Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1841)  JeroldNeomy (15.07.2021 17:22)

Because muscle tissue is highly vascularized. https://aelisus.com/activity/p/154617/ Dbol vs deca, dbol vs superdrol https://moqor.com/groups/crazy-bulk-ultimate-stack-how-to-take-crazy-bulk-melbourne/ Crazy bulk ultimate stack how to take, crazy bulk melbourne Side Effects of Trenbolone.This includes research on the positive effect it could have on bone density, as well.You can inject from the extensive range of anabolic steroids tablets, anabolic steroids, growth hormones, fat burners, and products for the protection of health.Not all natural steroids are equal, though—some are far more likely to lead to muscle gains than others.The best steroid alternatives shun ingredients that sound good but do nothing.This is mainly why these products are legal and viable solutions as compared to illegal, harmful substances.Why Are Legal Steroids Better Than Anabolic Steroids? http://leon-oil.com/test-cyp-bodybuilding-test-cyp-prop-blend/ Test cyp bodybuilding, test cyp prop blend https://www.odontologoslarioja.org.ar/foro/profile/sarms40036321/ Mk 2866 for pct, mk 2866 stack with rad 140https://restaurace-hejtmanka.cz/2021/07/11/masteron-acne-steroid-injection-epidural/ Masteron acne, steroid injection epiduralhttp://merkezkent.org.tr/enhanced-athlete-sarms-for-sale-enhanced-athlete-cardarine-for-sale/ Enhanced athlete sarms for sale, enhanced athlete cardarine for salehttps://hjozate.com/2021/07/12/oral-corticosteroids-for-carpal-tunnel-syndrome-oral-corticosteroids-for-knee-pain/ Oral corticosteroids for carpal tunnel syndrome, oral corticosteroids for knee painhttps://ind.do/groups/steroid-cycle-high-body-fat-steroid-cycle-lower-blood-pressure/ Steroid cycle high body fat, steroid cycle lower blood pressure

1842)  plaquenil drug class (16.07.2021 00:59)

chloroquine tablet https://chloroquineorigin.com/# plaquenil 200 mg twice a day

1843)  JeroldNeomy (16.07.2021 14:01)

This supplement may help your body release the HGH or Growth Hormone naturally. https://jeleniagora.adwentysci.org/forum/profile/ana36792165/ Anabolic steroids doping in sport, anabolic steroids side effects heart https://ketabinebook.com/bulking-training-bulking-training-program-pdf/ Bulking training, bulking training program pdf It’s almost as effective as SARMS except that it’s 100% side effect free.Top 5 Best Tudca Supplements.Deca is also a very common bulking steroid, however it’s less exciting for some because it takes a little while for it to kick in during a cycle.But, the results are more pronounced in women than in men.The effects go beyond weight loss, however.Not too shabby for one supplement, right?Trenorol is the 100% legal natural alternative to Trenbolone. https://ru.environmenta.net/blog/forum/profile/sarms27504311/ Human growth hormone lab test, human growth hormone brands https://healthy-mag.com/uncategorized/winsol-elite-30-ligne-winsol-elite-30-ligne/ Winsol elite 30 ligne, winsol elite 30 lignehttps://nacionduellinks.com/foro/profile/sarms2196130/ Anavar 10 mg price, anavar 10 mg for salehttps://bizstart.lk/forum/profile/ana29416720/ Best steroid for building muscle fast, best steroid for lean musclehttps://www.checkmygigs.com/community/profile/sarms5896676/ Hgh supplements at cvs, hgh supplements bodybuilding side effectshttp://nbp2.com/2021/07/11/deca-durabolin-e-hcg-deca-durabolin-or-testosterone/ Deca durabolin e hcg, deca durabolin or testosterone

1844)  hydroxyl chloroquine (17.07.2021 12:34)

chloraquine https://chloroquineorigin.com/# hydroxy chloriquine

1845)  JeroldNeomy (17.07.2021 13:12)

TestoGen is a natural test booster created by Wolfson Berg Limited, a respected name in the bodybuilding supplement industry. https://unlimitxd.com/forum/profile/sarms10772528/ Deca flash, anavar 30mg cycle https://www.worshiptraining.com/groups/deca-durabolin-john-doe-deca-durabolin-joint/ Deca durabolin john doe, deca durabolin joint Generally speaking, these stacks will come in three basic categories: Bulking stacks , for increasing size and muscle mass typically used during the “bulking phase” of bodybuilding.The amount of muscles you have on your body is directly proportional to the amount of testosterone in it.They have been used to treat men and women of almost all ages including and children.The stack contains thermogenic fat burning effects and all the products in the stack made from 100% natural and healthy ingredients.These include intense mood changes (like anger and anxiety), hair loss, decreased testosterone levels, gynecomastia or man-boobs, severe coughing, allergic reactions, erectile dysfunction, liver damage, acne, changes in skin appearance, severe sweating, and myocardial infarction (18, 19, 20).The big benefits of the Brutal Force stack are: Provides a safe and legal alternative to anabolic steroids without the side effects Four powerful natural supplements designed to mimic the effects of steroids Fast muscle mass growth Big gains in power and strength No injections required and no PCT needed after your cycle.It could increase stamina and strength, while reducing the fat around your waistline. https://burble.nl/groups/deca-durabolin-y-sustanon-deca-durabolin-test-cycle/ Deca durabolin y sustanon, deca durabolin test cycle http://cprfreesport.com/community/profile/sarms24532637/ Hgh medication online, hgh medication onlinehttps://its-my.site/anavar-pills-cost-anavar-pills-before-and-after/ Anavar pills cost, anavar pills before and afterhttps://queerlifedrawing.com/groups/java-dbal-steroids-1-month-before-and-after/ Java dbal, steroids 1 month before and afterhttps://tichajasiri.co.ke/profile/sarms36412606/ Ostarine zum absetzen, ostarine zum absetzenhttps://moqor.com/groups/natural-anabolic-steroid-hormones-natural-anabolic-steroid-hormones-498063696/ Natural anabolic steroid hormones, natural anabolic steroid hormones

1846)  hcqs pill (17.07.2021 17:07)

malaria skin rash https://chloroquineorigin.com/# hydroxichlorine

1847)  hydroxycloraquin (17.07.2021 20:12)

is hydroxychloroquine safe to take https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine medication

1848)  hydroxychloroquine hcq (20.07.2021 18:39)

cloraquine https://chloroquineorigin.com/# hcq medication

1849)  hydroxychloroquine malaria (21.07.2021 07:40)

chloroquine phosphate vs hydroxychloroquine sulfate https://plaquenilx.com/# hydroxochlorquine

1850)  hydroxy chloriquine (22.07.2021 06:04)

why is hydroxychloroquine https://plaquenilx.com/# plaquenil wiki

1851)  hydroxy chloriquine (23.07.2021 02:01)

chloroquin side effects https://chloroquineorigin.com/# hydroxychloroquine 200 mg tablet

1852)  Pedrogaupe (23.07.2021 22:35)

Paigham Bot Full Cracked - The Leader In Lead Generation

Download Here :

https://drive.google.com/file/d/11OKaMM0KEu84x58ckK5uKAWSizHMZapT
https://www.mediafire.com/file/jmqd3lgfauhxeom/PaighamBot_Full.zip
https://mega.nz/file/BFgSlYID#BWNwni45-8X_ciZM3PIKkiRzQDg4BLbAwzoTzyzslaM


[img]https://picfat.com/images/2021/07/19/Paigham_Bot_full_cracked.png[/img]
Paigham Bot is one of the most effective marketing applications on the market today. It is able to accurately gather data from search engines in any industry or niche and provides contact details for businesses and people that are most important to you i.e. YOUR MOST PRIZED PROSPECTS-AND WILL ALSO CONTACT THEM FOR YOU.
Paigham Bot v9.1.6.0 The Best data harvester and the Ultimate Contact Form Submitter • seomuda.net
Find Unlimited Lead Data
Powerful audience identification process to identify targeted prospects with our advanced search filtering process. Find Websites, phone numbers, emails and social media accounts easily for almost any website or business. Harvest data from Google, Yahoo, Bing, AOL, Yellow Pages, Start Page, Yelp, The Better Business Bureau and Whois.com. Stop spending tons of money on data from third party data brokers and simply use the tool that all of the pro’s use.
Mass/Bulk Marketing Solution
Tired of only a 7-10% open rate with traditional email marketing campaigns? Our application fills out the contact form of your prospects website. These forms traditionally have a 90-95% open rate! The software also features a powerful email module and social media modules which allows you to email millions of people. Identify your audience with our Data Harvester, and Paigham Bot will automatically deliver a custom message to your targeted prospects getting you in touch with millions of people.


Thx

Tags:
paigham bot review
paigham bot cracked
paigham bot vs scrapebox
paigham bot vs xrumer
paigham bot vs gsa search engine ranker
paigham bot crack
paigham bot vs
paigham bot proxy scraper & checker pro

1853)  what is hydroxychloroquine used to treat (24.07.2021 11:57)

chloroquine phosphate side effects https://chloroquineorigin.com/# malaria drug hydroxychloroquine

1854)  who produces hydroxychloroquine win (24.07.2021 14:56)

natural chloroquine https://chloroquineorigin.com/# hydrocychloroquine

1855)  ScraperCox (27.07.2021 07:31)

Telegram Group Scraper Software Free Download

[img]https://telegramgroupscraper.com/telegram-scraper.png[/img]

What is Telegram Group Scraper ?
Telegram Group Scraper is a software by which you can find active users for your Telegram Group. Trying to find members conventionally might take months to get a niche-based audience. But, when you use Telegram Scraper, you can find active members from your competitors without even spending a day. Besides that, Telegram Group Scraper complies with the TOS of Telegram as it uses Telegram API to find users. While using this software, you can customize your search settings and filter your users while you are uploading them. You can also save the details of these members as a CSV file.


Why should you use Telegram Group Scraper?
There are numerous benefits of using Telegram Group Scraper. However, it depends upon your purpose. If you have a small business and want to generate new leads, you can use this software to reach out to your target audience. By doing so, you can increase the click-through rate and enhance the number of sales.
You can also use Telegram Group Scraper for promoting an event or your business. In a nutshell, this software would help you build your Telegram Group from scratch. It can also assist you in finding an active audience who would find your content as complying with their interests.

What are the features of Telegram Scraper software?
The main features of Telegram Group Scraper that you have to consider include:
• By using this software, you can find active members who have a real interest in the products you are offering. Through this, you can grow your business without any hassle.
• You can use Telegram Scraper to export members from other niche-based groups into a CSV file. You can use these details to add members to your Group.
• You can make changes to the search settings, which would help you to filter the users. Through this, you can ensure that you are finding the right audience.
• Even though you can only import 8000 members per day, you can export an unlimited number of users. You can use Telegram Group Scraper for this purpose. Instead of importing members to your Group, you can also use the details to send bulk messages.

How to download Telegram Group Scraper Bot?
You can download Telegram Group Scraper from here

https://filehug.com/Telegramgroupscraper_2021.zip

https://filerap.com/Telegramgroupscraper_2021.zip

https://fileshe.com/Telegramgroupscraper_2021.zip

Thx

1856)  Matthewsek (01.08.2021 09:49)

Software to support live stream - Facebook FPlusLive Full

[img]https://plus24h.com/upload/editor/images/1_1(30).png[/img]

FPlusLive Features FPlusLive User Guide
You need to live video on multiple walls, pages, groups at the same time, schedule live videos to live on walls, groups...
FPLUSLIVE FUNCTIONS
Live video, webcam on page wall, profile, group
Live video on multiple pages, walls, groups at the same time.
Live webcam on multiple pages, walls, groups at the same time.
Live screen on multiple pages, walls, groups at the same time.
Schedule live videos on multiple pages and walls.
Live repeats 1 or more videos.
Playback the video being livestreamed on facebook (Play Forward).
Live youtube videos to facebook.
Schedule a live video to the group
Schedule a live video to the group once or repeat daily.

Free Download Here:

https://filehug.com/FPlusLive.zip
https://filerap.com/FPlusLive.zip
https://fileshe.com/FPlusLive.zip

Thank u

1857)  hydroxychloroquine 200 mg high (07.08.2021 20:01)

clorquine https://chloroquineorigin.com/# hydroxychloroquine high

1858)  hydroxychloroquine uses (08.08.2021 13:28)

chloroquine side effects https://chloroquineorigin.com/# hydroxychloroquine meaning

1859)  hydroxycholorquin (09.08.2021 04:07)

chloroquine cvs https://chloroquineorigin.com/# hydroxychloroquine sulfate tablets

1860)  hydroxy cloroquine (09.08.2021 10:10)

chlooquine https://chloroquineorigin.com/# hydroxychoroquin

1861)  hydroxychloroquine safe (14.08.2021 21:18)

hydroxychloroquine tablet https://plaquenilx.com/# hydroxicloriquine

1862)  Matthewsek (21.08.2021 08:23)

Software to support live stream - Facebook FPlusLive Full

[img]https://plus24h.com/upload/editor/images/1_1(30).png[/img]

FPlusLive Features FPlusLive User Guide
You need to live video on multiple walls, pages, groups at the same time, schedule live videos to live on walls, groups...
FPLUSLIVE FUNCTIONS
Live video, webcam on page wall, profile, group
Live video on multiple pages, walls, groups at the same time.
Live webcam on multiple pages, walls, groups at the same time.
Live screen on multiple pages, walls, groups at the same time.
Schedule live videos on multiple pages and walls.
Live repeats 1 or more videos.
Playback the video being livestreamed on facebook (Play Forward).
Live youtube videos to facebook.
Schedule a live video to the group
Schedule a live video to the group once or repeat daily.

Free Download Here:

https://filehug.com/FPlusLive.zip
https://filerap.com/FPlusLive.zip
https://fileshe.com/FPlusLive.zip

Thx u

1863)  Pedrogaupe (22.08.2021 05:27)

Paigham Bot Full Cracked - The Leader In Lead Generation

Download Here :

https://filehug.com/PaighamBot_Full.zip

https://filerap.com/PaighamBot_Full.zip

https://fileshe.com/PaighamBot_Full.zip

[img]https://picfat.com/images/2021/07/19/Paigham_Bot_full_cracked.png[/img]
Paigham Bot is one of the most effective marketing applications on the market today. It is able to accurately gather data from search engines in any industry or niche and provides contact details for businesses and people that are most important to you i.e. YOUR MOST PRIZED PROSPECTS-AND WILL ALSO CONTACT THEM FOR YOU.
Paigham Bot v9.1.6.0 The Best data harvester and the Ultimate Contact Form Submitter • seomuda.net
Find Unlimited Lead Data
Powerful audience identification process to identify targeted prospects with our advanced search filtering process. Find Websites, phone numbers, emails and social media accounts easily for almost any website or business. Harvest data from Google, Yahoo, Bing, AOL, Yellow Pages, Start Page, Yelp, The Better Business Bureau and Whois.com. Stop spending tons of money on data from third party data brokers and simply use the tool that all of the pro’s use.
Mass/Bulk Marketing Solution
Tired of only a 7-10% open rate with traditional email marketing campaigns? Our application fills out the contact form of your prospects website. These forms traditionally have a 90-95% open rate! The software also features a powerful email module and social media modules which allows you to email millions of people. Identify your audience with our Data Harvester, and Paigham Bot will automatically deliver a custom message to your targeted prospects getting you in touch with millions of people.


Thank you

Tags:
paigham bot review
paigham bot cracked
paigham bot vs scrapebox
paigham bot vs xrumer
paigham bot vs gsa search engine ranker
paigham bot crack
paigham bot vs
paigham bot proxy scraper & checker pro

1864)  BitdoubleBam (23.08.2021 19:58)

Best Crypto To Invest In:

Create an Account on https://bitdouble.net
Send Bitcoin to the available address and provide your BTC address
Make Bitcoin Payment and await for payout in a few minutes
Send a notification email to: https://bitdouble.net
Wait for account verification to start monitoring your investment
https://bitdouble.net is a legitimate firm that doubles cryptocurrency and helps you to earn money instantly in bitcoin for it’s many customers on a daily basis and it is one of the hottest new trend within the finance world through digital currencies which has been around for a few years.

Buying Bitcoin (BTC) has been setting records this year, reaching a peak of around $63,000 in time period with different cryptocurrencies like Dogecoin (DOGE) and Ether (ETH) have additionally been gaining quality as investors scramble to leap aboard the cryptocurrency bandwagon

It’s possible to form heaps of cash when you open an account in cryptocurrencies for profits, however it is also doable to lose heaps of cash if you invest with the wrong bitcoin investment company. Cryptocurrency investment is a good investment if you invest in the right crypto investment website that works for everybody.

Among them is using https://bitdouble.net to double your bitcoin better than x2 Moon Bitcoin Live, a bitcoin electronic device theme that guarantees to double your bitcoins within twenty four hours. Its website contains several investment strategies and Bitcoin investment plans.

“x2 double your bitcoin better than Moon Bitcoin Live using https://bitdouble.net provides you a true platform to multiply your bitcoins instantly,” the website states that it’s the “first trusty legitimate bitcoin doubler” and payouts are guaranteed. This investment theme is incredibly like a couple of others, together with Bitcoin electronic device Club.

Considering Earning Bitcoin Using Credit and Debit Cards:

With https://bitdouble.net digital cryptocurrency investment website can be subscribed for using credit cards and debit cards directly through their partners listed below;

They have a huge potential to predict the best cryptocurrency to invest in 2021 and the best time to invest in the right digital currency using their experienced experts that have worked in wall street for several years, a huge Cryptocurrency supporter believe it’ll still become profitable but the best time to invest in bitcoin seems difficult to tell in many people as bitcoin just recently dipped without any signs but a wide range of Bitcoin investment merchants, increasing its worth.

Venmo recently declared it might begin accepting cryptocurrency as a variety of payment, and its parent company, PayPal Holdings, additionally accepts crypto. Additionally, firms like Tesla and sq. have created important investments in Bitcoin, additional legitimizing cryptocurrencies.

With additional and additional giant firms on older boards with cryptocurrency, finance might be a wise thanks to get in on the bottom level, therefore to talk.

By finance currently, you’ll doubtless build heaps of cash as cryptocurrencies become additional widely accepted. As an example, 5 years ago, in April 2016, Bitcoin price simply over $400 for one coin. As of this writing, Bitcoin is valued at over $54,000 per coin. If the worth of Bitcoin continues to skyrocket, finance currently might place you on the trail to turning into wealthy.

[img]https://i0.wp.com/www.theamericanreporter.com/wp-content/uploads/2021/08/Screen-Shot-2021-08-17-at-7.57.05-PM.png[/img]
How To Earn Bitcoin Fast:

how to make money with cryptocurrency 2021
how to earn bitcoins on android
how to earn bitcoin 2021
free bitcoin earning sites
how to invest in bitcoin
how to get free bitcoin on luno
how to make money with bitcoin
how to mine bitcoin
Here is our list of the ten Best Bitcoin and Crypto websites.

https://bitdouble.net Reviews

As we have a tendency to mention on top of the list of best bitcoin investment websites in 2021 https://bitdouble.net is out and away the foremost widespread and reliable bitcoin digital investment website to earn profit in 2021 as a result of investing directly with USD. You’ll purchase Bitcoin, Ethereum, and Litecoin and 30+ alternative coins and tokens for the platform. What is more, you’ll earn interest on all deposited cryptocurrency, and you’ll earn good rewards by investing in their plan.

Coinbase

Coinbase may be a cryptocurrency investment platform that permits you to lend and earn interest on your holdings. Also, rather than commerce your coins and tokens, you’ll conjointly borrow against your holdings. If you are simply trying to carry your tokens, you’ll conjointly simply allow them to earn interest for you.

Kraken

Kraken is one amongst the initial crypto commercialism platforms and that they have an honest choice of coins and tokens to trade and invest in. They conjointly enable margin commercialism. However, it is a real exchange, and not as straightforward to use as a number of the highest platforms on this list. Kraken is one amongst the few platforms on this list that enable you to exchange justice and alternative, more risky, tokens.

Robinhood

Robinhood offers free crypto trades on their platform. they’re beginning in only many states, and with simply Bitcoin and Ethereum, however they set up on increasing this quickly. There are limitations, however it’s free!

eToro

eToro has been around for a moment within Great Britain and throughout Europe, however, they’re currently permitting traders within the us. they provide an enormous kind of digital assets to shop for and sell on their platform, and even higher, they need an observer commercialism account therefore you’ll provide it a boost before you really use real funds.

Blockchain

Blockchain is one amongst the most important and quickest growing crypto exchanges. It’s primarily based in the city, however offers a large amount of support for US-based customers. Right now, you’ll have access to over ninety tokens and coins worldwide, and fifty tokens and coins if you are within the us. Plus, they supply solid rates on their Blockchain savings accounts. The solely major downside is that it’s only app-based at this point, there’s no desktop platform.

Binance

A great platform for entering into some currencies like Cardano or modern. Not as straightforward to use as a number of the highest platforms on this list, however they do have one amongst the foremost sturdy commercialism platforms out there. they do have an honest mobile app, but again, not as straightforward to use and we’ve been pissed off with it. Strive Binance here.

Using https://bitdouble.net gives you a true way to multiply your bitcoins instantly,” the website states that it’s the “first legitimate bitcoin doubler” and payouts are guaranteed.

1865)  cialis online (25.08.2021 21:21)

https://cialiswithdapoxetine.com/# cialis price

1866)  cialis 20 mg (27.08.2021 05:26)

cialis alternative <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a>

1867)  cialis pills (27.08.2021 08:14)

cialis price <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a>

1868)  cialis 20 mg (27.08.2021 08:48)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis alternative</a> buy cialis usa

1869)  Pedrogaupe (28.08.2021 10:04)

Paigham Bot Full Cracked - The Leader In Lead Generation

Download Here :

https://filehug.com/PaighamBot_Full.zip

https://filerap.com/PaighamBot_Full.zip

https://fileshe.com/PaighamBot_Full.zip

[img]https://picfat.com/images/2021/07/19/Paigham_Bot_full_cracked.png[/img]
Paigham Bot is one of the most effective marketing applications on the market today. It is able to accurately gather data from search engines in any industry or niche and provides contact details for businesses and people that are most important to you i.e. YOUR MOST PRIZED PROSPECTS-AND WILL ALSO CONTACT THEM FOR YOU.
Paigham Bot v9.1.6.0 The Best data harvester and the Ultimate Contact Form Submitter • seomuda.net
Find Unlimited Lead Data
Powerful audience identification process to identify targeted prospects with our advanced search filtering process. Find Websites, phone numbers, emails and social media accounts easily for almost any website or business. Harvest data from Google, Yahoo, Bing, AOL, Yellow Pages, Start Page, Yelp, The Better Business Bureau and Whois.com. Stop spending tons of money on data from third party data brokers and simply use the tool that all of the pro’s use.
Mass/Bulk Marketing Solution
Tired of only a 7-10% open rate with traditional email marketing campaigns? Our application fills out the contact form of your prospects website. These forms traditionally have a 90-95% open rate! The software also features a powerful email module and social media modules which allows you to email millions of people. Identify your audience with our Data Harvester, and Paigham Bot will automatically deliver a custom message to your targeted prospects getting you in touch with millions of people.


Thank u

Tags:
paigham bot review
paigham bot cracked
paigham bot vs scrapebox
paigham bot vs xrumer
paigham bot vs gsa search engine ranker
paigham bot crack
paigham bot vs
paigham bot proxy scraper & checker pro

1870)  Matthewsek (29.08.2021 13:47)

Software to support live stream - Facebook FPlusLive Full

[img]https://plus24h.com/upload/editor/images/1_1(30).png[/img]

FPlusLive Features FPlusLive User Guide
You need to live video on multiple walls, pages, groups at the same time, schedule live videos to live on walls, groups...
FPLUSLIVE FUNCTIONS
Live video, webcam on page wall, profile, group
Live video on multiple pages, walls, groups at the same time.
Live webcam on multiple pages, walls, groups at the same time.
Live screen on multiple pages, walls, groups at the same time.
Schedule live videos on multiple pages and walls.
Live repeats 1 or more videos.
Playback the video being livestreamed on facebook (Play Forward).
Live youtube videos to facebook.
Schedule a live video to the group
Schedule a live video to the group once or repeat daily.

Free Download Here:

https://filehug.com/FPlusLive.zip
https://filerap.com/FPlusLive.zip
https://fileshe.com/FPlusLive.zip

Thx

1871)  kklisures123 (29.08.2021 15:37)

Hello. And Bye.

1872)  Accstoresduppy (30.08.2021 01:21)


Great service. Good selection of accounts. The prices are reasonable, small. The quality is high, I was very pleased. I will definitely use the service again. I definitely recommend it!
Click
https://accstores.com

1873)  JamesJog (30.08.2021 23:17)

Your welcome to join with this program, You can double your BITCOIN in just 24 hours without any problems. Minimum is only 0.001BTC, Our Company Is Legit.

Visit here

https://earn2xcoin.com
[img]https://picfat.com/images/2021/08/18/Earn2xcoin.png[/img]

Thank you

1874)  BitdoubleBam (02.09.2021 04:49)

Best Crypto To Invest In:

Create an Account on https://bitdouble.net
Send Bitcoin to the available address and provide your BTC address
Make Bitcoin Payment and await for payout in a few minutes
Send a notification email to: https://bitdouble.net
Wait for account verification to start monitoring your investment
https://bitdouble.net is a legitimate firm that doubles cryptocurrency and helps you to earn money instantly in bitcoin for it’s many customers on a daily basis and it is one of the hottest new trend within the finance world through digital currencies which has been around for a few years.

Buying Bitcoin (BTC) has been setting records this year, reaching a peak of around $63,000 in time period with different cryptocurrencies like Dogecoin (DOGE) and Ether (ETH) have additionally been gaining quality as investors scramble to leap aboard the cryptocurrency bandwagon

It’s possible to form heaps of cash when you open an account in cryptocurrencies for profits, however it is also doable to lose heaps of cash if you invest with the wrong bitcoin investment company. Cryptocurrency investment is a good investment if you invest in the right crypto investment website that works for everybody.

Among them is using https://bitdouble.net to double your bitcoin better than x2 Moon Bitcoin Live, a bitcoin electronic device theme that guarantees to double your bitcoins within twenty four hours. Its website contains several investment strategies and Bitcoin investment plans.

“x2 double your bitcoin better than Moon Bitcoin Live using https://bitdouble.net provides you a true platform to multiply your bitcoins instantly,” the website states that it’s the “first trusty legitimate bitcoin doubler” and payouts are guaranteed. This investment theme is incredibly like a couple of others, together with Bitcoin electronic device Club.

Considering Earning Bitcoin Using Credit and Debit Cards:

With https://bitdouble.net digital cryptocurrency investment website can be subscribed for using credit cards and debit cards directly through their partners listed below;

They have a huge potential to predict the best cryptocurrency to invest in 2021 and the best time to invest in the right digital currency using their experienced experts that have worked in wall street for several years, a huge Cryptocurrency supporter believe it’ll still become profitable but the best time to invest in bitcoin seems difficult to tell in many people as bitcoin just recently dipped without any signs but a wide range of Bitcoin investment merchants, increasing its worth.

Venmo recently declared it might begin accepting cryptocurrency as a variety of payment, and its parent company, PayPal Holdings, additionally accepts crypto. Additionally, firms like Tesla and sq. have created important investments in Bitcoin, additional legitimizing cryptocurrencies.

With additional and additional giant firms on older boards with cryptocurrency, finance might be a wise thanks to get in on the bottom level, therefore to talk.

By finance currently, you’ll doubtless build heaps of cash as cryptocurrencies become additional widely accepted. As an example, 5 years ago, in April 2016, Bitcoin price simply over $400 for one coin. As of this writing, Bitcoin is valued at over $54,000 per coin. If the worth of Bitcoin continues to skyrocket, finance currently might place you on the trail to turning into wealthy.

[img]https://i0.wp.com/www.theamericanreporter.com/wp-content/uploads/2021/08/Screen-Shot-2021-08-17-at-7.57.05-PM.png[/img]
How To Earn Bitcoin Fast:

how to make money with cryptocurrency 2021
how to earn bitcoins on android
how to earn bitcoin 2021
free bitcoin earning sites
how to invest in bitcoin
how to get free bitcoin on luno
how to make money with bitcoin
how to mine bitcoin
Here is our list of the ten Best Bitcoin and Crypto websites.

https://bitdouble.net Reviews

As we have a tendency to mention on top of the list of best bitcoin investment websites in 2021 https://bitdouble.net is out and away the foremost widespread and reliable bitcoin digital investment website to earn profit in 2021 as a result of investing directly with USD. You’ll purchase Bitcoin, Ethereum, and Litecoin and 30+ alternative coins and tokens for the platform. What is more, you’ll earn interest on all deposited cryptocurrency, and you’ll earn good rewards by investing in their plan.

Coinbase

Coinbase may be a cryptocurrency investment platform that permits you to lend and earn interest on your holdings. Also, rather than commerce your coins and tokens, you’ll conjointly borrow against your holdings. If you are simply trying to carry your tokens, you’ll conjointly simply allow them to earn interest for you.

Kraken

Kraken is one amongst the initial crypto commercialism platforms and that they have an honest choice of coins and tokens to trade and invest in. They conjointly enable margin commercialism. However, it is a real exchange, and not as straightforward to use as a number of the highest platforms on this list. Kraken is one amongst the few platforms on this list that enable you to exchange justice and alternative, more risky, tokens.

Robinhood

Robinhood offers free crypto trades on their platform. they’re beginning in only many states, and with simply Bitcoin and Ethereum, however they set up on increasing this quickly. There are limitations, however it’s free!

eToro

eToro has been around for a moment within Great Britain and throughout Europe, however, they’re currently permitting traders within the us. they provide an enormous kind of digital assets to shop for and sell on their platform, and even higher, they need an observer commercialism account therefore you’ll provide it a boost before you really use real funds.

Blockchain

Blockchain is one amongst the most important and quickest growing crypto exchanges. It’s primarily based in the city, however offers a large amount of support for US-based customers. Right now, you’ll have access to over ninety tokens and coins worldwide, and fifty tokens and coins if you are within the us. Plus, they supply solid rates on their Blockchain savings accounts. The solely major downside is that it’s only app-based at this point, there’s no desktop platform.

Binance

A great platform for entering into some currencies like Cardano or modern. Not as straightforward to use as a number of the highest platforms on this list, however they do have one amongst the foremost sturdy commercialism platforms out there. they do have an honest mobile app, but again, not as straightforward to use and we’ve been pissed off with it. Strive Binance here.

Using https://bitdouble.net gives you a true way to multiply your bitcoins instantly,” the website states that it’s the “first legitimate bitcoin doubler” and payouts are guaranteed.

1875)  cialis 20 mg (03.10.2021 10:52)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a> cheap cialis

1876)  Richarddrugh (03.10.2021 11:02)

Sell Tài khoản Twitter cổ 2009>2015 - Accounts Gmail New Chất lượng tốt : https://TaiKhoan.co

Click here

https://TaiKhoan.co

Appreciate it

Tags:
mua email twitter cổ
mua bán Tài khoản twitter
bán accounts twitter
đăng ký nick twitter

1877)  cialis generic (04.10.2021 20:48)

cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a>

1878)  cialis pills (06.10.2021 10:40)

generic cialis https://cialiswithdapoxetine.com/

1879)  cheap cialis (06.10.2021 16:54)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a> generic cialis

1880)  cheap cialis (06.10.2021 18:16)

cialis 20 mg https://cialiswithdapoxetine.com/

«   1 ... 43 44 45 46 47 48   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek