Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1521)  blcrjMer (09.03.2020 21:32)

viagra 100mg cheap viagra <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra generic </a> buy viagra buy viagra

viagra 100mg viagra pills <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra generic </a> buy viagra cheap viagra

1522)  eaqqaMer (09.03.2020 22:22)

viagra 100mg viagra online <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra pills </a> viagra 100mg generic viagra

buy viagra generic viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>buy viagra </a> viagra pills buy viagra

1523)  csmruMer (10.03.2020 20:35)

cheap viagra viagra pills <a href="https://pharm-usa-official.com/#">generic viagra </a> buy viagra viagra 100mg bh88апрпhfa

viagra generic viagra 100mg <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra pills </a> viagra pills generic viagra

1524)  bsrmqMer (10.03.2020 22:13)

viagra online viagra online <a href="https://pharm-usa-official.com/#">buy viagra </a> generic viagra viagra online bh88апрпhfa

viagra online viagra 100mg <a href=https://pharm-usa-official.com/#>generic viagra </a> viagra pills viagra online

1525)  armroMer (11.03.2020 04:37)

generic viagra viagra generic <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra online </a> cheap viagra viagra online bh88апрпhfa

viagra generic viagra online <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra online </a> cheap viagra cheap viagra

1526)  fmwjwMer (11.03.2020 05:21)

viagra 100mg buy viagra <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra generic </a> viagra generic viagra generic bh88апрпhfa

cheap viagra cheap viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>generic viagra </a> generic viagra viagra generic

1527)  nrhyeMer (11.03.2020 08:28)

viagra 100mg viagra pills <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra generic </a> buy viagra viagra pills bh88апрпhfa

cheap viagra viagra 100mg <a href=https://pharm-usa-official.com/#>buy viagra </a> viagra pills viagra online

1528)  qzvwbMer (11.03.2020 10:43)

cheap viagra generic viagra <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra pills </a> viagra online viagra generic bh88апрпhfa

generic viagra buy viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra online </a> cheap viagra generic viagra

1529)  ookpoMer (18.03.2020 05:09)

buy viagra viagra online <a href="http://track-7.ru/ #">buy viagra </a> viagra 100mg viagra pills ufiouas0209sss

cheap viagra viagra pills <a href=http://extra-direct.ru>buy viagra </a> buy viagra viagra generic

1530)  fhodwMer (18.03.2020 07:56)

generic viagra viagra 100mg <a href="http://waywar.ru/ #">viagra buy </a> viagra generic generic viagra ufiouas0209sss

generic viagra viagra generic <a href=http://idmitry.ru/>generic viagra </a> viagra 100mg generic viagra

1531)  buyahMer (18.03.2020 08:00)

viagra generic viagra generic <a href="http://zagdom.net #">buy viagra </a> buy viagra viagra pills ufiouas0209sss

cheap viagra cheap viagra <a href=https://tanktiger.ru>viagra generic </a> viagra online viagra pills

1532)  zsqvoMer (18.03.2020 16:29)

viagra 100mg viagra pills <a href="http://ok-berezka.ru/ #">generic viagra </a> viagra pills viagra generic ufiouas0209sss

viagra generic viagra 100mg <a href=http://www.zdorovumu.ru>generic viagra </a> viagra generic viagra 100mg

1533)  thzkiMer (18.03.2020 22:01)

buy viagra generic viagra <a href="http://infomka.ru/ #">viagra buy </a> viagra online buy viagra

viagra generic viagra generic <a href=http://www.divxmoviesenglishsubtitles.com/H/>buy viagra </a> generic viagra viagra pills

1534)  bpeedMer (18.03.2020 23:38)

generic viagra viagra generic <a href="http://sony-psp.ru/ #">buy viagra </a> buy viagra cheap viagra

viagra generic cheap viagra <a href=http://absolut-izh.ru>viagra buy </a> generic viagra buy viagra

1535)  tustyMer (19.03.2020 04:12)

viagra pills viagra pills <a href="https://stol.site #">viagra buy </a> viagra pills viagra online

cheap viagra cheap viagra <a href=http://stahl-urfo.ru/>viagra generic </a> generic viagra generic viagra

1536)  hpmqyMer (19.03.2020 05:23)

viagra generic viagra 100mg <a href="http://shopshugaring.ru/ #">viagra buy </a> viagra generic viagra online

cheap viagra cheap viagra <a href=http://seifty.ru/>viagra buy </a> generic viagra viagra online

1537)  zxkcdMer (19.03.2020 07:42)

viagra online buy viagra <a href="http://florenttini.ru #">viagra generic </a> viagra online buy viagra

buy viagra buy viagra <a href=http://webrelizz.ru/>viagra generic </a> generic viagra buy viagra

1538)  aevcsMer (19.03.2020 09:39)

generic viagra viagra pills <a href="http://copycenter-format.ru/ #">viagra buy </a> buy viagra buy viagra

viagra 100mg viagra generic <a href=http://mp3work.ru>viagra generic </a> viagra 100mg buy viagra

1539)  azaloxaw (20.03.2020 03:50)

http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Without Prescription</a> mek.xacb.homosexualita.eu.ibb.se http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1540)  ivomhutoyuwad (20.03.2020 04:46)

http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Online</a> dqb.pfdz.homosexualita.eu.fdd.cq http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1541)  fzgxrMer (25.03.2020 01:03)

gina valentina viagra viagra prank brother sister <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">generic viagra 100mg </a> real viagra without a doctor prescription generic viagra

viagra addict fucking after taking viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>generic viagra 100mg </a> cialis vs viagra dosage comparison sister help i took viagra and it wont go down

https://novusbars.com/32-chinese-dominoes-pai-gow/?unapproved=211&moderation-hash=b9b23c450b5fd501c613af12754b28bc#comment-211
https://crackstor.com/wondershare-tunesgo-crack-keygen-serial-key/?unapproved=91138&moderation-hash=e852b644a333364665b99720e040be2d#comment-91138
https://www.ghananews.co.uk/2020/03/15/women-must-increase-their-voices-against-corruption/?unapproved=496&moderation-hash=8d8e0c7d1ac8b856345b21de2f344e46#comment-496
https://udayindia.in/2020/03/14/womens-safety-and-public-ire/?unapproved=24070&moderation-hash=186105c1e36951781fe28370218717cf#comment-24070
https://situationistapp.com/jackpot-party-casino-free-coins-hack-cheats/?unapproved=228&moderation-hash=6cffba7054dc8cf68b0de7b62739246e#comment-228

1542)  kbopoMer (25.03.2020 01:31)

sophia viagra before surgery viagra clopidogrel <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">generic viagra </a> alternatives to viagra does viagra cause angina

average price of viagra 100mg stepsister likes brothers viagra boner <a href=https://pharm-usa-official.com/#>female viagra </a> why does viagra work viagra before dental work

https://onestoptrendingnews.com/2020/03/15/article241163751-html/?unapproved=1593&moderation-hash=65e558e74d0daea02e573511af22d30f#comment-1593
https://minoritygolfassociation.com/back-where-it-all-began-jason-day-looks-to-get-in-contention-again-at-a-major-630/?unapproved=1355632&moderation-hash=934f1df57da66aa9beef9ffe0172306a#comment-1355632
http://ahealthynews.com/2020/03/10/northwell-healths-long-island-jewish-forest-hills-physician-offers-tips-on-how-to-combat-the-coronavirus-qns-com/?unapproved=1587&moderation-hash=a45ac3ad42eae04a77c30a5013a1471e#comment-1587
http://100freechip.com/no-deposit-casinos/comment-page-1/?unapproved=575465&moderation-hash=900d908a8c4385a3c6184fdbc5598bc5#comment-575465
http://theusindependence.com/happy-thanksgiving-images/?unapproved=8406&moderation-hash=2ffd1f7ffe71ea37ee5f4e7aab40519e#comment-8406

1543)  ejdxnMer (25.03.2020 02:03)

viagra onset and duration mothers helping sons after they mistakenly took viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra generic </a> ingredient in viagra how do women feel about viagra

buy real viagra online walgreens pharmacy viagra 100mg cost <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra generic </a> viagra treatment for the heart problems when will generic viagra be available

https://www.careerbywell.com/nabcons-recruitment-2020/?unapproved=269&moderation-hash=d982f4eec9c2e390a2e6d4724fafd80b#comment-269
https://www.0123movies.work/casino-royale/?unapproved=68&moderation-hash=a66501fe76f6b2f1ee4635cf0aaa4fc5#comment-68
http://100freechip.com/no-deposit-casinos/comment-page-1/?unapproved=585577&moderation-hash=4e2d550b2b6588e237a1445b2211b246#comment-585577
https://atozmarathi.com/maza-hoshil-na-cast-wiki-actor-actress-start-date-timing-story/?unapproved=244&moderation-hash=22b900d7b92a2329435fb9646355b1fb#comment-244
http://crystalstereo.com/best-cheap-double-din-car-stereos-reviews/?unapproved=596&moderation-hash=b4e914be374d61d9e42406007afefef3#comment-596

1544)  jvrobMer (25.03.2020 02:26)

reliable place to order cheap viagra online female viagra lady era pills <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">levitra vs viagra </a> buying viagra in panama and returning to the us viagra dosnt work now what

can you take viagra with losartan can i buy viagra without a prescription <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra in action </a> pharmacy viagra how does viagra work

http://www.farmuganda.com/hello-world/?unapproved=391&moderation-hash=81a593e6b4ff16a1f9b43036c19bcac9#comment-391
https://healthyconnects.com/2020/03/13/sacroiliac-joint-sij-mobilization-posterior-to-anterior/?unapproved=286059&moderation-hash=52858ea3a59836535b5b7bb3759a4fd0#comment-286059
https://24-hours-news.com/2020/03/13/peter-weber-and-madison-prewett-its-over-already/?unapproved=839&moderation-hash=2103e6e5947cca0b3cc43de2ec7aede1#comment-839
https://facetimeforpcdownload.com/cashman-casino-for-pc/?unapproved=12244&moderation-hash=55276de11b6059a53322c225c5188059#comment-12244
https://www.lyricsnquotes.com/2020/03/13/toxic-lyrics-kehlani/?unapproved=52&moderation-hash=706b290e7796e0495953943879135710#comment-52

1545)  ulxmxMer (25.03.2020 03:29)

how to take viagra for maximum effect female viagra pranks true <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">buy viagra online </a> when will viagra prices come down who is the lady in the viagra ad

viagra or cialis viagra pussy <a href=https://pharm-usa-official.com/#>female viagra pills </a> when was viagra introduced natural viagra alternatives that work

https://www.wbmirror.com/2020/03/13/buzzing-stocks-vodafone-idea-yes-bank-ril-icici-bank/?unapproved=33&moderation-hash=86f17c1b8559e25b892726e3758aab9a#comment-33
https://thenetworkzambia.com/2020/03/12/nsk-ft-star-kid-k-m-h-introduce-myself/?unapproved=37&moderation-hash=25f0970fea62ae675217c7a3ce364a5a#comment-37
https://itdplus.ru/4039/tee-grizzley-payroll-feat-payroll-giovanni-single-itunes-plus-aac-m4a/?unapproved=27&moderation-hash=ca7a3864e18c5f6db8c1a7d9775cdfde#comment-27
https://zxymk.com/space-uid-184569.html
https://unabarayu.yokohama/2020/03/13/real-world-processes-for-ukrainian-woman-some-tips-8/?unapproved=102&moderation-hash=829d050375270051ce9388211cdc0cd2#comment-102

1546)  vpijmMer (25.03.2020 03:38)

does tricare cover viagra? pfizer viagra pills for sale <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">female viagra pills </a> buy viagra how much time before sex should i take viagra

what is the price of generic viagra in mexico viagra prices walmart <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra erection </a> old man takes viagra for the 1st time can i take flomax and viagra at the same time

https://rizing.com/hcm/the-hr-business-addresses-the-coronavirus-with-hcm-tech/?unapproved=4305&moderation-hash=73a8ae662cbc8bdf9f971a332c59f642#comment-4305
https://pragativadi.com/jaipur-man-spends-rs-16-lakh-for-his-jaguar-xj-l-number-plate/?unapproved=26630&moderation-hash=0dbd10791393554bf5703ff135858ebd&bs-comment-added=1#comment-26630
https://zsactivationkey.com/teamviewer-crack/?unapproved=828&moderation-hash=646c67b73e5947759a6d485f663519c5#comment-828
https://grownuprap.com/2020/03/10/apollo-brown-365-feat-ro-spit-nametag-ty-farris/?unapproved=2423&moderation-hash=9ab914f4537794f11960e0f0417f5c2a#comment-2423
https://livenow.co.ke/2020/03/09/missing-belgian-woman-court-orders-mental-test-for-lawyer/?unapproved=7452&moderation-hash=09104a1cc36acb8cae7f93233a37e1b2#comment-7452

1547)  ccxhuMer (25.03.2020 04:21)

gynarchy goddess - 100 days in sissy chastity - viagra challenge cheapest drug store for viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra without a doctor prescription </a> viagra information how to take viagra correctly

discount viagra what effect does alcohol have on viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra pills </a> viagra vs cialis puedo tomar viagra si tenego alta precion

https://facetimeforpcdownload.com/cashman-casino-for-pc/?unapproved=12119&moderation-hash=53875762595aa6b3600232d59ed09300#comment-12119
https://japanpornhub.co.uk/2020/03/14/41ticket-manami-osawas-new-job-uncensored-jav/?unapproved=129&moderation-hash=cb75fd0057cbc8129d4eaf788f6c2961#comment-129
https://waszutfamily.com/?unapproved=37794&moderation-hash=8c3df7e892fff4a34a2859aef09b4f2a#comment-37794
http://100freechip.com/no-deposit-casinos/comment-page-1/?unapproved=574260&moderation-hash=47ab78e89c8d36173403fe5c800e20d0#comment-574260
https://www.outdoornews.com/2020/03/12/ohio-outdoor-news-calendar-march-13-2020/?unapproved=217813&moderation-hash=07e157624416d2f7a1beb8e319eda3c9#comment-217813

1548)  yfrplMer (25.03.2020 04:25)

viagra substitutes that work viagra and blood pressure <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">over the counter viagra </a> what presidential candidate was the first spokesman for viagra? does viagra stop me from cumming so soon

when will viagra become generic roman viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>buy viagra </a> first time fucking with viagra does viagra help libido

https://www.leuvenmood.com/home.php?mod=space&uid=79736
https://www.homecarecompare.ca/2020/03/06/vowel-epenthesis-experts/?unapproved=14315&moderation-hash=cd52b62f8b1e510b673735e787586f01#comment-14315
https://www.socialhacktools.com/huuuge-casino-hack-cheats-tool/?unapproved=180744&moderation-hash=216d090b60c7cb24daf64edaa02dcf95#comment-180744
https://usaonlinepress.com/2020/03/09/anxiety-in-an-aging-congress-spreads-with-the-coronavirus/?unapproved=1327&moderation-hash=62c7cd78829665ee94aa45f2eb6949f1#comment-1327
https://rajanarya.com/2020/03/13/should-your-seo-be-outsourced/?unapproved=158&moderation-hash=fbd0bb7bfcc200680bb2641b16630831#comment-158

1549)  lmmpvMer (25.03.2020 06:21)

why does viagra work brother sister viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra prices </a> overdosed on viagra tombstone safe alternatives to viagra and cialis

female viagra pranks are they staged viagra pussy <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra in action </a> pfizer viagra coupons from pfizer canadian viagra cialis

https://video.vorgart.net/2020/03/14/le-papaw-kenbe-kap-gad-prn/?unapproved=99&moderation-hash=6e5214015cf206d887e3432e14e42689#comment-99
https://www.marcorambaldi.com/2020/03/12/how-exactly-to-make-use-of-the-national-education/?unapproved=1169&moderation-hash=4f4f92d4644ff0a05c5371e30cdc6f43#comment-1169
http://100freechip.com/grand-fortune-casino/comment-page-1/?unapproved=570730&moderation-hash=e3c429503160b4cb9162aa2f3851f201#comment-570730
https://mfreespins.com/goodwin-casino.html?unapproved=27197&moderation-hash=ee112b601436789f19d5a26bb719e82d#comment-27197
https://rsmasmitra.co.id/ketahui-mitos-atau-fakta-kehamilan/?unapproved=741&moderation-hash=a5dce9f3da2f13f1d61b4e34879ad2fb#comment-741

1550)  fjobzMer (25.03.2020 07:58)

viagra boot england funny viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra buy </a> viagra before dental work viagra cum milking

for whom is viagra contraindicated viagra tied male <a href=https://pharm-usa-official.com/#>natural viagra </a> viagra substitutes that work viagra 25mg cost

https://chicagocannabis.com/2020/03/12/cbd-the-facts/?unapproved=455&moderation-hash=32b1ae1dced641bdc26dbc5c138f28c8&bs-comment-added=1#comment-455
https://sortedfeed.com/springboard-ui-ux-2020-launches-mentor-led-ui-ux-design-course-in-india/?unapproved=12&moderation-hash=17fc329352b8cd8ebbdd1a8f0562f66e#comment-12
https://www.ourdailydevotionals.com/2020/03/08/daily-devotions-do-what-pleases-god/?unapproved=218&moderation-hash=d899f08b2bc24b9084f12325d3f0d2f3#comment-218
https://www.goodmorningmessagesquotes.com/good-morning-images-for-friends/?unapproved=161724&moderation-hash=c9ea6b39d434014253d03a73b2f4c58d#comment-161724
https://www.scrmichigan.com/2020/03/13/guide-connected-with-ra-over-the-internet-enjoy/?unapproved=69&moderation-hash=20a07667150c98ed27333014e08a7bd3#comment-69

1551)  inuvasoqisad (26.03.2020 07:22)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Buy Amoxicillin</a> exi.ghlu.homosexualita.eu.deu.mt http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1552)  jeyatud (26.03.2020 08:01)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Buy Amoxicillin Online</a> emr.lahd.homosexualita.eu.qth.uf http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1553)  jewarodahuz (26.03.2020 08:37)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]18[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500 Mg</a> sxq.uxvr.homosexualita.eu.kbr.th http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1554)  egowaqu (26.03.2020 09:13)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin Without Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> hdg.ehjh.homosexualita.eu.ugw.ih http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1555)  owelayojigov (26.03.2020 09:47)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">18</a> tma.rema.homosexualita.eu.xld.zw http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1556)  aahnusamo (29.03.2020 04:19)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Buy Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500 Mg</a> grx.atvf.homosexualita.eu.vhz.uy http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1557)  oujiwisep (07.04.2020 18:34)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxil[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">18</a> xnt.aktz.homosexualita.eu.bxq.zv http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1558)  axujuvosaroye (07.04.2020 18:57)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Buy Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Without Prescription</a> mvp.yrwp.homosexualita.eu.dpk.cj http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1559)  oculidej (07.04.2020 19:19)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500 Mg</a> kuf.zynn.homosexualita.eu.rfn.it http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1560)  eiqidyuuz (07.04.2020 19:42)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin</a> pmv.tyln.homosexualita.eu.auu.lu http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

«   1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek