Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

481)  StephenTig (09.05.2018 03:12)

ajanta kamagra 100 chewable
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg oral jelly wirkung
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly beste wirkung
http://kamagraonl.com/
kamagra kopen utrecht

482)  Stevedot (09.05.2018 03:58)

backache side effects of cialis 5mg
<a href="http://airvietnamairline.com/">cialis</a>
prices for cialis 5mg
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis</a>
20mg cialis vs viagra 100mg
http://airvietnamairline.com/
cialis 5mg price at cvs

483)  MichaelEnaro (09.05.2018 05:13)

kamagra oral jelly made in india
<a href="http://kamagradyn.com/">buy kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg oral jelly usa
<a href="http://kamagradyn.com/">buy kamagra</a>
cheap kamagra uk reviews
http://kamagradyn.com/
kamagra 100mg oral jelly

484)  Diaoffece (09.05.2018 07:09)

Nuit Priligy <a href=http://cheapciali.com>tadalafil cialis from india</a> Pharmacie Sans Ordonnance Prednisone For Dogs No Rx

485)  RichardEmext (09.05.2018 09:03)

buy cheap viagra online usa
<a href="http://amsboatyard.com/">generic viagra online</a>
new viagra commercial 2016
<a href="http://amsboatyard.com/">viagra</a>
generic viagra professional sildenafil 100mg
http://amsboatyard.com/
generic viagra cheap

486)  EdwardNow (09.05.2018 11:36)

tadalafil cialis 20mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
generic cialis usa
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
cialis coupon 2017 200.00
http://cialisonlinq.com/
good price pharmacy cialis

487)  RichardEmext (09.05.2018 12:29)

female viagra gets mixed reviews
<a href="http://amsboatyard.com/">buy viagra online</a>
compare price of cialis and viagra
<a href="http://amsboatyard.com/">buy generic viagra</a>
viagra tablet price in india
http://amsboatyard.com/
viagra bestellen amsterdam

488)  MichaelLib (09.05.2018 14:19)

india kamagra 100 chewable tablets 100 mg
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra 100mg oral jelly how to use
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra kopen rotterdam
http://kamagraonl.com/
kamagra oral jelly

489)  EdgarHex (09.05.2018 17:24)

cost of cialis generic
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis</a>
cialis for daily use 5mg cost
<a href="http://airvietnamairline.com/">generic cialis</a>
cialis dosage 40 mg
http://airvietnamairline.com/
is generic cialis available in europe

490)  EdgarHex (09.05.2018 18:50)

cialis generic 5mg india
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis online</a>
en ucuz cialis 20 mg 30 tablet
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy cialis</a>
viagra vs cialis price comparison
http://airvietnamairline.com/
cialis super active generic trust pharmacy

491)  MichaelLib (09.05.2018 23:14)

kamagra oral jelly price in india
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly for sale in usare
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra shop erfahrungsberichte
http://kamagraonl.com/
kamagra shop deutschland erfahrung 2015

492)  Jamesarouh (10.05.2018 02:11)

when will viagra prices drop
<a href="http://amsboatyard.com/">viagra generic</a>
effects of viagra on older men
<a href="http://amsboatyard.com/">generic viagra online</a>
real viagra without a doctor prescription usa
http://amsboatyard.com/
viagra generic price at cvs pharmacies

493)  Jamesarouh (10.05.2018 05:45)

ja existe viagra feminino no brasil
<a href="http://amsboatyard.com/">buy viagra</a>
female viagra reviews
<a href="http://amsboatyard.com/">viagra generic</a>
generic viagra soft tabs review
http://amsboatyard.com/
female viagra pill buy online

494)  Jorgequoth (10.05.2018 07:07)

kamagra oral jelly for sale in usa illegally
<a href="http://kamagradyn.com/">buy kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly wirkung
<a href="http://kamagradyn.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra gold teeth
http://kamagradyn.com/
come si usa kamagra oral jelly

495)  MarionSed (10.05.2018 07:27)

kamagra rendeles
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly 100mg uk
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100 mg</a>
kamagra shop erfahrungen 2015
http://kamagraonl.com/
kamagra plus forum

496)  Josephepics (10.05.2018 08:19)

cialis professional
<a href="http://airvietnamairline.com/">generic cialis</a>
cialis 20mg coupons printable
<a href="http://airvietnamairline.com/">cialis</a>
cialis vs viagra dosage comparison
http://airvietnamairline.com/
cialis 5mg daily use study effectiveness

497)  Josephepics (10.05.2018 09:39)

super active cialis 20 mg for sale
<a href="http://airvietnamairline.com/">generic cialis online</a>
generic cialis available in usa
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis online</a>
cialis maximum dose
http://airvietnamairline.com/
levitra cialis viagra forum

498)  Douglas Lopez (10.05.2018 11:21)

NULw1gNZWt Last http://ufkqn.com/#6Vb76JrgO9R-uyB 6Vb76JrgO9R, <a href="http://y0vqt.com">dnJS7eozBA</a>, [url=http://4l6xe.com]7E1ZBuVD[/url], [x5NtC3sds](http://e4dbw.com "x5NtC3sds"), [http://xvblj.com SwI8nLv7],

499)  MarionSed (10.05.2018 16:02)

kamagra 100mg oral jelly
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100mg</a>
kamagra jelly use
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra 100mg tablets
http://kamagraonl.com/
kamagra 100mg oral jelly suppliers

500)  MartinpaM (10.05.2018 19:10)

soft gel viagra super active
<a href="http://amsboatyard.com/">generic viagra online</a>
cialis viagra levitra online
<a href="http://amsboatyard.com/">buy viagra</a>
buy cialis or viagra
http://amsboatyard.com/
viagra tablet uses in hindi

501)  MartinpaM (10.05.2018 22:41)

viagra coupons from pfizer
<a href="http://amsboatyard.com/">buy viagra online</a>
cialis price vs viagra which is better
<a href="http://amsboatyard.com/">generic viagra</a>
bula viagra 50 mg pfizer
http://amsboatyard.com/
viagra super active

502)  Felicia Moody (10.05.2018 22:46)

wINc6pOl Shak http://pn2cx.com/#321NtsEPK0-KCt 321NtsEPK0, <a href="http://xs0f5.com">AdH8mAEstfoR</a>, [url=http://fwsla.com]FgnGL9i9e7QL[/url], [Ah15PPIje](http://pbywf.com "Ah15PPIje"), [http://dkyve.com Nxont6Hz],

503)  JefferyPoivy (10.05.2018 23:20)

compare viagra and cialis dosage
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis online</a>
cialis prices generic
<a href="http://airvietnamairline.com/">generic cialis online</a>
generic cialis availability date
http://airvietnamairline.com/
maximum dose of cialis in 24 hours

504)  Jefferycag (11.05.2018 16:21)

how to use kamagra oral jelly sildenafil
kamagra oral jelly review uk
kamagra oral jelly 100mg price
kamagra shop erfahrungsberichte

505)  Jefferycag (11.05.2018 18:47)

kamagra kopen eindhoven
kamagra oral jelly kaufen
kamagra oral jelly kaufen schweiz
kamagra oral jelly uk

506)  ktwhqv (17.05.2018 02:06)

lhle1w
http://www.jrekg.info/#buy-generic-viagra - buy viagra online
tfv1ao
<a href="http://www.jrekg.info">generic viagra online</a>
hqlw8t
http://www.nncxv.info/#buy-cialis - cialis online
ye5mx5
<a href="http://www.nncxv.info">cialis online</a>

507)  aohuik (18.05.2018 00:06)

p99xj9
http://www.jrekg.info/#buy-viagra - viagra
jylimu
<a href="http://www.jrekg.info">buy generic viagra</a>
1vfg6y
http://www.nncxv.info/#buy-cialis - generic cialis online
4tqmgk
<a href="http://www.nncxv.info">buy generic cialis</a>
7corld
<a href="http://www.qbling.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jrekg.info">link</a>

508)  rtaletmemy (18.05.2018 01:01)

took viagra <a href="http://kqcopy.com">generic viagra in usa </a> supplements similar to viagra <a href="http://kqcopy.com">herbal viagra pills</a> cheap viagra canadian pharmacy http://kqcopy.com

509)  dd6h1y (18.05.2018 09:20)

tnf0il
http://www.jrekg.info/#buy-viagra-online - generic viagra online
8uw95o
<a href="http://www.jrekg.info">generic viagra online</a>
0mpwz0
http://www.nncxv.info/#cialis-coupon - buy cialis
3ao61h
<a href="http://www.nncxv.info">buy cialis</a>
7dj26p
<a href="http://www.4priceless.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jrekg.info">link</a>

510)  qtaletmwer (18.05.2018 12:38)

how long until viagra works <a href="http://livecopys.com">cheap viagra canada </a> 50mg of viagra <a href="http://livecopys.com">cheap viagra tablet</a> canadian pharmacy generic viagra http://livecopys.com

511)  j0ac21 (18.05.2018 19:19)

mkv60e
http://www.jrekg.info/#viagra-coupon - buy generic viagra
1u051z
<a href="http://www.jrekg.info">viagra</a>
ywztod
http://www.nncxv.info/#generic-cialis - cheap cialis
6o2hbo
<a href="http://www.nncxv.info">buy generic cialis</a>
31r63m
<a href="http://volcanoresort.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jrekg.info">link</a>

512)  a0i9hv (19.05.2018 04:35)

rk8co6
http://www.jrekg.info/#order-viagra - generic viagra
8oljpq
<a href="http://www.jrekg.info">buy viagra online</a>
qgx9ur
http://www.nncxv.info/#buy-cialis - cheap cialis
tyf1wn
<a href="http://www.nncxv.info">buy cialis</a>
kao2s4
http://toucharcade.com/castlinks.php?pos=3&url=http://denniswood.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jrekg.info

513)  ytaletijwl (20.05.2018 04:14)

sildenafil citrate generic viagra <a href="http://livecopys.com">discount order viagra </a> liquid viagra for sale <a href="http://livecopys.com">viagra pill</a> mail order viagra canada http://livecopys.com

514)  AnadyConi (20.05.2018 13:43)

Medical document 010 http://bgimages.pl/?top=Типовая-инструкция-по-охране-труда-для-поваров.html Regards. I like this! http://bgimages.pl/?top=Заявление-как-писать-в-детский-сад.html

515)  AnadyConi (20.05.2018 19:16)

Medical document 002

http://bgimages.pl/?top=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85.html
Blank doc

http://bgimages.pl/?top=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.html

516)  NataliConi (21.05.2018 01:44)

Regards. I like this!

http://kamenion.ru/boldueva-rukovodstvo-po-fakultetskoj-terapii_s1.html
Medical document 005

http://wallstreetbiz.ru/?page=интенсивная-терапия-инфекционных-больных-зубик-скачать.html

517)  NataliConi (21.05.2018 02:01)

Blank obrazec

http://xn----7sbemfaq6a7allqb8f.xn--p1ai/?pdf=Новая-санитарная-книжка-образец.html
Medical documents 001

http://pbgb.ru/?med=детские-болезни-шабалов-том.html

518)  NataliConi (21.05.2018 09:53)

Incredible lots of amazing information! http://2fish.ro/?obrazec=Тесты-по-биологии-на-тему-генетики-с-ответами.html Medical document 006 http://2004959.ru/?doc=скачать-информированное-согласие-стоматология.html

519)  ttaletnlfb (21.05.2018 15:33)

when take viagra <a href="http://lizlarssen.com">cheapest viagra online </a> generic viagra in us <a href="http://lizlarssen.com">viagra pills</a> buy generic viagra cheap http://lizlarssen.com

520)  ataletywro (21.05.2018 21:52)

buy viagra online thailand <a href="http://livecopys.com">cheap female viagra </a> viagra website <a href="http://livecopys.com">cheap viagra from canada</a> order viagra 100mg http://livecopys.com

«   1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 42   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek