Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1641)  apapeyaktowi (27.07.2020 00:39)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin Without Prescription</a> bcz.wzih.homosexualita.eu.pzp.cw http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

1642)  okuwiohemuyaw (27.07.2020 01:40)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxil <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin 500 Mg</a> xsv.pcnj.homosexualita.eu.prq.wy http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

1643)  Markpriew (29.07.2020 16:36)

https://mumbai101.com/community/profile/casinobtc46223645/ Русские онлайн bitcoin казино с бездепозитным бонусом, русские онлайн bitcoin казино с бездепозитным бонусом https://allcoolthings.net/community/profile/casinobtc9416880/ Bitcoin game iphone, bitcoin game mining https://ognevka.obr04.ru/forum/user/35395/ Bitcoin casinos de nativos americanos, bitcoin casinos with bitcoin slots in la https://bellatrixaudio.com/community/profile/casinobtc41383621/ Baccara jeu bitcoin casino, baccara jeu bitcoin casino https://wattleprogram.org/community/profile/casinobtc48313218/ Vip vegas bitcoin slots, vip vegas bitcoin casino https://lottohotspot.com/community/profile/casinobtc7490875/ Bitcoin slot coin bank, bitcoin slot machine online simulator http://ananasspb.ru/communication/forum/user/270152/ Online bitcoin casino free bonus without deposit, online bitcoin casino apps real money https://www.4x4gearreviews.com/community/profile/casinobtc32611313/ Bitcoin roulette neighbours payout, bitcoin roulette game home https://lovingsocialmedia.com/community/profile/casinobtc47650932/ Dice game bitcoin free, dice game for bitcoin http://new.eltaltd.ru/forum/user/88456/ Monopoly live bitcoin casino usa, monopoly live bitcoin casino usa If you become aware of User Content that you believe violates these Terms, you may report it by emailing us.Note that you will get a single free withdrawal once every 30 days at Wild Casino.Although bonuses aren’t its only strong-suits, when it comes to number of games too it offers as many as 500+ games, and again with more categories then we normally encounter, the types include 3D slots, Roulette, slots, video poker, card games, Baccarat, Craps, Minesweeper, Horse Racing Bitcoin Dice, Jackpots, and Live dealers.That might not seem like so long ago until you remember those were the days when Bitcoin was worth only about $200.The hero can be upgraded by taking part in fights as frequently a possible or buying special tools in the in-game faucet.We often see so many cookie-cutter off the shelf casinos so it’s refreshing to discover brands that have gone above and beyond to create a unique style and personality for themselves.A second reason is that, as these currencies are completely anonymous, players enjoy increased security as well as immediate deposits and withdrawals.It would be an understatement to say that the selection of games is massive.Betmaster provides round-the-clock customer support in multiple languages, including English, Russian, Japanese, German, Italian, Spanish, and Portuguese.Spinia Casino: 25 No Deposit Free Spins!

1644)  Markpriew (04.08.2020 03:41)

https://xn----ftbfaiverjbwcak2o.xn--p1ai/component/k2/itemlist/user/6258 Игровые автоматы вкулкан л;3ев№2пвпау!!пав Это полные копии основного портала, предоставляющие пользователям те же возможности для досуга.Интернет казино обладает и другими не менее существенными преимуществами. https://echokirova.ru/forum/user/29482/ Онлайн казино вулкан 777 официальный сайт, онлайн казино на реальные бездепозитные бонусы Игровые автоматы в казино Вулкан - официальный сайт.Важно соблюдать все правила и указывать только достоверные и актуальные данные о себе. http://pankapiton.ru/component/k2/itemlist/user/83303 Виза электрон втб банк подходит ли для игры в казино Благодаря нам, вы сможете сами вычислить шулеров, а также не попасться на их уловку.При выводе средств необходимо учесть сроки списания денег с игрового депозита. http://atlegangbusiness.co.za/component/k2/itemlist/user/11377 Игровые автоматы игры разминка беэ регистрации Прочтите ее перед началом игрового процесса, это поможет без проблем выигрывать и наслаждаться слотами.Доступ на сайт закрыт для жителей некоторых государств. http://tan-it.ru/component/k2/itemlist/user/67167 Играть беспалтно в игровые автоматы Дополнительно стоит ограничить себя в сумме, которую вы можете потерять за один раз.Внести депозит и снять средства со счета проекта не составит труда. https://vk.com/topic-908230_41705851 Слоты Dungeon правила стратегия вулкан Также вам предложат сотни (на некоторых сайтах – тысячи) оригинальных моделей, являющихся уникальными разработками производителей софта.Уютная осень в Riobet - получайте бонусы и бесплатные подарки уже сегодня! https://antibiotics-chemotherapy.ru/component/k2/itemlist/user/913364 777 слот игровые автоматы играть бесплатно адмирал Казино FastPay – это еще один бренд крупной сети Софтсвисс.Сайт Плей Фортуна - играть в казино онлайн. https://gobi.ru/forum/user/15330/ Какой казино азино777 официальный сайт, какой казино официальный Здесь проигрываются и выигрываются миллионы, здесь присутствуют настоящие эмоции и царит атмосфера роскоши, отраженная в каждой детали.Казалось бы, это ясно как день, но многие игроки до сих пор с недостаточным вниманием относятся к выбору заведения. https://vk.com/topic-908974_40675256 Игровой деньги Robinson правила стратегия официальное зеркало И не забывайте обновлять свой Flash-player.Также возможен «нулевой выигрыш», при этом сделанная ставка возвращается игроку обратно. http://www.konferencjakadry.pl/component/k2/itemlist/user/131293 Игровые автоматы на сотовый sone Пополнить депозит или вывести выигранные средства можно через онлайн сервисы: Пополнить счет для игры на настоящие деньги возможно после регистрации на сайте.Многие в этом месте снисходительно ухмыльнутся и мысленно покрутят пальцем у виска. http://mega-fru.ru/forum/user/1357/ Казино korona мобильная версия играть бесплатно, топ казино клуб бездепозитные бонусы Если вы захотите стать постоянным членом Вулкан казино, регистрация на нашем сайте поможет создать свой личный кабинет и завести игровой счет для совершения ставок и получения денежных призов.Предложение действует 146 часов после зачисления средств; От 15 000 рублей – 30 спинов в «Dolphin’s Pearl».

1645)  Markpriew (04.08.2020 15:02)

http://pankapiton.ru/component/k2/itemlist/user/134758 Эмуляторы игровых автоматов на пк Но здесь вы ничем не рискуете, ведь можно играть совершенно бесплатно, даже не регистрируясь.Но как быть если очень хочется играть в игровые автоматы, слоты. http://money100.1-imagehost.com/index.php?p=27 Слот автоматы минск отзывы http://uro.net.ua/component/k2/itemlist/user/12748 Слот машина резидент скачать бесплатно Валик • 23-04-2018 Нравится что список новых казино постоянно обновляется.Кроме того, многие игры оснащены бонусными символами и уровнями, благодаря чему выигрывать в них очень просто даже новичкам. http://specialized-store.ru/forum/user/7389/ Игровые автоматы casino x Лотерейные билеты можно получить лишь при предварительном выполнении некоторых условий, а сам розыгрыш проводится в определённый день, о котором сообщается заранее.Для получения денег на игру нужно зарегистрироваться и запросить бездеп в саппорте. http://magrolmeat.hu/component/k2/itemlist/user/11844 Демо игровые автоматы без регистрации К примеру, учитывается наличие контроля честности в отношении предлагаемых слотов, степень доверия пользователей, наличие положительных отзывов, разнообразие бонусов, значения отдачи, факты крупных выплат и прочее.Так называется страница, где хранится персональная информация геймера, сведения о проведенных им финансовых транзакциях, победах в турнирах и пр. http://pro-noyabrsk.ru/forum/user/2646/ Вулкан старс казино официальный сайт найти Деятельность казино регулирует лицензия, виданная одним из самых уважаемых органов контроля азартной индустрии – Curacao Egaming.И уже потом, найдя лучшее, можно начать вкладывать реальные деньги и делать ставки. http://www.konferencjakadry.pl/component/k2/itemlist/user/159347 Рулетка соседи скачать На Багамских островах в Нассау опальный спецагент выходит на члена террористической группировки Димиотриса.Все игровые софты, представленные в казино Vulkan 777, — это результат работы лучших компаний. https://evrazep.ru/communication/forum/user/66426/ Скачать слот фонари без регистрации бесплатно Казино (1995) смотреть онлайн.Вывод денег быстрый, надежный. https://vk.com/topic-174295967_44553594 Играть онлайн бесплатно в игровые автоматы royal eagle В казино Вулкан играть онлайн – это один из самых простых способов почувствовать вкус жизни, поднять свой тонус и насытиться впечатлениями.Самое время присоединиться к такому увлекательному развлечению и вам! http://ripkro.ru/forum/user/7499/ Слоты 3д играть бесплатно В виду своих бесспорных достоинств, ему дали прозвище «Ас».Все гаминаторы от проверенных производителей, поэтому честная игра обеспечена. http://pankapiton.ru/component/k2/itemlist/user/134573 Онлаин игровые автоматы клубничка обезьянки гафыражи сейфы Вам нужно оставить заявку на вывод и подождать, пока ее рассмотрит оператор.Если в ваши планы не входит резкое обогащение, и вы хотите просто приятно провести время, лучше отдать предпочтение средне- и низкодисперсионным аппаратам. https://vk.com/topic-174369644_40685711 Плей амо казино онлайн Для обращения достаточно ввести в ярлыке текст и нажать кнопку отправить.Отзывы о казино Рио Бет радуют высокими оценками о работе сервиса и скорости вывода средств. http://atlegangbusiness.co.za/component/k2/itemlist/user/15088 Фортуна игра казино Даже самые требовательные и избирательные герои находят здесь слоты по душе.Постоянные клиенты могут участвовать в различных акциях, которые позволяют получить дополнительные средства или фри-спины. http://specialized-store.ru/forum/user/7088/ Игровые автоматы гранд играть В дальнейшем их можно обменять на реальные деньги.Применение демо-режима позволит узнать все возможности игрового автомата, не рискуя семейным бюджетом. http://trustavia.com/communication/forum/user/77689/ Производители игровых автоматов для казино А вывести выигрыш можно через множество платежных систем.Наше мнение относительно новых площадок — достаточно перспективные, и в очень короткие сроки навязали огромную конкуренцию популярным залам. http://www.harvestemple.org/component/k2/itemlist/user/238147 Топ лучших казино онлайн отзывы Сроки – предоставляется 24 часа на отыгрыш подарка.Игрокам на выбор предлагается несколько вариантов регистрации — классическая (через почтовый ящик) и с помощью социальных сетей. http://standardrus.ru/forum/user/1740/ Скачать игровые автоматы игра на виртуальные деньги Примечательно, что акционные игровые автоматы часто отличаются высокой отдачей.Нередко от казино в 2019 году пользователям предлагается фиксированная сумма, которая является подарком. http://www.estetyka-intymna.pl/component/k2/itemlist/user/34826 Продам игровые автоматы в краснояр Тут можно встретить довольно редкие автоматы от BTG (Бигтаймгейминг), BluePrint которые отличаются очень большими Х от выигрыша по ставке.Наши бесплатные игровые автоматы сделают ваш досуг разнообразным и ярким. https://vk.com/topic-174296271_40655715 Игровые автоматы красная deluxe online spielen Главные новости портала всегда доступны для гостей на центральной странице.Каждый азартный игрок благодаря неоплачиваемым кредитам познакомится с последними разработками известных авторов игорного контента.

1646)  Markpriew (06.08.2020 21:46)

Mimo speÅ‚nienia wszystkich, doniesienia setek bezsensownych papierów, pomimo olbrzymiej zdolnoÅ›ci kredytowej, a niewielkiej kwoty kredytu, do podpisania umowy kredytowej nie doszÅ‚o. Pracownik Banku udzieli Ci wyjasnien co do sposobu wypelnienia formularzy. Waluta kredytu hipotecznego taka jak waluta dochodow? If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. Ustawodawca dla kazdej grupy podatkowej ustalil kwote wolna od podatku. What can I do to prevent this in the future? Stosunkowo niewiele osob zdaje sobie sprawe z tego, ze pojecia „pozyczka” oraz „kredyt” nie sa ze soba tozsame. Po 36 miesiacach od zaciagniecia kredytu do splaty pozostanie 284. Szybko i bez jakichkolwiek problemow. To zalezy od warunkow umowy, na jakich wziales pozyczke. https://www.market-demons.com/community/profile/volsor9952770/ Kredyt hipoteczny w eurobanku forum dyskusyjne, kredyt hipoteczny w funtach pkohttps://judicialdialogsystems.com/community/profile/volsor9303125/ Bnp paribas kredyt online, bnp paribas kredythttps://www.dubrava-dom.net/forum/user/4273/ Pomarańcza pożyczkihttps://www.cacao-theobroma.com/community/profile/volsor31638951/ Kredyt w getin bankuhttp://new.eltaltd.ru/forum/user/98166/ Pozyczki w domu klienta wrzesniahttps://aeg-line.ru/communication/forum/user/32716/ Szybkie pożyczki dla zadłużonych onlinehttps://mykentuckywedding.com/community/profile/pozyczka29158647/ Pożyczka alior bank online opiniehttps://jazzworld.ch/community/profile/pozyczka36357281/ Kredyt dla firm bez zdolności kredytowej, kredyt dla osób powyżej 80 roku życiahttps://echokirova.ru/forum/user/58115/ Pożyczki pozabankowe bez bik i krd z komornikiem, pożyczki pozabankowe długoterminowe onlinehttps://mctchq.project1031.com/community/profile/volsor23658833/ Pozyczka od 18 W obu tych przypadkach warto jest sprawdzic chwilowki ranking. Nalezy jednak miec swiadomosc, ze w trosce o dostosowanie odpowiedniej oferty dla Klienta, takze instytucja para bankowa do oceny wiarygodnosci kredytowej Klientow moze wymagac wiecej formalnosci. Ustawodawca przewidzial takze sytuacje, w ktorych podatnik nie bedzie mial obowiazku uiszczac podatku od czynnosci cywilnoprawnych. What can I do to prevent this in the future? The Brotherhood took a major loan against it a while back. Szybka zacheta krzew dochodow jest obecnie ustalenie normalna oferta finansowa. Reprezentatywny przyklad pozyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 523,36% przy zalozeniach: calkowita kwota pozyczki 800,00 zl; calkowita kwota do splaty 929,84 zl; oprocentowanie stale w skali roku 9%; calkowity koszt pozyczki 129,84 zl (w tym: prowizja 123,92 zl, odsetki 5,92 zl). Juz w 2008 r. Lista dokumentow, jakie bedzie zobowiazany przedstawic klient zatrudniony na umowe o prace moze przedstawiac sie nastepujaco: umowa z pracodawca wraz ze wszystkimi aneksami (jesli wystepowaly); pozwolenie na pobyt staly za granica (jesli jest konieczne); pozwolenie na prace (jesli jest konieczne); wyciag z rachunku bankowego, na ktory wplywa pensja (z ostatnich 3, 6 lub 12 miesiecy); deklaracja podatkowa (odpowiednik PIT-u) z ostatniego roku lub dwoch ostatnich lat, np. Im tych skladowych wiecej, tym bardziej pokretna i nieczytelna umowa. Wysokosc stawki dziennej ustala sad, ale nie moze byc nizsza od jednej trzydziestej czesci minimalnego krajowego wynagrodzenia ani przekraczac jej czterystokrotnosci. Copyright PONS GmbH, Stuttgart, © 2001 - 2020. Calkowita kwota do zaplaty 1000,00 zl. To on jest ostatnim weryfikujacym zastana sytuacje u klienta i on ma prawo i mozliwosc udzielenia tej pozyczki,jak i odstapienia od tego zamiaru. W Alior Banku kredyt gotowkowy w szczegolnej formie mozna zaciagnac jako Pozyczke z Mikrokosztami lub Pozyczke internetowa 0 proc.

1647)  Markpriew (07.08.2020 12:50)

Kredyt w bankach, ktore wymienilam ponizej, to jedyna opcja dla pracujacych za granica, ktorzy chca kupic dom czy mieszkanie w Polsce. Podobno od tego roku zmieniÅ‚y siÄ™ jakieÅ› przepisy. Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Umowa o prace na czas nieokreslony. Nie musisz informowac o tym urzedu skarbowego! Wzrost kursu waluty, w ktorej kredyt hipoteczny zostal zaciagniety, moze skutecznie zniwelowac korzysci plynace z nizszych stop procentowych. W przypadku kredytu gotowkowego jest jednak latwiej. Umowa pozyczki kiedy zgloszenie do urzedu skarbowego? Firmy takze moga korzystac z najnowoczesniejszych produktow, dopasowanych do specyfiki i potrzeb zakladu. Duzy przedzial wiekowy – pozyczki od 18 lat to jeden z najpopularniejszych produktow. https://aesthetic-learning.com/community/profile/pozyczka8936046/ Ile wynosi rata kredytu hipotecznego 300 tys, ile wynosi rata kredytu hipotecznegohttps://gobi.ru/forum/user/27590/ Jak dostac pozyczke bez umowy o prace umowy o pracę bez okresu wypowiedzeniahttps://id3demo.netdev.id-3.net/community/profile/volsor31404215/ Pożyczka przez internet w banku, pożyczka przez internet pierwsza za darmohttps://top10techtalk.com/community/profile/pozyczka23866023/ Pożyczka hipoteczna mbank kalkulatorhttps://welike2bike.org/community/profile/volsor20299569/ Pożyczka w pko jaki procent, pożyczka w banku a podatekhttps://aeg-line.ru/communication/forum/user/34468/ Umowa pożyczki pieniędzy gofinhttps://couchcoachsports.com/community/profile/volsor25816056/ Pożyczka dla bardzo zadłużonych bez zdolności kredytowej, pożyczka dla nowych firmhttps://proklartexxt.de/community/profile/volsor20017615/ Pko sa hipoteczny, pko sa kredyt hipoteczny w eurohttps://christianrethink.co.uk/community/profile/pozyczka9869270/ Kredyty suszowe, kredyty suszowe 2019https://exodus-guild.net/community/profile/volsor24801876/ Pozyczka prywatna holandia, pozyczka prywatna od reki Tutaj wchodzimy w temat spreadu walutowego. To dwa rozne produkty finansowe. Ja czekam 8 tygodni na 250 000 ,zarabiajac ponad 6000 zÅ‚ miesiÄ™cznie. Poza Å‚atwoÅ›ciÄ… uzyskania Å›rodków PEX stanowi również pożyczkÄ™ niezwykle elastycznÄ…. Z punktu widzenia najemcy jest jednak obojetne, czy wynajmujacy opodatkowuje przychody, czy tez nie. Pozyczka od rodziny – podatek do US. Pozyczki bez baz – najlepsze oferty. Miewasz trudnosci z terminowym uiszczeniem wszystkich placonych rat? Co wazne - weryfikacja ta nie jest wiazaca. Warto w takim wypadku rozwazyc wziecie niewielkiej pozyczki. Pozyczka natomiast moze byc udzielana przez wszelkiego rodzaju parabanki oraz inne prywatne instytucje finansowe, ktore nie sa bankami. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. Oprocz udzielania kredytow mieszkaniowych Pekao Bank Hipoteczny finansuje nieruchomosci komercyjne, takie jak lokale/obiekty biurowe lub handlowe, czy tez magazyny i centra logistyczne. Deklaracja sklada sie z 4 czesci: A, B, C oraz D. Jedyny warunek, jaki zarzuca bank Credit Agricole to fakt, ze zarobki zagraniczne nie moga stanowic wiecej niz 50% dochodu kredytobiorcy.

1648)  Markpriew (07.08.2020 15:37)

Dostepne w wersji mobilnej. Na wstepie musze zaznaczyc, ze kredyt zaciagniety w Alior Banku to nie moj pierwszy kredyt w zyciu i mam skale porownawcza, zatem czuje sie w miare kompetentny do wydawania opinii na temat tego banku. W przypadku duzych i rzadkich nadplat nie widze zadnego klopotu. W wyniku podzialu Banku BPH czesc jego oddzialow zostala wydzielona do Banku Pekao. Potrzebuje pozyczki na kwote 30 tys. Mam prace na pelen etat na czas nie okreslony. Dodaj opiniÄ™ o Pożyczka ekspresowa - oferta promocyjna. Czy sa jakies wymagania, ktore musi spelnic osoba ubiegajaca sie o chwilowke online, a jesli tak – to jakie? Kredyty gotówkowe, pożyczka, konsolidacje, pożyczki do domu bytow pozabankowe należy przeznaczyć co poprzednia kredytobiorców powiedziaÅ‚ : chwilówka do rÄ™ki kraków umowa pÅ‚atna w 36 miesiÄ™cznych ratach szybka pozyczka bez zaswiadczen o dochodach po 322 zÅ‚ każda; PKO BP, Pekao, Millenium, BZWBK, mBank, Alior, lub ING, pieniÄ…dze. To swego rodzaju promocja, ktora ma przyciagnac klientow pierwsza pozyczka otrzymywana bez ponoszenia kosztow w postaci prowizji. http://alyans-auditorov.ru/forum/user/28940/ Celna pożyczkahttps://ninenine.nl/community/profile/pozyczka42187994/ Pozyczka online nowa, pozyczka online na swiadczenie 500+https://www.hornet.org.uk/community/profile/pozyczka12124519/ Pozyczka zagraniczna, pozyczka zagraniczna onlinehttps://uniquesportsplus.com/community/profile/volsor3047575/ Pożyczka z komornikiem częstochowahttp://rancilio-pid.de/community/profile/pozyczka40283101/ Pożyczki darmowe przez internethttps://finnway.pl/community/profile/pozyczka32614835/ Prywatna pozyczka pod hipoteke, prywatna pozyczka od osoby prywatnejhttps://www.aideits.com/community/profile/volsor36406296/ Kredyt pod weksel bez bikhttps://www.frugaloptimal.de/community/profile/pozyczka14606646/ Pko pożyczka z ubezpieczeniem, pko pożyczka przez internethttp://www.vpgamers.com/community/profile/volsor14765588/ Pozyczka 100 przez internethttp://www.ihealthy.hk/forum/community/profile/volsor20316430/ Jak wziąć kredyt w orange Najtansza pozyczka moze byc pozyczka w rodzinie – oczywiscie o ile porozumiemy sie z czlonkiem rodziny odnosnie do warunkow finansowania. Na dodatek bedziemy na biezaco z nowymi informacjami, sprawdzajac wszystkie nowe chwilowki. Wiele bankow nie chce podejmowac tego tematu. Some said they planned to take emergency $500 loans at 12 percent interest from their credit union. Strasznie trudno sie czegoÅ› dowiedzieć, jakby mieli miliony ważniejszych spraw na gÅ‚owie a klient siÄ™ im tylko narzuca. Extraportfel juz od jakiegos czasu okupuje wysokie miejsca w naszych comiesiecznych rankingach chwilowek. Pozostale cele - Uzasadniony interes Banku. Klikajac „Ide dalej”, bedziemy miec mozliwosc zmiany parametrow na czacie pozyczkowym i ostatecznego potwierdzenia wyboru. Pozyczki, ktore oferujemy, maja wysoki procent zaakceptowanych wnioskow. Banku Polska Kasa Opieki powolanego z mysla o potrzebach dotyczacych uslug finansowych 8 mln Polakow zyjacych w tamtym czasie zagranica. Czy tez obawiamy sie, ze klopoty zwiazane z opoznieniem w splacie pozyczki, zle wplyna na relacje rodzinne. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczacy produktow lub uslug Banku - prawnie uzasadniony interes Banku 2. Beda one placone razem z czerwcowymi, tj. Jesli chcesz pozyczyc pieniadze na splate komornika, dzieki Coolfinance znajdziesz firme, ktora udzieli Ci finansowania. PKO Bank Polski: 800 302 302.

1649)  Markpriew (07.08.2020 19:20)

W tym przypadku cierpliwosc sie oplaca, bo wliczajac w koszty wydatki, ktorych do tej pory nie uwzglednialismy w kosztach, moze przyniesc spore oszczednosci dla naszej firmy. Polaczenie kredytu konsolidacyjnego, chwilowki dla zalozonych i wsparcia doradcy finansowego, moze pozwolic zazegnac ciezkie problemy finansowe danej osoby i uciec od topora czyli komornika. Na pewno skorzystam " Pozyczki przez internet to niezastapiona pomoc w przypadku narastajacej spirali dlugow lub niezaplanowanych wczesniej wydatkow. Mozliwosc wypowiedzenia umowy, badz wczesniejszej splaty pozyczki. Znalazlem , pozyczki zart 1 opinie odsetki beda cie zainteresowac. Pozyczki na krotki okres czasu slyna z szybkosci, dostepnosci i malej liczby formalnosci. Kredyt hipoteczny dla pracujacych za granica. Jak otrzymac Pozyczke z Mikrokosztami w Alior Banku? W kwestii pojazdow nabywanych w ramach dzialalnosci przedsiebiorstwa mamy do czynienia z dwoma rodzajami kosztow. Santander Bank Polska: 200 zl premii na start oraz 2% na lokacie mobilnej. https://cloudbaseaviation.com/community/profile/pozyczka11075315/ Pożyczka hipoteczna 2020, pożyczka hipoteczna bgż opiniehttps://courtneykampa.com/community/profile/pozyczka43157716/ Kredyt dla firm ze złym bikiemhttp://rostgmu-clinic.ru/about/forum/user/71593/ Kredyt 50 tys bez zaswiadczenhttps://bradex.ru/forum/user/12923/ Pożyczka za darmo bez bikhttps://printbrush.se/community/profile/pozyczka22411866/ Eurolan pozyczkihttps://onegative.com.au/community/profile/pozyczka43370887/ Kredyty konsolidacyjne bez zdolności kredytowejhttp://www.redoc.ru/community/profile/pozyczka17803884/ Ing kredyt dla firmhttp://rostgmu-clinic.ru/about/forum/user/67996/ Pożyczka 0 bez bikhttp://multan.pk/community/profile/pozyczka38550519/ Kredyt pod hipoteke działki kalkulator, kredyt pod hipoteke a zarobkihttp://www.coolplace.com.au/community/profile/pozyczka40533684/ Oprocentowanie pożyczki hipotecznej w pko bp, oprocentowanie pożyczki w pko bp Niemal kazdego przedsiebiorce moze spotkac. Takiej samej odpowiedzi udzielily osoby w grupie wiekowej 44-55 lat (63,4 proc. Tel: +48 791 255 59. Stan na 27 kwietnia 2020. Dzieki takiemu rankingowi poznamy, jakie sa aktualnie najlepsze chwilowki na rynku. Od lipca 2014 weszly w zycie przepisy, ktore nakazuja zaciagac kredyt hipoteczny w walucie, w jakiej otrzymuje sie wynagrodzenie za prace. Co oznacza, ze w praktyce byloby mi tez trudno udowodnic, ze wniosek nie dotarl z winy umyslnej. To rodzice i dziadkowie sa dla nas najwiekszym wsparciem. Umowa prywatnej pozyczki powinna z pewnoscia zawierac: co pozyczamy, kto pozycza, oraz komu, i ewentualnie na jaki procent pozyczamy. Oprocentowanie ze stopa zmienna albo stala przez 5 lat Nizsza marza kredytu w zielonej odslonie Finansowanie do 80% wartosci nieruchomosci RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim: 2,99% Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wyplaconego jednorazowo kredytu Wlasny Kat hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteka wynosi 2,99% przy nastepujacych zalozeniach: okres obowiazywania umowy: 30 lat; calkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztow) 304 910 zl, LTV (kwota kredytu do wartosci zabezpieczenia) 74,70%, oprocentowanie zmienne 1,39%/rok – w pierwszym roku oraz 2,59%/rok w kolejnych, na ktore sklada sie wskaznik referencyjny WIBOR 6M 0,29% wg stanu na dzien 8. Wkrotce potem rozpoczela sie jego prywatyzacja, ktora zaowocowala debiutem na warszawskiej GPW w 1998 r. Z jakimi kosztami moze wiazac sie wczesniejsza splata kredytu? Na takie pytanie nikt przy zdrowych zmyslach (o kwestiach moralnych nie wspomne) nie udzieli Ci odpowiedzi. Podmioty z Grupy Kapitalowej Banku - pelna lista dostepna jest tutaj Zaufani Partnerzy - pelna lista dostepna jest tutaj. Wszystkie dane o sprawdzeniach znajdziesz w punkcie 4 Formularza Informacyjnego, ktory jest dolaczony do wniosku o pozyczke: Firma Provident dokonuje sprawdzen klienta w nastepujacych bazach danych: Wewnetrzny zbior danych Provident Polska S.

1650)  Markpriew (08.08.2020 01:17)

Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokosc kapitalu zakladowego i kapitalu wplaconego: 262 470 034 zl. Ustaw wysokosc pozyczki wedlug twoich potrzeb. Jak pokazuje raport BIK z 2016 roku, kredyt hipoteczny posiada juz ponad dwa miliony Polakow. Zwyciestwo w rankingach Forbesa i Newsweeka! Dlugoterminowe prywatne pozyczki od zaraz sa od lat sprawdzonym rozwiazaniem. Wybierz kwote pozyczki: Wybierz Okres Kredytowania: Dla osob zadluzonych oraz z komornikiem. Cloudflare Ray ID: 5ad11edf397c7a79 • Your IP : 94. Istotny pod tym wzgledem jest nawet sposob przekazania srodkow na rachunek bankowy i dokladne opisanie przelewu. ZapÅ‚aciÅ‚em pierwszÄ… wyższÄ… o tÄ… kwotÄ™ ratÄ™,potem okazaÅ‚o siÄ™,że i drugÄ…,trzeciÄ…. Chodzi o pozyczke od rodzicow,a nie o kredyt. https://kubik-shop.ru/forum/user/25934/ Konsolidacyjny kredythttps://empowerchess.com/community/profile/pozyczka6418871/ Pożyczki online rankinghttps://thetransferportal.com/community/profile/pozyczka37854980/ Pożyczka tanio szybko opiniehttps://investjourney.pl/forum/community/profile/pozyczka23203316/ Jak złożyć wniosek o pożyczkę 5000 w formie papierowejhttps://da1a1.com/community/profile/pozyczka19759026/ Pożyczki z komornikiem 2019https://pallavolisti-brutti.com/community/profile/pozyczka32784777/ Bank pko sa kredyt online, bank pko sa kredythttps://ethioamericandoctors.com/community/profile/pozyczka38418018/ Pekao sa kredyt gotówkowy, pekao sa pożyczka onlinehttps://theunderemployedlife.com/community/profile/pozyczka30235036/ Pożyczka online ekspres kasahttps://design1on1.com/community/profile/pozyczka48693181/ Kredyt hipoteczny 200 tys 20 lathttps://www.shalomarts.com/community/profile/volsor23897905/ Pożyczki hipoteczne mbank, pożyczki hipoteczne ranking 2018 Umowa pozyczki moze byc zawarta nieodplatnie lub odplatnie (np. Czy musze potwierdzic zatrudnienie? Prosze o kontakt bogdan621@wp. Uprzejmie informujemy, ze w ramach naszej witryny uzywamy plikow cookies w celu swiadczenia uslug na najwyzszym poziomie oraz w sposob dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Opcja druga to bezpoÅ›rednia wizyta w placówce bankowej i rozmowa z doradcÄ… bankowym. Adres: Budynek Alfa Plaza Business Center, ul. Dlatego kredyt jest produktem, ktory trudno zdobyc. Pozyczki gaur wyglada wyplata pozyczki dla lilakerobotnych online sa udzielane osobom bez pracy, jednakze czy niniejszetez jest ich plus, czy niedokladnosc to juz nader sporny temat. Dochody zagraniczne a kredyt hipoteczny w Polsce? Moze to okazac sie bardzo pomocne np. Kredyty mieszkaniowe wedlug standardowej procedury przenoszone sa dla banku hipotecznego. Osoby wychowujace co najmniej trojke dzieci, nie sa objete wymogiem nieposiadania innej nieruchomosci mieszkalnej. Standardowo w banku musimy przedstawiac wieloraka dokumentacje, by w koncu otrzymac pieniadze, przy czym czesto okazuje sie, ze kredyt jednak nie zostanie nam przyznany. Pozyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiebiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, ze mikroprzedsiebiorca przez okres trzech miesiecy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzien 29 lutego 2020 r. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

1651)  Markpriew (08.08.2020 08:36)

Pilna dosc sprawa bo na dzien dzisiejszy nie ma pomocy od nikogo… Nie posiadamy zadnego zastawu jako forma zabezpieczenia dla inwestora. Jesli zas klient bedzie zadowolony z procesu uzyskania pierwszej darmowej pozyczki, to istnieje spore prawdopodobienstwo, ze powroci on do pozyczkodawcy, gdy kolejny raz bedzie potrzebowal szybkich pieniedzy. Tutaj po przekroczeniu limitu pojawi sie obowiazek zaplaty podatku w wysokosci 2%. Jak wygladaja warunki wziecia pozyczki w europejskiej walucie? Przykladowo : Pan Jak posiada chwilowke w Alfakredyt i chcialby ja rozlozyc na mniejsze raty. Kredyt to produkt finansowy, ktory moze byc udzielany tylko i wylacznie przez banki. Jesli samodzielnie prowadzisz sprawy rachunkowe, na przyklad za pomoca ksiegowosci internetowej (np. Gdy odwiedzasz witryne, zazwyczaj umieszczamy pliki cookie na Twoim urzadzeniu lub odczytujemy pliki cookie znajdujace sie juz na Twoim urzadzeniu, zawsze pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, jesli jest to wymagane, zgodnie z obowiazujacym prawem. Ich wspolna cecha jest brak jakichkolwiek kosztow oraz wygoda uzytkowania. Witam byl zainteresowany pozyczka w kwocie 20 tys. http://surdonika.ru/forum/user/163531/ Pozyczka online na swiadczenie 500+https://uplymedia.com/community/profile/pozyczka45918240/ Bank pko sa pożyczka ekspresowa, bank pko bp kredyt hipoteczny kalkulatorhttps://brightandbrewtiful.com/community/profile/pozyczka21638795/ Alior konsolidacjahttps://www.csspmspk.com/community/profile/pozyczka7683708/ Pozyczka bez baz z komornikiem w domu klientahttps://aesthetic-learning.com/community/profile/pozyczka21375973/ Pozyczki z komornikiem lubinhttps://rep.by/forum/user/61508/ Jak uzyskac kredyt hipoteczny, jak uzyskac pozyczke bez bikhttps://investjourney.pl/forum/community/profile/pozyczka27338163/ Udziele prywatnej pozyczki na umowe cywilno prawna, udziele prywatnej pozyczki na umowe cywilno prawnahttp://bloodofheroesguild.net/community/profile/volsor23695487/ Udzielę prywatnej pożyczki na procenthttps://local30.ca/community/profile/volsor5402077/ Gdzie dostanę kredyt bez zaświadczenia o zarobkach, gdzie dostanę pożyczkę dla zadłużonychhttp://audit911-nv.ru/forum/user/31084/ Chwilówki bez big infomonitor, chwilówki bez bik bez przelewania grosza Pieniadze mozesz przeznaczyc na dowolny cel. Naturalnie trzeba byc takze osoba pelnoletnia. Informacje i opinie o kredytach inwestycyjnych dla firm w banku Pekao S. Darmowe pozyczki chwilowki – gdzie pozyczyc pieniadze bez oplat? Warto byloby mi sie szarpac o te 30 zl? Ograniczona mozliwosc korzystania z pieniedzy - zwracajac pozyczke przed terminem, klient zamyka sobie droge do ponownego skorzystania z pozyczonej gotowki. W zasadzie kazda porownywarka chwilowek definiuje oferty pozyczkodawcow rowniez pod katem mozliwosci przedluzenia czasu splaty. Z gory dziekuje Beata. Do czasu ustanowienia hipoteki marza jest podwyzszona o 1 punkt procentowy – jest to ubezpieczenie pomostowe, obowiazkowe w wiekszosci bankow. Do zlozenia wniosku o pozyczke potrzebny ci jest komputer, tablet lub komorka z podlaczeniem do internetu. Mam nadzieje, ze Wam nigdy nie przydarzy sie taka sytuacja i nie bedziecie w tak krytycznej potrzebie. Stan na 27 kwietnia 2020. Wez pozyczke na co tylko chcesz. Uslugodawca wspolpracuje z pozyczkodawcami. Jesli dlugi regulowales w terminie, wowczas twoja ocena punktowa (tzw.

1652)  Markpriew (10.08.2020 23:41)

https://airsupply.com/community/profile/casinobtcthai3499546/ ไม่มีฝากหมุนฟรียุโรป, การพนันโบนัสเงินฝาก https://www.vivaceproductions.com/community/profile/casinobtcthai7960406/ คาสิโน bitcoin аёЄаё” $ 500, คาสิโน bitcoin ไม่มีรหัสโบนัสเงินฝาก 2020 аёЄаё«аёЈаёІаёЉаё­аёІаё“аёІаё€аё±аёЃаёЈ https://cndt.ro/community/profile/casinobtcthai30618569/ Bitcoin คาสิโนออนไลน์ที่ paypal, bitcoin คาสิโนออนไลน์ที่ paypal https://cinemaaudience.com/community/profile/casinobtcthai27488538/ คาสิโน bitcoin บนมือถือที่ดีที่สุดไม่มีโบนัสเงินฝาก, คาสิโน bitcoin o khach ซานโลกใหม่ https://mibotanicals.com/community/profile/casinobtcthai23144647/ คาสิโน bitcoin castilla y leon, คาสิโน bitcoin ไม่มีการฝากขั้นต่ำ https://4vs96.com/community/profile/casinobtcthai932540/ เล่น bitcoin slot machine ออนไลน์เพื่อเงิน, เล่น bitcoin คาสิโนกุน https://plainsongpantry.com/community/profile/casinobtcthai12200279/ โหลด аё„аёІ аёЄаёґ โน ออนไลน์ gclub, โหลด аё„аёІ аёЄаёґ โน ออนไลน์ gclub http://rostgmu-clinic.ru/about/forum/user/74341/ รับรางวัล bitcoin slot аёџаёЈаёµ, รับรางวัล bitcoin slot vegas https://investjourney.pl/forum/community/profile/casinobtcthai47146361/ โบนัสต้อนรับวีรบุรุษคาสิโน bitcoin, เล่น bitcoin แตะกระดูกสันหลังฟรี https://www.destructiongaming.com/index.php/forums/community/profile/casinobtcthai1855178/ а№ЂаёЃаёЎ bitcoin ไม่มีเงินฝาก, а№ЂаёЃаёЎ bitcoin อินโดนีเซีย And still, its popularity was enormous.Then you can select the amount for which you wish to buy Bitcoins from a very clean interface.The first thing to look at is the payment methods that are accepted.These coins can be considered a small benefit rather than a possibility to earn your living.Not typical of US-looking casinos, the casino is incredibly quick in processing payment, usually under 24 hours.You can also search by game developer, which makes it much easier to find your favorite game.Players can use 24 payment methods to make withdrawals and deposits.Ein gro?er Teil der Branche kann als serios eingestuft werden , doch immer wieder tauchen auch schwarze Schafe auf.The casino is advertising itself as the first real USA-friendly crypto casino, but there isn’t any real connection to USA.The roll-over requirement of 40x for withdrawing these bonuses is fairly standard for the industry. https://nebraskacshp.com/community/profile/casinobtcthai42427492/ รูเล็ต bitcoin аёЄаё”аёЄаё«аёЈаё±аёђаё­а№ЂаёЎаёЈаёґаёЃаёІ, รูเล็ต bitcoin ออนไลน์ที่ดีที่สุด https://texnikoskosmos.gr/community/profile/casinobtcthai3210424/ ใหม่ไม่มีเงินฝากคาสิโน bitcoin ออนไลน์, ใหม่ไม่มีเงินฝากคาสิโน bitcoin 2020 аёЄаё«аёЈаёІаёЉаё­аёІаё“аёІаё€аё±аёЃаёЈ https://girlwiththeheadaches.com/community/profile/casinobtcthai14625179/ аёџаёЈаёµ bitcoin คาสิโนออนไลน์โบนัสฟรีไม่มีเงินฝาก, аёџаёЈаёµ bitcoin ออนไลน์สล็อตภูเขาสุนัขจิ้งจอก https://wpdiscuz.com/community/profile/casinobtcthai13190641/ คาสิโน bitcoin аёџаёЈаёµ bitcoin ช่องเทอร์โบฉลาม, คาสิโน bitcoin bitcoin slot аёЉаё™аё°а№Ђаё‡аёґаё™аё€аёЈаёґаё‡ 777spinbitcoin slot.com https://bradex.ru/forum/user/11374/ บอลข่านเดิมพัน bitcoin а№ЂаёЃаёЎаёўаё±аёЃаё©а№Њ, บอลข่านเดิมพัน bitcoin а№ЂаёЃаёЎаёўаё±аёЃаё©а№Њ http://mucaothu.net/community/profile/casinobtcthai36529968/ เกมราชินีคาสิโน bitcoin, สล็อต bitcoin ออนไลน์ฟรีเล่น 2000 https://avantacare.ro/community/profile/casinobtcthai44785884/ คาสิโน bitcoin play n go, คาสิโน bitcoin ปาร์ตี้ bitcoin slot https://kosonline.org/community/profile/casinobtcthai14166395/ ไอคอนรูเล็ต bitcoin аёџаёЈаёµ, ไอคอนรูเล็ต bitcoin аёџаёЈаёµ https://finnway.pl/community/profile/casinobtcthai28368602/ รุ่นคลาสสิกสล็อต bitcoin аё—аё±аёљаё—аёґаёЎ, รุ่นคลาสสิกสล็อต bitcoin аё—аё±аёљаё—аёґаёЎ http://northernirelandfootball.com/community/profile/casinobtcthai30736939/ ไม่มีโบนัสเงินฝาก bitcoin คาสิโนสหรัฐอเมริกา 2020, ไม่มีโบนัสเงินฝาก bitcoin คาสิโนมิถุนายน 2020

1653)  Markpriew (11.08.2020 04:24)

https://orencpa.com/community/profile/casinobtcthai1347799/ аёЉа№€аё­аё‡ bitcoin аё—аё­аё‡аёџаёЈаёµ, аёЉа№€аё­аё‡ bitcoin ใหม่เร็ว ๆ นี้ https://buypainpillsonlineusa.com/community/profile/casinobtcthai4804774/ คาสิโน bitcoin รูเล็ต bitcoin аёџаёЈаёµ, คาสิโน bitcoin ปีใหม่ไม่มีโบนัสเงินฝาก https://www.gacherinyongesa.co.ke/community/profile/casinobtcthai48806690/ ฟรีหมุนคาสิโน bitcoin ดอลลาร์ใหญ่, ฟรีหมุนคาสิโน bitcoin starburst http://themindfuldrinker.co.uk/community/profile/casinobtcthai37690334/ ชนะแอปเท็กซัสโฮลด์เงินจริง, free bitcoin slot machine games with bonus rounds https://ahealthyalternative.org/community/profile/casinobtcthai40343094/ ผ้าม่านชั้นนำของ bitcoin, แจ็คพอตซับ 10 аёџаёЈаёµ https://naidi-jurista.ru/club/forum/user/27708/ ฟรีเกมคาสิโน bitcoin, ฟรีเกมคาสิโน bitcoin 3d bitcoin http://abra.org.au/community/profile/casinobtcthai30570517/ ไม่มีโบนัสเงินฝากที่ยอดเยี่ยม, คาสิโน bitcoin ออนไลน์ไม่มีโบนัสเงินฝากให้สิ่งที่คุณชนะ https://proklartexxt.de/community/profile/casinobtcthai21023720/ พื้นหลังลูกเต๋าคาสิโน bitcoin, เว็บไซต์เกมคาสิโน bitcoin ออนไลน์ที่ดีที่สุด https://spedsheets.com/community/profile/casinobtcthai11694793/ Bitcoin slot 100 com, bitcoin slot re mida trucchi https://sirfatty.com/community/profile/casinobtcthai33333510/ วีไอพีคาสิโน bitcoin ตั๋วเงินคลัง, วีไอพีคาสิโน bitcoin аёЄаё™аёёаёЃ So the rate at which a casino game pays out is what we call the RTP (return to player), often expressed as a percentage.ARTICLE CONTENTS: TOP 4 Bitcoin casino bonuses for June 2020.This promotions comes with a 6x rollover amount.Players verified with Extreme Casino wait for a maximum of 30 minutes between making a payout request and the first BTC block confirmation showing the transaction is on.Since the website is designed to follow the logic and button placement of other gambling websites, you won’t have trouble finding anything you might need.However this type of bonus can get even more generous sometimes offering offers more in the play/spend $10 get $50 in bonus chips.If you want to change your deposit method, just click on “Add Currency” on your account page.Joo Casino is a white-label casino based on the well-known SoftSwiss platform.Our only real criticism of Cloudbet is that it only accepts two cryptocurrencies: BTC and Bitcoin Cash.For players who have cryptocurrencies to spare, there is a Bitcoin Sports Welcome offer that will match your first BTC deposit 100% up to mBTC 30. https://mjwildlife.ca/community/profile/casinobtcthai49924565/ เครื่องสล็อต bitcoin จริงที่จะซื้อ, เครื่องสล็อต bitcoin ความบ้าคลั่ง http://lsv-alfeld.de/community/profile/casinobtcthai7230927/ รูเล็ต 3d bitcoin เกมออนไลน์ฟรี, รูเล็ต 3d bitcoin เกมออนไลน์ฟรี https://www.staland.fr/community/profile/casinobtcthai10406943/ аёЉа№€аё­аё‡аёљаёґаё•аё„аё­аёўаё™а№ЊаёЄаё™аёёаёЃаёЄаё™аёІаё™аёЃаё±аёља№Ђаё§аёЃаё±аёЄ, vip ถัดไปขาย bitcoin slot ธันวาคม 2020 http://npfon.dev.nologostudio.ru/forum/user/52674/ การพนันออนไลน์ аёљаёЈаёґаё©аё±аё— аёЎаё«аёІаёЉаё™, การพนันออนไลน์ аёљаёЈаёґаё©аё±аё— аёЎаё«аёІаёЉаё™ http://www.eandrologia.pl/community/profile/casinobtcthai2669701/ คาสิโน bitcoin bitcoin bot รูเล็ต, คาสิโน bitcoin ออนไลน์เงินจริงช่อง bitcoin https://educationcontinuity.info/community/profile/casinobtcthai27067045/ Quickspin bitcoin สล็อตคาสิโน bitcoin, quickspin bitcoin สล็อตคาสิโน bitcoin https://virtualdisciples.com/community/profile/casinobtcthai20848912/ คาสิโน bitcoin จริงไม่มีรหัสโบนัสเงินฝาก, คาสิโน bitcoin mit 100 โบนัส https://birthrightsunlimited.com/community/profile/casinobtcthai12798019/ аёЄаёёаё”аёўаё­аё” bitcoin slot load blu ray drive, аёЄаёёаё”аёўаё­аё” bitcoin คาสิโนสหรัฐอเมริกา http://bloodofheroesguild.net/community/profile/casinobtcthai29403185/ а№ЂаёЃаёЎ cryptoquote, а№ЂаёЃаёЎ cryptoquote аёџаёЈаёµ https://skillgainer.de/community/profile/casinobtcthai48767097/ คาสิโน bitcoin а№Ђаё„аёЈаё·а№€аё­аё‡аё«аёўаё­аё”а№Ђаё«аёЈаёµаёўаёЌ bitcoin ที่จ่ายบ่อยขึ้น, คาสิโน bitcoin аёЉа№€аё­аё‡ bitcoin โบนัสฟรีไม่มีเงินฝาก

1654)  MathewEduby (04.09.2020 15:02)

http://blog.acquaxcasa.com/community/profile/casinobtc25343521/ Best bitcoin slots to play on virgin games, best bitcoin casino europe online https://www.findgirls.gr/community/profile/casinobtc25081933/ Best gambling sites, best gambling sites free spins https://circlesq.co/community/profile/casinobtc21585005/ Best 3d bitcoin slots, best 3d bitcoin slots https://www.porsche356klubb.se/community/profile/casinobtc32525660/ Bitcoin betting arbitrage, bitcoin betting tips https://rustydesigners.net/community/profile/casinobtc23869162/ Online bitcoin casino georgia, online bitcoin slot free spins https://www.cabobreathfest.org/community/profile/casinobtc29401738/ Bitcoin slot betting sites, bitcoin slot machine for real money https://ifishouldgobeforeyou.co.uk/community/profile/casinobtc31056987/ Lottoday /50-free-spins-xmas_de, bitcoin casino wild младост http://inspiratron.org/community/profile/casinobtc9218999/ Free bitcoin casino app real money, free bitcoin no deposit http://tgk-teplo.ru/forum/user/933/ Jackpot online pl film, jackpot online bitcoin casino free spins http://www.ntces.ru/communication/forum/user/123331/ Free online 7 bitcoin slots, free online scratch offs win real money http://www.forumpdnovara.it/community/profile/casinobtc9943719/ Bitcoin casino bonuses, bitcoin casino card games names https://warkry.com/community/profile/casinobtc28642246/ New bitcoin slot sites uk 2020, new bitcoin casino sites https://sandwichclimate.com/community/profile/casinobtc910062/ Bitcoin roulette wheel tattoo, bitcoin roulette wheel odds https://www.paradigmtraining.com.au/community/profile/casinobtc48187597/ Mobile bitcoin casino edinburgh, mobile bitcoin casino king bitcoin casino bonus https://mixedpaws.dk/community/profile/casinobtc17267587/ Wow classic dot bitcoin slots, wow classic server bitcoin slots

1655)  MathewEduby (08.09.2020 22:17)

https://www.4x4conversion.com/community/profile/roulette34847041/ Система игры в рулетку, система игры в рулетку по дюжинам https://thereportingsolutions.com/community/profile/roulette43231179/ Полная русская рулетка на андроид apk, полная русская рулетка android https://vl-favorit.ru/forum/user/14590/ Рулетка technics, обучение дилера казино рулетка https://katzehund.com/community/profile/roulette22914610/ Скачять игру рулетка бесплатно, скачять игру инлектуальную игру русская рулетка https://alfazon.ru/forum/user/198033/ Игры онлайн на деньги рулетка, игры онлайн русская рулетка бесплатно https://febiwineko.banyumiliproperty.com/community/profile/roulette39316385/ Рулетка секреты игры, рулетка секреты в казино http://tctemshotwell2020.com/community/profile/roulette44032172/ Программа русская рулетка смотреть, программа русская рулетка https://geeksatwork.net/community/profile/roulette38011028/ Играть бесплатно рулетку, играть бесплатно в игру русская рулетка http://www.cuharry.com/community/profile/roulette36036585/ Иртернет казино рулетка, играть онлаин флеш игру руская рулетка https://lottohotspot.com/community/profile/roulette33441250/ Флэш игра рулетка онлайн, флэш игра европейская рулетка http://rostgmu-clinic.ru/about/forum/user/72600/ Играть в рулетку на фантики, играть в рулетку онлайн без регистрации https://www.mixdownhub.com/community/profile/roulette16049568/ Пивная рулетка правила, рулетка с деньгами без вложений https://district6area09.org/community/profile/roulette32993263/ Рулетка для айпад, рулетка для самсунга s3600 бесплатно https://xn--aabyhj-tennis-fnb.dk/community/profile/roulette2873362/ Правила игры в рулетку, правила игры в рулетка https://www.vivaceproductions.com/community/profile/roulette8072497/ Флеш игры рулетка, флеш игры онлайн руская рулетка

1656)  MathewEduby (13.09.2020 21:56)

http://hearthcraft.net/community/profile/casinobtcslots18409950/ Rock On bitcoin slots FortuneJack Casino bonus code http://www.eandrologia.pl/community/profile/casinobtcslots36920193/ Supernova bitcoin slots CryptoWild Casino free games https://www.newmuslimacademy.kr/community/profile/casinobtcslots33737336/ Prohibition bitcoin slots Oshi Casino online https://www.wartsilaoxforum.com/community/profile/casinobtcslots8764367/ Sportsbet.io Lucky Bells deposit bonus, online bitcoin roulette zahlen vorhersagen http://mathninja.org/community/profile/casinobtcslots24915833/ Bangkok Nights btc slots CryptoWild Casino free games http://lsv-alfeld.de/community/profile/casinobtcslots40439829/ La Romantica btc slots BitStarz Casino free games https://careers.oneassist.in/community/profile/casinobtcslots33019220/ Magic Hunter slots 1xSlots Casino online https://tyrannyforever.com/community/profile/casinobtcslots6121924/ Elements The Awakening btc slots 22Bet Casino free games https://dunklekreaturen.de/community/profile/casinobtcslots42087545/ Centre Court bitcoin slots Syndicate Casino bonus code https://www.7korps.de/community/profile/casinobtcslots33466661/ Goldenman crypto slots Diamond Reels Casino bonus code https://www.blaisepascalmagazine.eu/community/profile/casinobtcslots20702293/ Guns N’ Roses bitcoin slots Sportsbet.io free games http://www.redoc.ru/community/profile/casinobtcslots43442688/ Fruit Shop Christmas Edition crypto slots OneHash slots for free https://greatindiantrail.com/community/profile/casinobtcslots19885762/ Wild North crypto slots CryptoWild Casino free games https://solelbilen.se/community/profile/casinobtcslots32255486/ Sails of Gold slots Syndicate Casino bonus code https://keepyourdistance.co/community/profile/casinobtcslots28925200/ Fruitoids btc slots BitStarz Casino free games

«   1 ... 38 39 40 41 42

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek