Léčba homosexuality související s kongenitální adrenální hyperplazií

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/lecba-homosexuality-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

Téma léčby či údajné neléčitelnosti homosexuality otevřu poněkud netradičním způsobem. Nebudu se snažit pokrýt celé spektrum problematiky, ale proberu poruchu, se kterou je homosexualita úzce spojena a která obecně naznačí, že homosexuality lze vědecky zkoumat i léčit. Aby bylo zřejmé, s jakým typem tvrzení vedu polemiku a že se nejedná o protivníka vymyšleného, uvedu nejprve jeden konkrétní příklad.

V oficiálních dokumentech Ministerstva školství se běžně dočítáme, že homosexualitu nelze léčit. Například v materiálu „Problematika dětské pornografie a její prevence ve škole“ (2003) uvádí autoři kapitoly o homosexualitě, Petr Kaňka a Andrea Scheansová:

„Homosexualita bývá definována jako „trvalá citová a erotická preference osob stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nezvolený stav, charakterizovaný tím, že jeho nositel je pohlavně přitahován a vzrušován převážně či výlučně osobami stejného pohlaví“ (Pondělíčková, Brzek 1992).“
„Ačkoli přesná příčina není stále zcela jasná, o neléčitelnosti této odchylky již není pochyb.“ http://andreascheansova.cz/wp-content/uploads/2013/02/problematika-detske-pornografie-a-jeji-prevence-na-skole.pdf

Pokud autoři trvají na striktní definici, v té podobě, že homosexualita je celoživotní - neměnný – neléčitelný stav, tak by museli především radikálně slevit z 2 – 5 % homosexuálů v populaci, které sami uvádějí, či z obvykle používaných 4 %. Dostali by se potom na hodnoty okolo 1 %, což ale z taktických důvodů nečiní, protože by tím snižovali význam homosexuální komunity a důležitost řešení jejích problémů. Skutečným zastoupením homosexuálů v populaci se zabývám v článku „Mýtus 4 %“.

Další problém však mají v tom, že dnes již známe konkrétní druh nemoci, která často vede k homosexualitě a kterou nejen že lze léčit, ale ona se již několik let skutečně léčí. Tato nemoc se jmenuje Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) a navzdory tomu, že se vyskytuje poměrně vzácně, v Čechách zhruba u jednoho dítěte z 10.000, se jí dostalo značné mediální pozornosti. Homosexuální komunita totiž na jakoukoli zmínku o léčitelnosti reaguje velmi podrážděně. Důvodů je více a jedním z nich je (byť to asi není ústřední důvod) nepochybně děs gayů nad hrozbou omezení přísunu pubertálních chlapců a mladých mužů, kteří jsou mezi gayi nejvyhledávanějším artiklem. Uvedu zde dvě ukázky takové nervózní reakce, které potvrzují, že léčba homosexuality, konkrétně lesbianismu spojeného s kongenitální adrenální hyperplazií je možná, již několik let probíhá a je v homosexuální komunitě vnímaná jako vážná hrozba. První z nich je článek Davida Barrebyho „Úsvit anti-gay eugeniky?“, který doprovodil obrazem Gustava Doré Vyhnání Ismaela a jeho matky:

The Dawn of Anti-Gay Eugenics?

David Berreby August 18, 2010

Léčba homosexuality 01

Expulsion of Ishmael and His Mother by Abraham

Jako další ukázku ještě uvádím výřez ze stránky butch a dyke leseb, kde vidíme v nadpisu dramatické výkřiky znepokojení jako:

Eliminace lesbianismu a butchismu u žen

Toto je velmi znepokojující a hrozba pro všechny ženy, dyke i butch!!!

Sexuologové léčí těhotné ženy experimentálním lékem kvůli prevenci lesbianismu
Léčba homosexuality 02
ZDROJ

Kongenitální adrenální hyperplazie je onemocnění, které vede k nadprodukci mužských pohlavních hormonů a tím k maskulinizaci (pomužštění) dívek. Popisem nemoci samotné se zde nebudu zabývat, protože jej lze snadno najít na celé řadě stránek, např. konkrétně ve vztahu k této problematice.

Léčba kongenitální adrenální hyperplazie se provádí i v Čechách, jak popisuje např. doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. z 2. dětské kliniky v Praze – Motole:

4. 4. Prenatální diagnostika 
má významné místo při další graviditě u rodin se známým výskytem kongenitální adrenální hyperplázie (CAH). Prenatální léčba pomocí dexametazonu podávaného matce umožňuje zmírnit virilizaci genitálu u postiženého ženského plodu. Efektu lze dosáhnout jen tehdy, pokud je léčba zahájena co nejdříve po průkazu gravidity (v ideálním případě již mezi 3.-4. týdnem). Za méně rizikovou než odběr choriových klků se v prenatální diagnostice pokládá časná amniocentéza (na některých pracovištích možná již v 11. týdnu gravidity). Kromě karyotypu se provádí cílené stanovení HLA či DNA analýza k detekci CAR. Při časné amniocentéze lze vyšetřit nejen buňky, ale též stanovit koncentraci 17a-hydroxyprogesteronu, testosteronu a případně i dalších steroidů v plodové vodě. U mužských plodů a u ženských nepostižených plodů se prenatální léčba ukončuje, u postižených ženských plodů léčba pokračuje až do porodu.
ZDROJ

Léčba dexametazonem je kontroverzní nejen proto, že jsou při ní uváděna zvýšená rizika rozštěpu patra a dalších poruch, ale především právě proto, že v jejím důsledku z jedince postiženého CAH s ženskou chromozomální výbavou XX vyroste typická dívka a ne (částečně) maskulinizovaná lesba (jen někdy).

Samozřejmě se zatím jedná jen o malý zlomek populace leseb, ale vyvrací kategorické tvrzení, že homosexualitu nelze léčit. Na tomto příkladu vidíme, jak je nesmyslná, až směšná argumentace, kterou nám zde představuje výrok Kaňky a Scheansové z publikace Ministerstva školství: „Ačkoli přesná příčina není stále zcela jasná, o neléčitelnosti této odchylky již není pochyb.“ Co když jsou některé typy homosexuality způsobené nadbytkem, nebo naopak nedostatkem pohlavních hormonů v některých fázích nitroděložního vývoje? Nebo vlivem netypické exprese genů v důsledku epigenetických značek? Je vůbec možné tvrdit, že je nějaká nemoc či porucha neléčitelná? Zejména v době, kdy máme zmapován lidský genom a medicína zaznamenává rychlé pokroky v léčbě spousty nemocí, se kterými si dřívější lékaři nevěděli rady?

Samozřejmě že problematika je nesmírně komplexní a stále jen málo probádaná. Avšak absurdita výroku, ve kterém Kaňka a Scheansová tvrdí, že příčina není stále přesně známá a zároveň suverénně prohlašují, že o neléčitelnosti již není pochyb, je zjevná i bez odborných znalostí embryologie, endokrinologie a dalších oborů. Taková tvrzení jsou dnes prezentována v materiálech pro školy zcela běžně a to že zní z úst těch, kteří se s oblibou zaštiťují nejnovějšími poznatky vědy, není vůbec překvapivé.

Pro zajímavost uvedu ještě další příklad, tentokrát mužské homosexuality, která není léčena, ale odstraňována z populace eugenickým programem potratů na základě prenatální diagnostiky. Jedná se o syndrom XYY, též nazývaný Jacobsův syndrom, nebo syndrom supermuže. Syndrom supermuže se mu říká proto, že tito lidé mají dva mužské pohlavní chromozomy Y místo jednoho. Podrobnější informace o výskytu homosexuality u takto postižených mužů se těžko hledají, ale např. ve starší publikaci Johna Moneyho se uvádí, že z šestnácti mužů, u kterých byla známa jejich sexuální orientace bylo 7 bisexuálních, 7 homosexuálních a 2 heterosexuálních. ZDROJ

Podle studie z roku 2006 je ve Spojených státech 57% XYY mužů odstraňováno z populace pomocí potratů.

Zatím jsem nezaznamenal projevy zděšení ze strany homosexuální komunity nad tímto útokem proti vlastní komunitě. Buď si toho dosud nevšimli, nebo se tomuto tématu úzkostlivě vyhýbají. Je totiž určitou ironií osudu, že stoupenci potratů a homosexuality se rekrutují z těch samých kruhů a navíc mnozí potratáři měli zároveň blízko k eugenice. (Z průhledných důvodů se po II. světové válce k eugenice obvykle nehlásí, nebo pro to používají jiné termíny, než například eugenické potraty.)

Pokrytectví všech, kteří s podivuhodnou sebejistotou prohlašují, že homosexualitu nelze léčit vyšlo najevo například při sporu o výzkum homosexuálních ovcí na Oregonské univerzitě v roce 2006, ve kterém se výrazně angažovala též lesba Martina Navrátilová. Cituji z článku:

„Tenistka Martina Navrátilová se postavila do čela boje proti výzkumu homosexuálních ovcí na Oregonské universitě. Ta zjišťuje, jak lze homosexuální sklony ovcí potlačovat. Američtí homosexuálové se obávají, že by se výsledky mohly použít při potlačování homosexuality u lidí."

Lavinu protestů spustila právě Navrátilová, která už desítky let bojuje za práva homosexuálů, ale je také členkou radikální organizace na ochranu zvířat Peta. V otevřeném dopise obvinila biologa Charlese Roselliho, že jeho pokusy mohou vyústit k "metodě umělého ovlivňování sexuální orientace".

„Pokud by se skutečně podařilo nalézt biologické důvody homosexuality, mohli by se konzervativní zákonodárci pokoušet měnit homosexuální sklony u nedospělých jedinců, uvedl jeden z právníků Andrew Sullivan. Ba co více, mohlo by podle něj docházet i k protihomosexuálním genetickým zásahům.“

Kam asi zmizela sebejistota ideologů homosexuality, že je tato porucha neléčitelná? Ti zasvěcenější samozřejmě dobře ví, že taková prohlášení jsou holým nesmyslem. Jejich sebejistota spočívá spíše v tom, že v okruhu západního světa mají tak drtivou mocenskou převahu, že si mohou s klidem dovolit současně tvrdit, že homosexualitu nelze léčit a zároveň vést zastrašovací kampaně proti vědcům, z jejichž výzkumů by mohly poznatky umožňující léčbu vzejít. Současný člověk je ideálně připraven všeprostupující filosofií relativismu akceptovat vzájemně se vylučující tvrzení jako pravdivá a ani po souvislostech příliš nepátrat.

Díky enormní síle homosexuální lobby je od vyřazení homosexuality ze seznamu nemocí obtížné získávat granty na výzkum homosexuality, který by mohl vést k publikaci nějakých nežádoucích faktů. Stoupenci homosexuality dobře ví, že vědecký výzkum nemohou úplně zastavit, ale i tak se jej snaží alespoň brzdit. Bohužel jsou v tom dost úspěšní.

V závěru bych se chtěl omluvit všem lidem, kteří v sobě nesou syndrom CAH nebo XYY, i jejich rodičům, za zjednodušené a bezskrupulózně uváděné informace o těchto syndromech. Proto znovu zdůrazňuji, že přesný popis těchto syndromů je třeba studovat na odborných stránkách, protože tento článek řeší pouze jeden aspekt zmíněné problematiky a z důvodu stručnosti jej záměrně nechci zatěžovat mnohastránkovým popisem odborných detailů. Potřeba psát články jako je tento, je vyvolána bezuzdným řáděním homosexuální lobby, která zneužívá lidí s postiženími a na druhé straně citlivosti zdravých lidí vychovaných v lásce k bližnímu, k prosazování svých zištných a společensky škodlivých zájmů. Dělají to tím způsobem, že s odvoláním na poměrně malý počet lidí skutečně postižených a objektivně neschopných ovládat v některých aspektech své chování se domáhají legalizace a legitimizace zvrhlého, škodlivého, ubližujícího a ve svých důsledcích ekonomicky nákladného jednání pro celé zástupy egoistických, narcistních, hypersexuálních, priapických jedinců. Proto se také snaží tak úporně dokázat dědičnost, nebo aspoň vrozenost homosexuality, aby mohli využít status menšiny, která za své chování není zodpovědná, ale jdou ještě dále, když požadují aby jejich chování bylo akceptováno jako normální. K postiženým lidem je totiž společnost citlivá a tolerantní, jako v případě zlodějíčků – kleptomanů a dokonce i třeba vrahů jednajících v nepříčetnosti kvůli paranoidní schizofrenii.

Jedním z účelů této stránky je oddělit ty, kteří se musí v životě vypořádávat s nezaviněnými problémy, ale berou při tom ohled na své okolí, od těch, kteří také mohou mít různé potíže, ale řeší je bezohledně, na úkor druhých, nekonečným eskalováním požadavků a často svým chováním problémy pouze stupňují a ubližují jiným.

Dnes by byl dostatečný prostor pro diferenciaci postojů a toleranci k těm, kterým současná medicína nedokáže poradit a jejichž sexuální chování je nebezpečné pro okolí například v souvislosti s autismem, nebo nepřekračují určité meze nebezpečnosti pro ostatní, a mnoho dalších situací. (Tolerance samozřejmě neznamená rezignaci na ochranu společnosti.) Jinak to ani filosofická koncepce přirozeného zákona nepřipouští. Bohužel kvůli urputnému odporu homosexuální lobby vůči medikalizaci homosexuality, vědeckému výzkumu homosexuality a záměrnému matení situace propagandou, důležité informace pro diferenciaci postojů chybí, nebo se jeví nejisté. Za takové situace není možné vypustit z vězení 20 zločinců kvůli tomu, že u jednoho z nich došlo k záměně vzorku DNA, ale my nevíme, u kterého z nich se to stalo. Vzhledem ke statisticky vysokému procentu recidiv totiž lze snadno vypočítat, že na jednoho zachráněného člověka by následně připadlo několik vražd, znásilnění a ublížení na zdraví. Základní pravidla racionality a spravedlnosti nám říkají, že o lidských životech nikdo nemá právo svévolně rozhodovat. Nebylo by prostě rozumné, a tím pádem ani spravedlivé, nechat zemřít pět lidí výměnou za záchranu jednoho.

Problematiku léčby a prevence homosexuality pro tuto chvíli uzavřu, protože pro další diskusi na toto téma je nutné si vytvořit předpoklady tím, že proberu dosavadní vědecké poznatky o příčinách a podstatě homosexuality.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

3321)  Felipemooxy (22.09.2017 12:17)

cheap drugs online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacy</a>
canadian drug
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?what-works-better-than-viagra>what works better than viagra</a>
compare prescription prices
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-on-line-but-in-the-united-states">cialis on line but in the united states</a>

3322)  Felipemooxy (22.09.2017 12:39)

northwestpharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canada drug</a>
web medical information
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metformin-1000-mg-side-effects>metformin 1000 mg side effects</a>
canada pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?buy-generic-viagra">buy generic viagra</a>

3323)  MatthewHup (22.09.2017 12:42)

online pharmacy without prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
the canadian pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?what-is-valtrex-used-for>what is valtrex used for</a>
trust pharmacy canada
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?kamagra-binnen-24-uur-geleverd">kamagra binnen 24 uur geleverd</a>

3324)  MatthewHup (22.09.2017 12:45)

canadian online pharmacies prescription drugs
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacy</a>
prescription drug
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-en-pharmacie-en-france>viagra en pharmacie en france</a>
canadian pharmacies online prescriptions
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-metformin">side effects metformin</a>

3325)  MatthewHup (22.09.2017 12:47)

prescription drugs prices
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canada drug</a>
canada pharmacies online pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ciprofloxacin-bnf>ciprofloxacin bnf</a>
pharmacy tech
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?diflucan-side-effects">diflucan side effects</a>

3326)  GeraldRes (22.09.2017 13:12)

canadian pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canada drug</a>
drug prices comparison
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?kamagra-100-mg>kamagra 100 mg</a>
drugs for sale
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-furosemide">side effects of furosemide</a>

3327)  GeraldRes (22.09.2017 13:27)

buying drugs canada
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
online canadian discount pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?canada-pharmacies>canada pharmacies</a>
drug costs
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-coupon">cialis coupon</a>

3328)  GeraldRes (22.09.2017 13:59)

pharmacy price comparison
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
walmart pharmacy price check
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cheapest-viagra]cheapest viagra[/url]
buy drugs online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisone-10-mg">prednisone 10 mg</a>

3329)  Felipemooxy (22.09.2017 14:08)

best online pharmacy stores
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadianpharmacyrxbsl.com</a>
canadadrugs.com pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?does-doxycycline-treat-sinus-infections>does doxycycline treat sinus infections</a>
canada drug pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?canada-pharmacies">canada pharmacies</a>

3330)  Felipemooxy (22.09.2017 14:10)

canadian pharmacy no prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
no prescription online pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?bad-news-for-metformin-2017>bad news for metformin 2017</a>
approved canadian pharmacies online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?amoxicillin-500-mg">amoxicillin 500 mg</a>

3331)  FvtjjUnsall (28.09.2017 07:49)

are online payday loans
<a href="http://cashadvanceamericasev.org/">payday loans online</a>
advance
<a href=http://cashadvanceamericasev.org/>payday loans</a> ’

3332)  FvtjjUnsall (28.09.2017 10:02)

fast cash payday loans online
<a href="http://cashadvanceamericasev.org/">cash advance</a>
check cash advance
<a href=http://cashadvanceamericasev.org/>payday loans online</a> ’

3333)  IvanSoymn (03.10.2017 13:56)

online prescription drugs
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.org/">www
</a>
online canadian pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.org/?lunesta-overdose-death>lunesta overdose death</a>
top rated canadian pharmacies online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.org/?levitra-dosage-recommendations">levitra dosage recommendations</a>

3334)  IvanSoymn (08.10.2017 08:40)

prescription drug
<a href="http://canadapharmaciesbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
walmart pharmacy price check
<a href=http://canadapharmaciesbsl.com/24+hour+pharmacy/plan-b-at-any-pharmacy-96.html>plan b at any pharmacy</a>
best online pharmacy
<a href="http://canadapharmaciesbsl.com/canada+pharmacy+no+prescription/retin-a-cream-online-canada-dd.html">retin a cream online canada</a>

3335)  Omasta (19.11.2017 03:56)

Pro David
Pro lidi, co mají nenávist k homosexuálům je typické, že jsou to smysloví lidé bez schopnosti pochopit souvislosti. Ve svém příspěvku ukazuje komunikaci na facebooku. Už to je známka určité netaktnosti. V komunikaci předstíral zájem o setkání s kamarádem z dětství a jeho přítelem. Z faktu, že ho přítel hned začal balit, vyvozovat, že homosexuálové jsou strašní a že chtějí sbalit každého chlapa. To ukazuje na jeho natvrdlost a neschopnost uvažovat hlavou druhého. Jestliže buzně naznačí zájem, předstíraný, tak se nemůže divit, že zájem opětuje. Mormální muži totiž neprojevují zájem o setkání s homosexuálemm a jeho partnerem.
I celý ten článek je veden v podobném duchu, bez vědomostí a hlavně bez pochopení souvislostí. Odpůrci homosexuality jsou v zásadě smysloví lidé, jejichž nejvýraznější schopností je snaha přizpůsobit se průměru, nevyčnívat ze stáda. Oni nejenže dokážou bravurně zapadnout do průměru, ale také takzvané černé ovce nebo ovce, které se vydaly jiným směrem, nutí k návratu a a pokoušejí se je srovnat do latě. Často šikanují další ovečky.
A když takového smyslového člověka nedejbože postihne homosexualita, tak tím velmi trpí. Nejprve se snaží být normální, najít si ženu, zplodit děti a předstírat spořádaného občana. No ale ve věku 30-35 poklesne sexuální libido tak, že už není schopen sexu se ženou. A tak vyráží na anonymní lovy gayů. Nakonec ho žena ve věku 35-40 let vyhodí z baráku. Jenže mezitím dochází k rozvoji zakrnělých vlastností mozku a právě v tomto věku se rozvíjí schopnost vidět souvislosti. Takže ten zakuklený gay prozře a jako utržený z řetězu začne navazovat homosexuální známosti na jednu noc. Je to proto, že po vystříkání se mu vždy gayové zhnusí a začnou ho přitahovat zase až je nadržený.

3336)  Rodger (24.11.2017 14:01)

consumer lending
loan for poor credit
get loan
payday loan lender
unsecured loans online

3337)  otaletylsw (25.12.2017 18:38)

vdpgjxdg http://viagrainimper.info buy viagra <a href="http://yogaheaters.com/">generic viagra</a> wodz http://viagrainimper.info/ - cheap viagra online

3338)  Reda (02.01.2018 01:06)

loans online no credit check
loans online
online loans for bad credit
loans online

3339)  Carson (02.01.2018 03:25)

online loans for bad credit
online loans
loans online no credit check
online loans for bad credit

3340)  Pavel (02.01.2018 08:07)

Díky autorovi webu, je to pecka. Držím palce. Kéž by více lidí používalo zdravý selský rozum. To bychom měli úchylky a nemoci vyřešeny velice snadno. Bohužel, dnes je COOL být jiný. Zdravý a správně orientovaný jedinec se cítí být tak nudný.. Blahopřeji šiřitelé nemravností, v tom jste fakt dost dobří. Nicméně nezapomínejte na jeden dost zásadní fakt - až se propotácíte relativně krátkým životem plným sexuální hříšné nezřízenosti a zemřete, začne život věčný. A tam Vám už žádná propaganda ani alibismus nepomůže. Proto vyzývám Vás, negaye, zdravě a pro rodinu orientované jedince, abyste si zachovali především čistý štít před Bohem. Řiďme se heslem: "Miluj hříšníka, ale odsuzuj hřích, ne naopak." U každé nemoci je zásadní předpoklad k uzdravení ten, že si nemocný musí přiznat, že nemocný skutečně je. Teprve pak je možné začít s léčbou. Jinak se bude opakovat stále dokola to, co bylo pácháno v Sodomě a Gomoře a také to, jak nakonec dopadla. Je potřeba modlit se za všechny gaye (modlitba za nemocné). Pravda Boží nakonec zvítězí, takže není potřeba se ničeho bát. :-)

3341)  staletdwcq (08.01.2018 08:03)

dtdgrykh http://missreplicawatches.com buy cialis 10mg online <a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis now</a> povm http://missreplicawatches.com - buy cialis daily

3342)  Etsuko (21.01.2018 07:44)

free triple 777 slot games
online casino game
free casino games slots no download
online casino bovada
free triple 777 slot games

3343)  Felisha (21.01.2018 15:57)

real money casino online
online casinos for us players
usa online slots real money
us online casinos
free casino games no download no registration

3344)  Tera (29.01.2018 03:25)

online casino
real money casino
online slots
online casino
casino online

3345)  Floyd (31.01.2018 09:52)

casino games slots
play casinos
online casino gambling
online casino games
casino online free

3346)  Minda (31.01.2018 11:35)

pogo casino slots
best online casino games free
free online casino
play casinos
kasino

3347)  Mozelle (31.01.2018 16:15)

vegas casino games
online casino no deposit bonus
online casinos for us players
casino online for fun
cassino

3348)  Speedy Cash (06.02.2018 07:44)

personal loans <a href="http://personalloans.store">loans personal</a> instant payday loan no credit check <a href=http://personalloans.store>interest free loan</a>

3349)  Tamera (06.02.2018 19:42)

weight loss for women
slimming tablets
weight loss drugs prescription
best weight loss supplements
best diet pills that work

3350)  Carhump (07.02.2018 00:52)

Amoxil Cheap <a href=http://cialicost.com>cialis</a> Worldwide Free Shipping Hydrochlorothiazide In Germany Tablets Low Price Buy Generic Tamoxifen No Prescription Cialis Femme

3351)  Lucio (07.02.2018 06:53)

diet supplements that work
weight loss pills for women
alli weight loss reviews
best diet pill
weight loss drugs prescription

3352)  Erik (08.02.2018 10:31)

weight loss supplements
diet pills
weight loss pills for men
diet supplements
weight loss pills

3353)  Betsy (08.02.2018 11:11)

gnc diet pills that really work
pills to lose weight
best weight loss pills
metformin weight loss
new diet pill

3354)  Loan (09.02.2018 02:21)

small personal loans <a href="http://personalloans.store">best cash advance loans</a> personal loans <a href=http://personalloans.store>loan debt consolidation</a>

3355)  Kacey (12.02.2018 19:12)

diet pills that really work
weight loss medications prescription
diet supplements
forskolin for weight loss
prescription weight loss medication

3356)  Mable (12.02.2018 21:37)

whats the best weight loss supplement
weightloss pills
diet pills that really work
new weight loss medication
diet pills that really work

3357)  Julius (13.02.2018 02:20)

weight loss drugs
best over the counter diet pills
best prescription weight loss medication
best diet pills
best appetite suppressant

3358)  Fake Essay Writer (21.02.2018 04:01)

i have to write an essay <a href="http://essays.store">essays</a> persuasive essays <a href=http://essays.store>essays</a>

3359)  acheter cialis (13.03.2018 17:38)

<a href=http://achatcialisgeneriquefrance.net/>achat cialis</a> acheter cialis
<a href=http://prixcialisgenerique.net/>achat cialis</a> acheter cialis
<a href=http://comprar-cialis-sinreceta.net/>comprar cialis </a> cialis generico
<a href=http://acquistare-cialis-italia.net/>acquistare cialis</a> cialis generico

3360)  acheter cialis (13.03.2018 22:12)

<a href=http://achatcialisgeneriquefrance.net/>acheter cialis</a> cialis prix
<a href=http://prixcialisgenerique.net/>commander cialis</a> vente cialis
<a href=http://comprar-cialis-sinreceta.net/>precio cialis</a> cialis generico
<a href=http://acquistare-cialis-italia.net/>costo cialis</a> cialis

«   1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 108   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek