Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1881)  Mobile Application (06.10.2021 20:09)

I enjoy you because of every one of your labor on this web page. Kate delights in setting aside time for investigations and it is easy to see why. A lot of people hear all about the powerful method you present both useful and interesting strategies on this web blog and even foster participation from visitors on this point so our favorite child is truly starting to learn a lot. Have fun with the rest of the year. You are always performing a terrific job. <a href=https://www.blogexpander.com/>blog</a>
I always use <a href=https://1llo.short.gy/g2R3Jj>url shortener</a>
It is very helpful.

1882)  buy cialis usa (07.10.2021 04:19)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a> cialis alternative

1883)  cialis without a doctor prescription (08.10.2021 12:36)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a> buy cialis online

1884)  buy cialis usa (09.10.2021 10:07)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a> cialis 20 mg

1885)  cialis dosage (13.10.2021 10:24)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis price

1886)  cialis tablets (13.10.2021 13:54)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a> cialis generic

1887)  cialis online (13.10.2021 14:39)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a> cialis coupon

1888)  buy cialis online (14.10.2021 01:11)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a> buy cialis usa

1889)  cialis dosage (14.10.2021 16:24)

cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a>

1890)  cialis without a doctor prescription (16.10.2021 08:17)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis dosage

1891)  RobertThync (17.10.2021 18:36)Để đổi thẻ Garena từ thẻ cào, các người chơi game dùng thẻ mobile các nhà mạng: Viettel, Vina, Mobifone, Vietnamobile và thẻ nạp game khác như: Zing, Vcoin, ...
Đổi thẻ cào, nạp thẻ viettel, vinaphone, mobifone - https://doithenap.com

1892)  cialis price (18.10.2021 23:22)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a> cialis price

1893)  cialis coupon (19.10.2021 05:54)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a> cialis 20 mg

1894)  generic cialis (19.10.2021 09:06)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis without a doctor prescription</a> cialis generic

1895)  cialis price (19.10.2021 13:08)

cialis generic https://cialiswithdapoxetine.com/

1896)  cialis 20mg (20.10.2021 02:50)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a> cialis dosage

1897)  cialis online (21.10.2021 10:05)

cialis generic <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis without a doctor prescription</a>

1898)  cheap cialis (23.10.2021 06:58)

buy cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">best prices for cialis 20mg</a>

1899)  cheap cialis (23.10.2021 10:32)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis support 365</a> cialis 20 mg

1900)  best prices for cialis 20mg (23.10.2021 11:18)

buy cialis online https://cialiswithdapoxetine.com/

1901)  cialis coupon (24.10.2021 15:14)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis black is it safe</a> cialis pills

1902)  cialis 20mg (26.10.2021 09:31)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tadalafil & dapoxetine</a> cialis generic

1903)  cialis with dapoxetine overnight to (26.10.2021 13:26)

buy cialis usa https://cialiswithdapoxetine.com/

1904)  cialis black is it safe (26.10.2021 14:16)

buy cialis usa <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">best prices for cialis 20mg</a>

1905)  cialis generic (27.10.2021 19:58)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a> cialis dosage

1906)  StacyFoott (28.10.2021 10:01)<a href=https://go-xbets.com/kak-prohodit-identifikatsiya-v-mostbet.php>как проходит идентификация в mostbet</a> <a href=https://gorilla-bet1.com/mostbet-dlya-ios.php>mostbet для ios</a> <a href=https://garillabeting.com/mostbet-ofitsialniy-sayt-org-red.php>мостбет официальный сайт org red</a> <a href=https://vulkans-russia.ru/pin-up-promokod-bezdepozitniy-bonus.php>pin up промокод бездепозитный бонус</a> <a href=https://mostbet-online1.ru/zerkalo-mostbet-aktualnoe-rabochee-seychas-com.php>зеркало мостбет актуальное рабочее сейчас com</a><a href=https://reelemperor-cas.com/1xbet-skachat-mobilnuyu-versiyu-na-android.php>1xbet скачать мобильную версию на андроид</a> <a href=https://pin-ups-casino.ru/kak-uznat-svoy-promokod-na-pinap.php>как узнать свой промокод на пинап</a> <a href=https://24vulkancasino.ru/shema-viigrisha-v-pin-up.php>схема выигрыша в pin up</a> <a href=https://pinupcasino.com.ua/pinup-bet.php>pinup bet</a> <a href=https://luxorscasino.ru/mostbet-stavki-na-sport.php>мостбет ставки на спорт</a>

1907)  StacyFoott (28.10.2021 10:05)<a href=https://pin-up-casinos.ru/gde-vzyat-promokod-v-pin-ap.php>где взять промокод в пин ап</a> <a href=https://vulkanmega2.ru/pin-ap-mobilnaya-versiya-skachat.php>пин ап мобильная версия скачать</a> <a href=https://clubvulkans.ru/samie-viigrishnie-kazino-1hbet.php>самые выигрышные казино 1хбет</a> <a href=https://mel-bet1.ru/1xbet-kazino-ofitsialniy-sayt.php>1xbet казино официальный сайт</a> <a href=https://vulkan24-casino1.ru/pin-ap-ofitsialniy-sayt-casino-pin-up-online.php>пин ап официальный сайт casino pin up online</a><a href=https://zoloto-loto-ua.com/registratsiya-1hstavka.php>регистрация 1хставка</a> <a href=https://pin-up-casinos.ru/kazino-pin-up-mobilnaya.php>казино pin up мобильная</a> <a href=https://mostbet-online1.ru/mostbet-onlayn-igrat.php>мостбет онлайн играть</a> <a href=https://777-casino.lv/1hbet-zerkalo-ofitsialniy.php>1хбет зеркало официальный</a> <a href=https://vulkanmaximum1.ru/ap-kazino.php>ап казино</a>

1908)  StacyFoott (28.10.2021 13:32)<a href=https://betsofa-casino-online.com/mostbet-zerkalo-vhod-segodnya.php>мостбет зеркало вход сегодня</a> <a href=https://vulkanstavok.ru/kazino-pin-up-haqqnda-rylr.php>kazino pin up haqq?nda r?yl?r</a> <a href=https://vulkans-russia.ru/football-pin-up.php>football pin up</a> <a href=https://driftcasinos1.com/mostbet-dlya-iphone.php>мостбет для iphone</a> <a href=https://vulkanstavok.ru/skachat-pin-ap-kazino-ofitsialniy-sayt.php>скачать пин ап казино официальный сайт</a><a href=https://pin-up-casinos.ru/zerkalo-rabochee-vhod-kazino-pinup.php>зеркало рабочее вход казино pinup</a> <a href=https://vulkanmaximum1.ru/pin-up-casino-otzivi-how-open.php>pin up casino отзывы how open</a> <a href=https://mostbet-online1.ru/mostbet-fribet-2021.php>мостбет фрибет 2021</a> <a href=https://vulkan-plutinum.ru/pin-up-stavki-ofitsialniy-sayt.php>pin up ставки официальный сайт</a> <a href=https://go-xbets.com/mostbet-rossiya.php>mostbet россия</a>

1909)  StacyFoott (28.10.2021 13:33)<a href=https://betsofa-casino-online.com/mostbet-zerkalo-vhod-segodnya.php>мостбет зеркало вход сегодня</a> <a href=https://vulkanstavok.ru/kazino-pin-up-haqqnda-rylr.php>kazino pin up haqq?nda r?yl?r</a> <a href=https://vulkans-russia.ru/football-pin-up.php>football pin up</a> <a href=https://driftcasinos1.com/mostbet-dlya-iphone.php>мостбет для iphone</a> <a href=https://vulkanstavok.ru/skachat-pin-ap-kazino-ofitsialniy-sayt.php>скачать пин ап казино официальный сайт</a><a href=https://pin-up-casinos.ru/zerkalo-rabochee-vhod-kazino-pinup.php>зеркало рабочее вход казино pinup</a> <a href=https://vulkanmaximum1.ru/pin-up-casino-otzivi-how-open.php>pin up casino отзывы how open</a> <a href=https://mostbet-online1.ru/mostbet-fribet-2021.php>мостбет фрибет 2021</a> <a href=https://vulkan-plutinum.ru/pin-up-stavki-ofitsialniy-sayt.php>pin up ставки официальный сайт</a> <a href=https://go-xbets.com/mostbet-rossiya.php>mostbet россия</a>

1910)  StacyFoott (28.10.2021 15:51)<a href=https://vulkan-plutinum.ru/wolf-gold-slot-machine.php>wolf gold slot machine</a> <a href=https://igroslots.ru/mostbet-kz-com.php>mostbet kz com</a> <a href=https://mostbet-online1.ru/mostbet-na-android-ofitsialniy-sayt.php>мостбет на андроид официальный сайт</a> <a href=https://mel-bet1.ru/odin-xbet.php>один xbet</a> <a href=https://vulkanstavok.ru/to-pin-up.php>to pin up</a><a href=https://clubvulkans.ru/s-bilayna-na-1hbet.php>с билайна на 1хбет</a> <a href=https://columbuscasinos1.com/mostbet-uz-skachat-na-android-besplatno.php>mostbet uz скачать на андроид бесплатно</a> <a href=https://luxorscasino.ru/mostbet-xyz.php>mostbet xyz</a> <a href=https://24vulkancasino.ru/skachat-prilozhenie-pinap.php>скачать приложение пинап</a> <a href=https://gorilla-bet1.com/mostbet-skachat-1.php>mostbet skachat</a>

1911)  StacyFoott (28.10.2021 15:51)<a href=https://vulkan-plutinum.ru/wolf-gold-slot-machine.php>wolf gold slot machine</a> <a href=https://igroslots.ru/mostbet-kz-com.php>mostbet kz com</a> <a href=https://mostbet-online1.ru/mostbet-na-android-ofitsialniy-sayt.php>мостбет на андроид официальный сайт</a> <a href=https://mel-bet1.ru/odin-xbet.php>один xbet</a> <a href=https://vulkanstavok.ru/to-pin-up.php>to pin up</a><a href=https://clubvulkans.ru/s-bilayna-na-1hbet.php>с билайна на 1хбет</a> <a href=https://columbuscasinos1.com/mostbet-uz-skachat-na-android-besplatno.php>mostbet uz скачать на андроид бесплатно</a> <a href=https://luxorscasino.ru/mostbet-xyz.php>mostbet xyz</a> <a href=https://24vulkancasino.ru/skachat-prilozhenie-pinap.php>скачать приложение пинап</a> <a href=https://gorilla-bet1.com/mostbet-skachat-1.php>mostbet skachat</a>

1912)  cialis alternative (29.10.2021 14:36)

cialis 20mg https://cialiswithdapoxetine.com/

1913)  cheap cialis (29.10.2021 18:42)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis 20 mg

1914)  cheap cialis (29.10.2021 19:39)

cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a>

1915)  cialis black is it safe (29.10.2021 22:21)

cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a>

1916)  can ubuy cialis on streets (31.10.2021 02:27)

generic cialis https://cialiswithdapoxetine.com/

1917)  cialis online (01.11.2021 20:45)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a> cialis price

1918)  buy cialis online (01.11.2021 20:47)

cialis dosage https://cialiswithdapoxetine.com/

1919)  Edwardgew (01.11.2021 20:55)

How To Double ETH Instantly In 2021

ETHER Double is a fully automated ETHEREUM investment platform operating with no human intervention.
Take full advantage of our fast and legit ETHEREUM doubler platform.
Our automated system gathers information from the blockchain transfers and cryptocurrency exchanges to study and predict the ETHEREUM price.
Our servers open and close thousands of transactions per minute, analyzing the price difference and transaction fees, and use that information to double your ETHEREUMS.
Our data centers are located on multiple locations around the world so that our system has 100% uptime guaranteed.

Click Home

https://etherdouble.com

Regards

1920)  generic cialis (02.11.2021 00:57)

buy cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a>

«   1 ... 44 45 46 47 48 49   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek