Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1561)  oxarupubat (07.04.2020 20:04)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Online</a> rzh.lxqr.homosexualita.eu.gtb.mp http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1562)  iyefumicec (07.04.2020 20:28)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin No Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin</a> hlh.iiri.homosexualita.eu.ojf.wq http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1563)  isajofupuzinb (07.04.2020 20:46)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Buy Amoxicillin</a> weg.whss.homosexualita.eu.tfk.bw http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1564)  akequznamax (07.04.2020 21:09)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Buy Amoxil Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Online</a> ort.wkez.homosexualita.eu.btp.co http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1565)  akunohi (08.04.2020 04:44)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500 Mg Dosage</a> gzm.mzob.homosexualita.eu.bbc.vu http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1566)  fudadufahicak (08.04.2020 05:15)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Buy Amoxil[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500mg Dosage</a> ipf.xbyh.homosexualita.eu.jve.te http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1567)  ucujiraje (08.04.2020 05:39)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Online</a> cyq.syxx.homosexualita.eu.xxj.vr http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1568)  ixuyadounohal (08.04.2020 06:07)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxil</a> rlu.mwse.homosexualita.eu.nsm.zv http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1569)  asumijikod (08.04.2020 06:35)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Buy Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin</a> vsy.ttpk.homosexualita.eu.suh.si http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1570)  efioszoham (08.04.2020 07:04)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500mg Dosage</a> rdg.vwpe.homosexualita.eu.jgf.zt http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1571)  adoubxamivebc (08.04.2020 07:31)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Dosage For Amoxicillin 500mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Online</a> evz.ftjg.homosexualita.eu.xvh.ev http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1572)  iliviyucedude (08.04.2020 08:01)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500 Mg</a> htp.jmgn.homosexualita.eu.jxm.ea http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1573)  uiwojoxajorat (14.04.2020 11:24)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> bel.uegm.homosexualita.eu.pdd.lg http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1574)  ysacwaho (14.04.2020 12:05)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Buy Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500 Mg</a> wfe.tnhe.homosexualita.eu.zla.ia http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1575)  oxaasowok (17.04.2020 03:54)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Online</a> eaj.pujb.homosexualita.eu.hsf.mz http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1576)  emihofah (17.04.2020 04:38)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin No Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Buy Amoxicillin</a> sjq.liff.homosexualita.eu.uig.jw http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1577)  ipiwabete (20.04.2020 19:57)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxil</a> vgj.bhci.homosexualita.eu.szh.co http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1578)  armcemotdovi (23.04.2020 10:27)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin</a> uxj.xdsh.homosexualita.eu.zrj.qv http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1579)  icohuyou (23.04.2020 11:03)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Buy Amoxil Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Buy Amoxicillin Online</a> ukk.bxqq.homosexualita.eu.hha.nt http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1580)  lsaemabeva (26.04.2020 09:31)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500 Mg Dosage</a> rkr.dluh.homosexualita.eu.ziq.id http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1581)  ilibajiqo (26.04.2020 10:10)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxil[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Online</a> mio.zzae.homosexualita.eu.jeh.xe http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1582)  owfkhalqehuq (01.05.2020 17:52)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> sdc.rqvv.homosexualita.eu.xbp.li http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1583)  aziazurino (01.05.2020 18:35)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]18[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Online</a> wzr.gwyj.homosexualita.eu.wsk.hi http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

1584)  uavutivofo (11.06.2020 18:40)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin 500mg</a> eil.voks.homosexualita.eu.oen.wl http://mewkid.net/when-is-xicix/

1585)  inodulu (16.06.2020 17:33)

http://mewkid.net/when-is-xicix/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> kjc.jjjo.homosexualita.eu.boo.aw http://mewkid.net/when-is-xicix/

1586)  igapixuki (16.06.2020 18:44)

http://mewkid.net/when-is-xicix/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> dwg.aayq.homosexualita.eu.jxd.nd http://mewkid.net/when-is-xicix/

1587)  ufewigezon (16.06.2020 19:19)

http://mewkid.net/when-is-xicix/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin</a> vqg.ezpg.homosexualita.eu.swm.jo http://mewkid.net/when-is-xicix/

1588)  asijatek (16.06.2020 19:55)

http://mewkid.net/when-is-xicix/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Buy Amoxicillin Online</a> beo.buqp.homosexualita.eu.atz.wl http://mewkid.net/when-is-xicix/

1589)  acemulf (16.06.2020 21:02)

http://mewkid.net/when-is-xicix/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxil Dose For 55 Pounds</a> ldt.whzu.homosexualita.eu.qsz.hw http://mewkid.net/when-is-xicix/

1590)  gyzvmnAremy (17.06.2020 15:18)

<a href="https://aldactonefast.com/">aldactone spironolactone</a>
[url=https://aldactonefast.com/ ]side effects for spironolactone [/url]
https://aldactonefast.com - aldactone side effects in women
<a href="https://allegrax.com/">fexofenadine hcl 180 mg</a>
[url=https://allegrax.com/ ]allegra [/url]
https://allegrax.com - allegra side effects
<a href="https://fastcymbalta.com/">cymbalta withdrawal</a>
[url=https://fastcymbalta.com/ ]cymbalta withdrawal [/url]
https://fastcymbalta.com - duloxetine 30mg

1591)  iqalfowecux (21.06.2020 00:58)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Buy Amoxil Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin Online</a> jot.hexm.homosexualita.eu.jgo.mt http://mewkid.net/when-is-xicix/

1592)  edoqedpiha (21.06.2020 01:23)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Amoxicillin 500mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin</a> wos.ervz.homosexualita.eu.lza.hc http://mewkid.net/when-is-xicix/

1593)  Samuelbes (24.06.2020 08:53)

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf


Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

1594)  Samuelbes (24.06.2020 11:19)

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf


Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

1595)  Samuelbes (24.06.2020 14:12)

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf


Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

1596)  Markpriew (30.06.2020 21:52)

В линии вы можете обнаружить даже третьи футбольные дивизионы Хорватии, Чехии, Финляндии или Израиля.Сайт предназначен для людей кому больше 18 лет потому что данная тема совсем не для детей. https://tyrannyforever.com/community/profile/xbet44883182/ 1хбет зеркало, зеркало ставки 1хбет работает всегда Прибыль от такой ставки составила 16.Вспоминаем его успех в Индиан-Уэллсе. https://adopsclubindia.com/community/profile/xbet16495541/ Скачать ставки 1хбет на андроид, скачать ставки 1хбет на андроид trashbox Рейтинг букмекерских контор по коэффициентам.В наше время их существует достаточное количество, однако отличаются они в основном объемом начальных вложений. https://foodallergyhelp.org/community/profile/xbet4703802/ 1хбет зеркало рабочее, рабочее зеркало 1xbet drive В заработке на ставках все выглядит очень просто: поставил на фаворита, дождался победы, получил деньги, а попутно еще и поболел за любимую команду.Авторитетный российский оператор на днях проведет торжественное открытие спортивного комплекса в парке Победы. https://www.plans-maisons-online.fr/community/profile/bets1550730/ Прогнозы на тотализатор балтбет, прогнозы на спорт 1.03 Hailey Baptiste - Кирстен Флипкенс.Итак, на что надо обратить свое внимание при выборе букмекера: Лицензия. https://boatingglobal.com/community/profile/bets34117618/ Fonbet зеркало рабочее на сегодня прямо, fonbet зеркало работающее сейчас Просматривается статистика по совместным играм команд за последние два-три года.Мы предлагаем лучшие акции для игроков среди всех букмекерских контор дающих бонусы в интернете. https://www.gazovik-m.ru/forum/user/59856/ Ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты, ставки экспортных пошлин на железнодорожные запчасти Так, в полуфинале Кубка английской лиги сезона 2017/18, в котором встречались лондонский Арсенал и Челси, маржа одной из контор на исход матча (то есть победу одного из клубов либо ничью) составляла всего 2,5%, в то время как на точный счет – сразу 5,3%.Вероятность результатов оценивается на основании аналитических (математика, теория вероятности) и эвристических (мнение экспертов) методов. https://thehookah.info/community/profile/xbet30131145/ Скачать ставки 1xbet, скачать ставки 1хбет последняя версия Ставка типа «экспресс» представляет собой комбинацию ординаров: в нее входит сразу несколько исходов, спрогнозированных игроком (их может быть два и больше).Суть онлайн лотерей также заключается и в том, что по ощущениям и по технологии покупка интернет-билета ничем не отличается от посещения реальных мест их продажи. http://t4gpng.org/community/profile/bets19910960/ Максимальный коффициент выигрыша у букмекеров Bwin – букмекер основан в 1997-м году в Австрии.Для того чтобы разобраться, необходимо понимать основные принципы букмекерского бизнеса. https://circumnavigating-madness.com/community/profile/bets3704041/ Рейтинг коэффициентов букмекерских контор Если что сдвинется в этом деле так это в этом году, когда Китай и Россия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.Учитывая, что коэффициенты на этот рынок колеблются в отрезке 2. https://globalsailing.es/community/profile/xbet30105235/ Ставки 1хбет рабочее, рабочая зеркало ставки 1хбет win Играя с этими букмекерскими конторами, вы можете быть спокойны за свои деньги.После расчета мы получим – 6. https://www.gazovik-m.ru/forum/user/59783/ Ставки на баскетбол видео Букмекеры по инерции выставляют на «тотал меньше» высокий коэффициент.Задача трейдера – на основании статистических вероятностей и экспертных мнений выставить как можно более приближенный к реальному значению коэффициент, с учетом маржи. http://erp-corp.ru/forum/user/5074/ Букмекерские ставки опережение Расписание Соревнований на Зимних Играх.Угадать в таких лото с одного варианта выигрышную комбинацию можно, но это будет для Вас самая большая удача и встречаются такие выигрыши редко. http://alyans-auditorov.ru/forum/user/24196/ Заработок на тотализаторе, заработок на букмекерских конторах вилка Позволить могут большие компании, зарабатывающие оборотом средств, больше заключенных пари — тем выше доход.Тайны успеха в сфере ставок на спорт не могут базироваться на том, перебежала сегодня черная кошка дорогу или нет, и удачный сегодня день или (по приметам) провальный. https://4legendsmedia.com/community/profile/xbet29938409/ Ставки 1хбет рабочее, зеркало рабочее на марта

1597)  Markpriew (01.07.2020 03:23)

Как правильно делать ставки на футбол?Маржа — это та разница, которую букмекер оставляет от процента вероятности исхода события. http://www.c-fm.de/cms/component/k2/itemlist/user/40973 Как сделать ставку на 1win Но все же даже в этом случае дать прогноз с высокой точностью бывает очень сложно.Стратегии рассчитаны на невысокие суммы ставок и самые простые условия (например, тотал больше или тотал меньше, встреча вничью и т. http://avtoys.ru/component/k2/itemlist/user/319622 Как делать ставки на спорт коэффициенты Результаты за него все говорят.Но сыграй «Галатасарай» посмелее, мог бы реализовать моменты. https://dunklekreaturen.de/community/profile/bets12801256/ Букмекерскя контора в гостином дворе И наоборот, делая ставки по коэффициентам, которые немного выгоднее, чем они должны быть, вы автоматически повышаете свой потенциальный доход при одной и той же вероятности наступления нужного исхода.Прогнозами делятся редакция «Рейтинга Букмекеров» и звездная команда экспертов, в которую входят популярные российские спортивные комментаторы, журналисты, бывшие тренеры и спортсмены. https://cmmprogrammer.co.uk/community/profile/bets9588314/ Бесплатные прогнозы на баскетбол на сегодня Как мы уже разобрали выше, в системе «3 из 4» будет 4 экспресса по 3 выбора в каждом.На самом деле на долгосрочной перспективе стратегия приведет вас к сливу депозита. http://ukpremier.ru/forum/user/1077/ Доверительное управление в букмекерских конторах Дома эта команда никого не боится.Мы предлагаем высокие котировки на множество исходов и предоставляем подробную статистику игроков и видеотрансляции для live-ставок. http://www.paterton.ru/forum/user/1259073/ Букмекерские конторы в kz, букмекерские конторы в испании Главное отличие букмекерской конторы от тотализатора.Чаще всего темой для отзывов становится порядочность конторы в вопросах выплат выигранных средств. http://kniga.tv/forum/user/31389/ Ставки 1xbet ru, быстрая регистрация 1xbet russian ru Аналогично с другими значениями.Но все равно, на мой взгляд, португальская команда — очень неприятный соперник. http://waterlevel.ru/forum/user/39041/ Бк марафонбет зеркало рабочее на сегодня, бк марафонбет зеркало В связи с этим, «Daily Mail» сообщает о том, что руководство клуба из Манчестера готово выделить зимой более € 100 млн на трансферы.Сезон-2018/2019 – «Чеховские Медведи» (Чехов) Ставки на чемпионат России по гандболу. https://la-creme.ru/forum/user/7691/ Запрет букмекерского бизнеса Игрок должен предугадать исход матча или определенное событие — например, какой будет общий счет или кто забьет последний гол.После неудачного результата нельзя опрометчиво ставить снова — желательно на некоторое время сделать перерыв и воздержаться от игры. https://texnikoskosmos.gr/community/profile/xbet43750187/ Ставки 1xbet зеркало, зеркало номер телефона Допустим, у нас выиграли выборы №1, №3 и №4.О нас Безопасность Правила Контакты Оплата Вакансии Мобильный сайт Наши партнеры История партнерства. http://immunitet.net/forum/user/5854/ 1xbet зеркало регистрация сегодня У «Леванте» за 11 туров только 2 матча, в которых пробивался верх от 3,5 мяча.Мы предлагаем лучшие акции для игроков среди всех букмекерских контор дающих бонусы в интернете. http://uro.net.ua/component/k2/itemlist/user/57517 1xbet вход Не соответствующие правилам ставки могут размещаться, но они не будут засчитываться для бонуса.С каждой конторой — около ?5 млн в год. http://74vtormet.ru/forum/user/1361/ 1xbet зеркало, актуальное зеркало 1хбет 1xbet world Собирать систему для примера будем на сайте легальной букмекерской конторы «Лига Ставок».Сейчас подопечные Александра Крестинина занимают четвертое место в квинтете F. http://makeuppermanent.ru/component/k2/itemlist/user/66536 Красноярск букмекерская карла маркса

1598)  Markpriew (01.07.2020 03:27)

Как правильно делать ставки на футбол?Маржа — это та разница, которую букмекер оставляет от процента вероятности исхода события. http://www.c-fm.de/cms/component/k2/itemlist/user/40973 Как сделать ставку на 1win Но все же даже в этом случае дать прогноз с высокой точностью бывает очень сложно.Стратегии рассчитаны на невысокие суммы ставок и самые простые условия (например, тотал больше или тотал меньше, встреча вничью и т. http://avtoys.ru/component/k2/itemlist/user/319622 Как делать ставки на спорт коэффициенты Результаты за него все говорят.Но сыграй «Галатасарай» посмелее, мог бы реализовать моменты. https://dunklekreaturen.de/community/profile/bets12801256/ Букмекерскя контора в гостином дворе И наоборот, делая ставки по коэффициентам, которые немного выгоднее, чем они должны быть, вы автоматически повышаете свой потенциальный доход при одной и той же вероятности наступления нужного исхода.Прогнозами делятся редакция «Рейтинга Букмекеров» и звездная команда экспертов, в которую входят популярные российские спортивные комментаторы, журналисты, бывшие тренеры и спортсмены. https://cmmprogrammer.co.uk/community/profile/bets9588314/ Бесплатные прогнозы на баскетбол на сегодня Как мы уже разобрали выше, в системе «3 из 4» будет 4 экспресса по 3 выбора в каждом.На самом деле на долгосрочной перспективе стратегия приведет вас к сливу депозита. http://ukpremier.ru/forum/user/1077/ Доверительное управление в букмекерских конторах Дома эта команда никого не боится.Мы предлагаем высокие котировки на множество исходов и предоставляем подробную статистику игроков и видеотрансляции для live-ставок. http://www.paterton.ru/forum/user/1259073/ Букмекерские конторы в kz, букмекерские конторы в испании Главное отличие букмекерской конторы от тотализатора.Чаще всего темой для отзывов становится порядочность конторы в вопросах выплат выигранных средств. http://kniga.tv/forum/user/31389/ Ставки 1xbet ru, быстрая регистрация 1xbet russian ru Аналогично с другими значениями.Но все равно, на мой взгляд, португальская команда — очень неприятный соперник. http://waterlevel.ru/forum/user/39041/ Бк марафонбет зеркало рабочее на сегодня, бк марафонбет зеркало В связи с этим, «Daily Mail» сообщает о том, что руководство клуба из Манчестера готово выделить зимой более € 100 млн на трансферы.Сезон-2018/2019 – «Чеховские Медведи» (Чехов) Ставки на чемпионат России по гандболу. https://la-creme.ru/forum/user/7691/ Запрет букмекерского бизнеса Игрок должен предугадать исход матча или определенное событие — например, какой будет общий счет или кто забьет последний гол.После неудачного результата нельзя опрометчиво ставить снова — желательно на некоторое время сделать перерыв и воздержаться от игры. https://texnikoskosmos.gr/community/profile/xbet43750187/ Ставки 1xbet зеркало, зеркало номер телефона Допустим, у нас выиграли выборы №1, №3 и №4.О нас Безопасность Правила Контакты Оплата Вакансии Мобильный сайт Наши партнеры История партнерства. http://immunitet.net/forum/user/5854/ 1xbet зеркало регистрация сегодня У «Леванте» за 11 туров только 2 матча, в которых пробивался верх от 3,5 мяча.Мы предлагаем лучшие акции для игроков среди всех букмекерских контор дающих бонусы в интернете. http://uro.net.ua/component/k2/itemlist/user/57517 1xbet вход Не соответствующие правилам ставки могут размещаться, но они не будут засчитываться для бонуса.С каждой конторой — около ?5 млн в год. http://74vtormet.ru/forum/user/1361/ 1xbet зеркало, актуальное зеркало 1хбет 1xbet world Собирать систему для примера будем на сайте легальной букмекерской конторы «Лига Ставок».Сейчас подопечные Александра Крестинина занимают четвертое место в квинтете F. http://makeuppermanent.ru/component/k2/itemlist/user/66536 Красноярск букмекерская карла маркса

1599)  Markpriew (01.07.2020 03:29)

Как правильно делать ставки на футбол?Маржа — это та разница, которую букмекер оставляет от процента вероятности исхода события. http://www.c-fm.de/cms/component/k2/itemlist/user/40973 Как сделать ставку на 1win Но все же даже в этом случае дать прогноз с высокой точностью бывает очень сложно.Стратегии рассчитаны на невысокие суммы ставок и самые простые условия (например, тотал больше или тотал меньше, встреча вничью и т. http://avtoys.ru/component/k2/itemlist/user/319622 Как делать ставки на спорт коэффициенты Результаты за него все говорят.Но сыграй «Галатасарай» посмелее, мог бы реализовать моменты. https://dunklekreaturen.de/community/profile/bets12801256/ Букмекерскя контора в гостином дворе И наоборот, делая ставки по коэффициентам, которые немного выгоднее, чем они должны быть, вы автоматически повышаете свой потенциальный доход при одной и той же вероятности наступления нужного исхода.Прогнозами делятся редакция «Рейтинга Букмекеров» и звездная команда экспертов, в которую входят популярные российские спортивные комментаторы, журналисты, бывшие тренеры и спортсмены. https://cmmprogrammer.co.uk/community/profile/bets9588314/ Бесплатные прогнозы на баскетбол на сегодня Как мы уже разобрали выше, в системе «3 из 4» будет 4 экспресса по 3 выбора в каждом.На самом деле на долгосрочной перспективе стратегия приведет вас к сливу депозита. http://ukpremier.ru/forum/user/1077/ Доверительное управление в букмекерских конторах Дома эта команда никого не боится.Мы предлагаем высокие котировки на множество исходов и предоставляем подробную статистику игроков и видеотрансляции для live-ставок. http://www.paterton.ru/forum/user/1259073/ Букмекерские конторы в kz, букмекерские конторы в испании Главное отличие букмекерской конторы от тотализатора.Чаще всего темой для отзывов становится порядочность конторы в вопросах выплат выигранных средств. http://kniga.tv/forum/user/31389/ Ставки 1xbet ru, быстрая регистрация 1xbet russian ru Аналогично с другими значениями.Но все равно, на мой взгляд, португальская команда — очень неприятный соперник. http://waterlevel.ru/forum/user/39041/ Бк марафонбет зеркало рабочее на сегодня, бк марафонбет зеркало В связи с этим, «Daily Mail» сообщает о том, что руководство клуба из Манчестера готово выделить зимой более € 100 млн на трансферы.Сезон-2018/2019 – «Чеховские Медведи» (Чехов) Ставки на чемпионат России по гандболу. https://la-creme.ru/forum/user/7691/ Запрет букмекерского бизнеса Игрок должен предугадать исход матча или определенное событие — например, какой будет общий счет или кто забьет последний гол.После неудачного результата нельзя опрометчиво ставить снова — желательно на некоторое время сделать перерыв и воздержаться от игры. https://texnikoskosmos.gr/community/profile/xbet43750187/ Ставки 1xbet зеркало, зеркало номер телефона Допустим, у нас выиграли выборы №1, №3 и №4.О нас Безопасность Правила Контакты Оплата Вакансии Мобильный сайт Наши партнеры История партнерства. http://immunitet.net/forum/user/5854/ 1xbet зеркало регистрация сегодня У «Леванте» за 11 туров только 2 матча, в которых пробивался верх от 3,5 мяча.Мы предлагаем лучшие акции для игроков среди всех букмекерских контор дающих бонусы в интернете. http://uro.net.ua/component/k2/itemlist/user/57517 1xbet вход Не соответствующие правилам ставки могут размещаться, но они не будут засчитываться для бонуса.С каждой конторой — около ?5 млн в год. http://74vtormet.ru/forum/user/1361/ 1xbet зеркало, актуальное зеркало 1хбет 1xbet world Собирать систему для примера будем на сайте легальной букмекерской конторы «Лига Ставок».Сейчас подопечные Александра Крестинина занимают четвертое место в квинтете F. http://makeuppermanent.ru/component/k2/itemlist/user/66536 Красноярск букмекерская карла маркса

1600)  Markpriew (01.07.2020 03:32)

Как правильно делать ставки на футбол?Маржа — это та разница, которую букмекер оставляет от процента вероятности исхода события. http://www.c-fm.de/cms/component/k2/itemlist/user/40973 Как сделать ставку на 1win Но все же даже в этом случае дать прогноз с высокой точностью бывает очень сложно.Стратегии рассчитаны на невысокие суммы ставок и самые простые условия (например, тотал больше или тотал меньше, встреча вничью и т. http://avtoys.ru/component/k2/itemlist/user/319622 Как делать ставки на спорт коэффициенты Результаты за него все говорят.Но сыграй «Галатасарай» посмелее, мог бы реализовать моменты. https://dunklekreaturen.de/community/profile/bets12801256/ Букмекерскя контора в гостином дворе И наоборот, делая ставки по коэффициентам, которые немного выгоднее, чем они должны быть, вы автоматически повышаете свой потенциальный доход при одной и той же вероятности наступления нужного исхода.Прогнозами делятся редакция «Рейтинга Букмекеров» и звездная команда экспертов, в которую входят популярные российские спортивные комментаторы, журналисты, бывшие тренеры и спортсмены. https://cmmprogrammer.co.uk/community/profile/bets9588314/ Бесплатные прогнозы на баскетбол на сегодня Как мы уже разобрали выше, в системе «3 из 4» будет 4 экспресса по 3 выбора в каждом.На самом деле на долгосрочной перспективе стратегия приведет вас к сливу депозита. http://ukpremier.ru/forum/user/1077/ Доверительное управление в букмекерских конторах Дома эта команда никого не боится.Мы предлагаем высокие котировки на множество исходов и предоставляем подробную статистику игроков и видеотрансляции для live-ставок. http://www.paterton.ru/forum/user/1259073/ Букмекерские конторы в kz, букмекерские конторы в испании Главное отличие букмекерской конторы от тотализатора.Чаще всего темой для отзывов становится порядочность конторы в вопросах выплат выигранных средств. http://kniga.tv/forum/user/31389/ Ставки 1xbet ru, быстрая регистрация 1xbet russian ru Аналогично с другими значениями.Но все равно, на мой взгляд, португальская команда — очень неприятный соперник. http://waterlevel.ru/forum/user/39041/ Бк марафонбет зеркало рабочее на сегодня, бк марафонбет зеркало В связи с этим, «Daily Mail» сообщает о том, что руководство клуба из Манчестера готово выделить зимой более € 100 млн на трансферы.Сезон-2018/2019 – «Чеховские Медведи» (Чехов) Ставки на чемпионат России по гандболу. https://la-creme.ru/forum/user/7691/ Запрет букмекерского бизнеса Игрок должен предугадать исход матча или определенное событие — например, какой будет общий счет или кто забьет последний гол.После неудачного результата нельзя опрометчиво ставить снова — желательно на некоторое время сделать перерыв и воздержаться от игры. https://texnikoskosmos.gr/community/profile/xbet43750187/ Ставки 1xbet зеркало, зеркало номер телефона Допустим, у нас выиграли выборы №1, №3 и №4.О нас Безопасность Правила Контакты Оплата Вакансии Мобильный сайт Наши партнеры История партнерства. http://immunitet.net/forum/user/5854/ 1xbet зеркало регистрация сегодня У «Леванте» за 11 туров только 2 матча, в которых пробивался верх от 3,5 мяча.Мы предлагаем лучшие акции для игроков среди всех букмекерских контор дающих бонусы в интернете. http://uro.net.ua/component/k2/itemlist/user/57517 1xbet вход Не соответствующие правилам ставки могут размещаться, но они не будут засчитываться для бонуса.С каждой конторой — около ?5 млн в год. http://74vtormet.ru/forum/user/1361/ 1xbet зеркало, актуальное зеркало 1хбет 1xbet world Собирать систему для примера будем на сайте легальной букмекерской конторы «Лига Ставок».Сейчас подопечные Александра Крестинина занимают четвертое место в квинтете F. http://makeuppermanent.ru/component/k2/itemlist/user/66536 Красноярск букмекерская карла маркса

«   1 ... 36 37 38 39 40 41 42   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek