je nutné si vytvořit předpoklady tím, že proberu dosavadní vědecké poznatky o příčinách a podstatě homosexuality.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

5121)  JamesHen (14.07.2019 17:01)

kamagra oral jelly made in india
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra 100mg tablets for sale in used cars
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra 100 tablets usage
<a href="http://bbs.skd-clan.de/posting.php?mode=post&f=4">kamagra store</a>
kamagra shop erfahrungen 2015
<a href="http://planeta-dobra.hiblogger.net/857143.html">kamagra 100mg oral jelly (sildenafil) 5gm</a>

5122)  Charleshef (15.07.2019 07:53)

kamagra jelly reviews
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg oral jelly suppliers india
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra shop erfahrung
<a href="http://www.palitra-system.ru/">kamagra 100mg tablets usage</a>
kamagra 100mg oral jelly
<a href="http://azyljawor.pl/index.php/component/easybookreloaded/entry/add?retry=true">kamagra kopen afhalen amsterdam</a>

5123)  Charleshef (15.07.2019 09:16)

super kamagra opinie forum
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
buy kamagra oral jelly online usa
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg tablets use
<a href="http://www.ekasiwap.com/previewupload.php?id=340&exe=errorreport&errorreport=RmFpbGVkIHRvIGNvbW1lbnQgb24gcG9zdCEgUGxlYXNlIENvbnRhY3QgQWRtaW5pc3RyYXRvciE=">kamagra oral jelly for sale in usa il</a>
kamagra store reviews
<a href="http://upik.jogjakota.go.id/">cost of kamagra jelly</a>

5124)  Charleshef (15.07.2019 13:17)

kamagra 100mg amazon
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg chewable lifesavers
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly reviews
<a href="http://www.palitra-system.ru/">kamagra oral jelly in thailand</a>
kamagra 100mg tablets indian
<a href="http://admidio.tk/adm_program/modules/guestbook/guestbook.php?headline=Gastebuch">direct kamagra uk</a>

5125)  JamesHen (15.07.2019 19:01)

kamagra oral jelly 100mg usa
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly user reviews
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly wirkungszeit
<a href="http://dev.kinnshare.com/en/restaurants/3086/after-you-lavilla-paholyotin/comment5486">kamagra oral jelly</a>
kamagra jelly sale
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/48932_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+Android+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%21?message_quote_form=109846&message_rows=165&page=0">the kamagra store hoax</a>

5126)  JamesHen (15.07.2019 21:03)

buy kamagra oral jelly online usa
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra kopen in de winkel utrecht
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral gel
<a href="http://contest.japias.jp/tqj2007/90019/cgi-bin/yybbs2/yybbs2.cgi?list=">kamagra 100mg</a>
kamagra jelly india
<a href="http://erotik.111x.de/www/index.php?action=guestbook&psID=&Typ=Modul&Content_ID=&MID=1093&modInstanz_ID=305&go=new">kamagra oral jelly sildenafil vol 3</a>

5127)  PatrickGeash (15.07.2019 23:46)

kamagra oral jelly beste wirkung
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
the sleep store kamagra
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra jelly reviews
<a href="https://www.mlezivo.cz/inpage/mlezivo/">erfahrungsbericht kamagra shop deutschland</a>
kamagra shop deutschland erfahrung
<a href="http://www.buchlovice.cz/cz/hlaseni-rozhlasu/skolni-jidelna?replyto=322522&_formData[guest">=Patrickwharf&_formData<subject>=&_formData<text>=kamagra+100mg+oral+jelly+kako+se+uzima+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fkamagratos.com%2F%22%3Ekamagra%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+forum+2015+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkamagratos.com%2F%5Dkamagra+online%5B%2Furl%5D+%0D%0Akamagra+jelly+amazon+%0D%0A%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fastelriskconsulting.com%2Findex.php%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F1-breaking-ground-for-the-effective-regulation-of-oh-s-in-nigeria-part-1%3Fstart%3D9010%22%3Ekamagra+forum+pl%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+oral+jelly+kaufen+wien+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.lancersreactor.org%2Fportal%2Findex.php%3Fpage%3DArticle%26sectionID%3D3%26commentID%3D682190%23comment682190%5Dkamagra+oral+jelly+manufacturers+in+india%5B%2Furl%5D&addpost&r=0]sleep store kamagra</a>

5128)  PatrickGeash (16.07.2019 01:20)

kamagra oral gel
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly how to use
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly usa
<a href="http://en.kmflavor.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=29578&pageno=100">kamagra gold 100mg rendeles</a>
dlp store kamagra
<a href="http://redroserecords.de/guestbook/addentry.php">kamagra gold 100mg sildenafil citrate</a>

5129)  JamesHen (16.07.2019 23:01)

kamagra gold 100mg reviews
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra gold 100mg
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly gГјnstig kaufen paypal
<a href="http://www.hayasoft.com/umedog/cgi-bin/imgboard/imgboard.cgi/New%20sz%2010.5%20/www.cwmbach.co.za/www.mgaengineering.com">kamagra oral jelly india</a>
kamagra 100mg tabletta
<a href="http://www.sdguangpu.cn/liuyan.asp?page=7773">kamagra oral jelly 100mg for sale</a>

5130)  JamesHen (17.07.2019 00:58)

the kamagra store hoax
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra jelly paypal
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg tablets reviews
<a href="http://luchik.hiblogger.net/7747.html">kamagra 100mg oral jelly suppliers</a>
the medical supply store kamagra
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/48932_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+Android+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%21?message_quote_form=116230&message_rows=14163&page=5">come si usa il kamagra oral jelly</a>

5131)  EllEsonut (13.11.2019 10:17)

Amoxicillin Dental Use For Pain Propecia Soluzione Propecia Frontaler Haarausfall <a href=http://4nrxuk.com>viagra achat en suisse en asnieres-sur-seine</a> Cialis 20 Miligramos Secrets To Help Cialis Work Better

5132)  EllEsonut (25.11.2019 03:51)

Pyridium Uropyrine Discount Secure Ordering Bentyl Merbentyl Medicine Cheapeast Online Can You Get Accutane In Canada <a href=http://mdsmeds.com>canadian pharmacy cialis 20mg</a> Is Azithromycin Similar To Amoxicillin Viagra Assunzione Cena

5133)  PaulineSwg (08.01.2020 18:32)

[url=http://dapoxetine4.com/]http://dapoxetine4.com[/url] - generic priligy <a href=http://dapoxetine4.com/#>buy priligy</a>

5134)  elbakMer (17.03.2020 21:15)

viagra generic viagra generic <a href="http://realmarsel.ru/ #">buy viagra </a> viagra generic generic viagra ufiouas0209sss

cheap viagra viagra 100mg <a href=http://fresh-hit.ru>viagra generic </a> viagra 100mg cheap viagra

5135)  zhtsiMer (18.03.2020 22:38)

cheap viagra viagra online <a href="https://tanktiger.ru #">viagra generic </a> viagra 100mg generic viagra

viagra online viagra generic <a href=http://kino-anime.ru>viagra buy </a> viagra generic viagra generic

5136)  zimodMer (19.03.2020 00:58)

viagra online viagra online <a href="http://omsk-r9m.ru #">generic viagra </a> viagra generic viagra pills

viagra pills viagra pills <a href=https://wormsley.com/privacy-policy/>viagra generic </a> buy viagra viagra pills

5137)  wqxbfMer (19.03.2020 03:19)

viagra 100mg viagra generic <a href="http://kavkaz-fm.ru #">generic viagra </a> generic viagra viagra online

viagra 100mg buy viagra <a href=http://biblioteh.ru>buy viagra </a> cheap viagra viagra 100mg

5138)  byevhMer (19.03.2020 05:54)

buy viagra viagra online <a href="http://modus-studio.ru/ #">generic viagra </a> cheap viagra viagra pills

cheap viagra cheap viagra <a href=http://aquaphor-service.ru/>generic viagra </a> viagra online viagra pills

5139)  hwgwqMer (24.03.2020 22:22)

mom helps viagra viagra commercial actress nude <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra samples </a> viagra dosage recommendations sources for viagra

viagra 30 day trial viagra chastity bitch <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra pills </a> can i buy viagra without a prescription viagra prank gay friend xhamster

http://100freechip.com/no-deposit-casinos/comment-page-1/?unapproved=585353&moderation-hash=8bd3e8b8ab03fdd6dca0c118b8e74aff#comment-585353
https://www.abstractdigitalworld.com/au/2020/03/08/university-of-summer-construction-summer-is-a-8/?unapproved=9610&moderation-hash=07b2fcd94424561d6224c3186a36f913#comment-9610
http://100freechip.com/no-deposit-casinos/comment-page-1/?unapproved=571829&moderation-hash=ffd7dbdef5b8e86ab4417497b3d7f41a#comment-571829
https://www.icxbk.com/ask/detail/35737.html?message=generic+viagra+without+subscription++viagra+hardon+sex++<a+href%3D%22+https%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com%2F%23+%23%22>viagra+100mg++<%2Fa>++how+long+should+you+wait+when+taking+viagra++vietanemise+viagra+%0D%0A+%0D%0Abuy+cheap+viagra+with+a+visa+gift+card%3F++natasha+son+mom+viagra++<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com%2F%23>viagra+vs+cialis+<%2Fa>++viagra+sin+receta++how+do+u+get+viagra+%0D%0A+%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fen.brinkwire.com%2Fnews%2Fmeghan-markle-and-prince-harry-are-very-unhappy-with-queens-plan-claims-royal-expert%2F%3Funapproved%3D981%26moderation-hash%3D749b17a9641155879afb6c610f6a87a2%23comment-981%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fflashgiveaway.org%2F3000-free-coins-for-high-5-casino-10-9-19%2F%3Funapproved%3D842%26moderation-hash%3D43893ee40a34d6fdef573e64716c5dea%23comment-842%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fnewsmoot.com%2F2020%2F03%2F13%2Fwin-a-free-oculus-quest%2F%3Funapproved%3D33%26moderation-hash%3D27e35c68b59b265986a2c31821cde278%23comment-33%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fentertainment--news.com%2F2020%2F03%2F11%2Fncis-interesting-facts-about-ziva-gibbs-and-tonys-wardrobe%2F%3Funapproved%3D2829%26moderation-hash%3D52397d380c3852ab813563e148c24654%23comment-2829%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fparthswami.wisewebtek.com%2F2020%2F03%2F06%2Fsimply-how-much-holds-away-a-mail-purchase-bride-4%2F%3Funapproved%3D1335%26moderation-hash%3D1aaf84adee4c4a5a7e8878a7f97c7721%23comment-1335%0D%0A
https://footyroom.net/2020/03/13/coronavirus-mic-tournament-where-kenya-u16-were-to-participate-cancelled/?unapproved=784&moderation-hash=961376ce0cf28c19666e29b03be9b22a#comment-784

5140)  bvwdaMer (25.03.2020 01:03)

what does viagra do why does my viagra sometimes not work <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">natural viagra </a> using viagra with blood thinners viagra sister

can i take flomax and viagra over counter generic viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra side effects </a> real female viagra prank can you take viagra after stroke

https://www.unemploymentoffice.org/city/fall-river-massachusetts-unemployment-office#comment-362324
https://grimmforsheriff.com/update-this-is-what-we-are-working-on/?unapproved=228&moderation-hash=6ba183b4f2a14e63565c802870a2107d#comment-228
https://primepatriot.com/2020/03/10/white-house-expert-says-4-million-coronavirus-tests-available-next-week/?unapproved=14223&moderation-hash=c1698d8b658d5b21c084a599067fc726#comment-14223
https://thearcheryguide.com/arrow-length/?unapproved=25765&moderation-hash=b00103313aa08a6a260c82e1ff25822d#comment-25765
https://playcrazygame.com/2020/03/10/i-can-kill-im-unstoppable/?unapproved=493&moderation-hash=aa6ef3336da3cec94a0a1c828d6d7b0c#comment-493

5141)  nitwvMer (25.03.2020 02:19)

how use viagra is viagra 100mg a good strong dose? <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra 100mg </a> jerk off on viagra sildenafil vs viagra

cialis vs viagra effectiveness rush limbaugh viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra dosage </a> compare and contrast viagra and cialis coffee with viagra

https://katakenya.org/2020/03/12/tourism-sector-feels-pinch-as-measures-to-curb-virus-take-shape/?unapproved=600&moderation-hash=d77adbf31d2484843744e8f15a3530d0#comment-600
http://100freechip.com/no-deposit-casinos/comment-page-1/?unapproved=563964&moderation-hash=37da2c0a9dbad2cd83491dbdf3268781#comment-563964
https://www.affirmednetworks.com/affirmed-intel-wba-discuss-virtualized-wi-fi-access-wi-fi-calling-vowifi/?unapproved=878&moderation-hash=ce433db38f250cee4b95ffae91f4204a#comment-878
https://news.nmnandco.com/2020/03/14/the-real-reason-why-bitcoin-had-its-worst-crash-in-7-years/?unapproved=550&moderation-hash=6c7b16d4ea7e430973f1092fd12e2285#comment-550
http://www.apostando.org/probabilidades-en-el-poker/?unapproved=33495&moderation-hash=9bd1b340d099c2b0ab39c6b22c34159b#comment-33495

5142)  sikaeMer (25.03.2020 04:25)

when will viagra become generic viagra dose <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">cialis vs viagra </a> viagra information canadian viagra work?

effects of viagra pics mom gave viagra by accident <a href=https://pharm-usa-official.com/#>buy viagra </a> can women take viagra best over counter viagra substitute

https://www.tronzi.com/2019/04/hdfc-food-card/?unapproved=2890&moderation-hash=b7b86d09aa4b4596697e6991ace8673c#comment-2890
https://latest-today-news.com/2020/03/14/red-sox-ceo-hopes-remain-for-162-game-season/?unapproved=430&moderation-hash=56d3eb9166ff377a176e91b45ac55a60#comment-430
http://www.insidevegasnow.com/elton-john-colosseum-caesars-palace-february-25th-2018/?unapproved=1325&moderation-hash=28d19f78e5bc9258bcc20ebc52ea6b8f#comment-1325
https://visabookings.com/turkey-visa-requirements?unapproved=204&moderation-hash=640fe5629500fb77243c41e8d285edd5#comment-204
https://www.0123movies.work/casino-royale/?unapproved=130&moderation-hash=94335415a122b7ebdbf91df213d1af32#comment-130

5143)  fhadhMer (25.03.2020 09:09)

viagra as joke viagra and pregnancy <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra online </a> can viagra beb bought without presciption in usa using viagra to treat ed

sister viagra prank best generic viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>natural viagra </a> cvs pharmacy viagra coupons viagra cum milking

https://rsmasmitra.co.id/ketahui-mitos-atau-fakta-kehamilan/?unapproved=756&moderation-hash=67dde631c8f84a51fe38892985bbd5e1#comment-756
https://www.irishchaplaincy.org.uk/saved-by-the-chocolate-cafe/?unapproved=4668&moderation-hash=7b13fb0f4b800de2c373c67a029faaa7#comment-4668
https://www.pressrelease.cc/2020/03/11/author-matt-hutcheson-to-release-new-book-hero-man-in-the-arena-the-untold-story-of-rod-blagojevich/?unapproved=2773&moderation-hash=8a92f4d86ef032bad0ab26c6a7d226b4#comment-2773
https://www.neponset.org/happenings/neprwa-blog/new-development-proposed-in-environmentally-sensitive-parcel-in-quincy/?unapproved=8746&moderation-hash=db3ac7199ffc4d664ee6d16bc434bf45#comment-8746
https://www.offersupplement.com/velofel-za-au/?unapproved=3089&moderation-hash=08b4034be73dc896713517d76135204d#comment-3089

5144)  FrankNab (16.04.2020 19:06)

https://paznokcie-sklep.eu

https://mootools.net/forge/profile/Steve+awterthirsno1986

https://emoteendatingsite.web-director.eu
https://louisvillesexdating.web-director.eu
https://casualsexdatingapp.itopdeals.eu
https://spokanesexdating.unepresidentepourleurope.eu
https://emoteendating.zahnarztpraxis-gotthard.eu

5145)  FrankNab (16.04.2020 22:50)

https://olej-lniany.eu

https://mootools.net/forge/profile/Chelsea+mackcritmisma1974

https://indiansexdating.itopdeals.eu
https://freedesidatingsites.olej-lniany.eu
https://freelovedatingsites.web-director.eu
https://freesexdating.kanuumaa.eu
https://freedatingsitesonly.itopdeals.eu

5146)  FrankNab (16.04.2020 23:06)

https://web-director.eu

https://mootools.net/forge/profile/Robert+slanagabat1976

https://lgbtteendatingsites.6bmmc.eu
https://freethaidatingsites.itopdeals.eu
https://scamfreedatingsites.kanuumaa.eu
https://healthyteendating.jawraw.eu
https://freesexydatingsites.jawraw.eu

5147)  FrankNab (16.04.2020 23:33)

https://schody-zabradli.eu

https://mootools.net/forge/profile/Emily+mormuscridcei1989

https://sexdatingwebsite.zahnarztpraxis-gotthard.eu
https://freeseniorsexdating.6bmmc.eu
https://freegothdatingsites.schody-zabradli.eu
https://freedatingandsex.unepresidentepourleurope.eu
https://singleteendating.olej-lniany.eu

5148)  MarkDef (20.04.2020 10:19)

Buy Propecia Online Usa https://buyciallisonline.com/# - Buy Cialis Donde Se Puede Comprar Viagra Sin Receta <a href=https://buyciallisonline.com/#>Buy Cialis</a> Amoxicillin For Std

5149)  Bennyalisa (29.04.2020 12:39)

Секрет евреев: Еврейские мужчины лечат простатит за 2-3 недели!
Один раз в жизни! Раз и навсегда! Узнаем как... https://txxzdxru.diarymaria.com/

5150)  qypdpnAremy (16.06.2020 12:42)

<a href="https://aldactonefast.com/">aldactone</a>
[url=https://aldactonefast.com/ ]aldactone 25 mg tablet & lasic 40mg [/url]
https://aldactonefast.com - aldactone spironolactone
<a href="https://allegrax.com/">side effects of allegra</a>
[url=https://allegrax.com/ ]side effects for fexofenadine [/url]
https://allegrax.com - allegra side effects
<a href="https://fastcymbalta.com/">duloxetine</a>
[url=https://fastcymbalta.com/ ]duloxetine side effects [/url]
https://fastcymbalta.com - cymbalta dosage

5151)  Samuelbes (24.06.2020 10:42)

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf


Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

5152)  Samuelbes (24.06.2020 12:17)

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf


Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

5153)  akawiop (30.08.2020 06:58)

[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya/]Amoxil[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin Online</a> nku.jemj.homosexualita.eu.kuj.op http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

5154)  egapirom (30.08.2020 07:35)

[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya/]Buy Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin No Prescription</a> bot.ijjb.homosexualita.eu.tld.ki http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

5155)  ausolaqixofok (30.08.2020 08:07)

[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya/]Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Buy Amoxil</a> bxc.cdyh.homosexualita.eu.mgi.pb http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

5156)  oheluecigca (30.08.2020 08:44)

[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya/]Amoxicillin 500mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Buy Amoxicillin Online</a> xdg.flfw.homosexualita.eu.eqb.qp http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

5157)  aqivuvwobgei (30.08.2020 09:15)

[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya/]Buy Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin 500mg Dosage</a> tvm.edjy.homosexualita.eu.vas.md http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

5158)  icoqbdedeoze (30.08.2020 09:50)

[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya/]Amoxicillin 500mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Buy Amoxicillin</a> jyz.jtjx.homosexualita.eu.cpt.li http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

5159)  onerofes (18.09.2020 18:12)

[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya/]Amoxil Dose For 55 Pounds[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Buy Amoxicillin</a> fjb.pakg.homosexualita.eu.efc.ow http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

5160)  obiotilupa (18.09.2020 18:51)

[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya/]Amoxicillin 500mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxil</a> kgw.mqjo.homosexualita.eu.lpi.pt http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

«   1 ... 125 126 127 128 129

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek