Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

361)  htaletfugf (28.04.2018 08:57)

what will happen if a female takes viagra <a href="http://livecopys.com">viagra canada </a> cialis v viagra comparison <a href="http://livecopys.com">viagra online without prescription</a> cheap viagra pills online http://livecopys.com

362)  Rogerfam (28.04.2018 11:30)

generic cialis cheapest price
<a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis</a>
redhead actress in cialis commercial
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
generic cialis canada online pharmacy
http://cialispaxl.com/
generic cialis available in canada

363)  htaletndpl (28.04.2018 12:02)

how many pills in a viagra prescription <a href="http://investinokc.com">cheap viagra pills </a> lowest viagra prices <a href="http://investinokc.com">cheap canadian viagra</a> generic viagra paypal http://investinokc.com

364)  gtaletaocu (28.04.2018 15:05)

uses for cialis <a href="http://motechautomotive.com">buy cialis online overnight shipping </a> generic cialis super active tadalafil 20mg <a href="http://motechautomotive.com">cheap cialis</a> cialis 5mg http://motechautomotive.com

365)  JimmyMef (28.04.2018 16:42)

liquid cialis dosage recommendations
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
cialis single dosage and timing
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
cialis 20 mg/90 pills
http://cialispaxl.com/
woman playing tennis in cialis commercial

366)  jtaletgupa (28.04.2018 18:15)

effect of viagra on women <a href="http://lizlarssen.com">buy viagra without presc </a> when should viagra be taken <a href="http://lizlarssen.com">viagra cost per pill</a> buy viagra cheap http://lizlarssen.com

367)  JimmyWek (28.04.2018 21:38)

cialis soft tabs dosage
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy cialis</a>
generic cialis available
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis generic</a>
cost of cialis and viagra
http://cialisgrudj.com/
walmart pharmacy cialis prices

368)  Brendannef (28.04.2018 21:51)

price comparison with cialis and viagra
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
cialis 5mg price uk
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
cialis side effects eyes
http://cialispaxl.com/
cialis coupon 2016

369)  JimmyWek (28.04.2018 23:00)

cialis going generic in 2018
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis generic</a>
cialis generic name and classification
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis</a>
directions for cialis 20mg how much water
http://cialisgrudj.com/
cialis tadalafil 10mg tablets

370)  Justinvot (29.04.2018 08:08)

buy generic cialis online with mastercard
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
do the side effects of cialis go away
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
cialis generico farmacia espaГ±a
http://cialispaxl.com/
cialis viagra price comparison

371)  HectorMus (29.04.2018 12:30)

cialis 5 mg prices
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis online</a>
best prices on generic cialis
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis</a>
side effects of prolonged use of cialis
http://cialisgrudj.com/
cialis price vs viagra reviews

372)  Jerryhit (29.04.2018 13:20)

viagra vs cialis comparison
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a>
buy generic cialis viagra online
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
walmart drug price for cialis
http://cialispaxl.com/
cialis 5mg daily price in the united states

373)  HectorMus (29.04.2018 13:51)

cialis commercial blues song
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy cialis</a>
cialis prices compare
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis</a>
cialis side effects in women
http://cialisgrudj.com/
cialis side effects leg pain duration

374)  KennethDaf (29.04.2018 18:33)

generic cialis purchase
<a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis online</a>
cialis and viagra side effects
<a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis online</a>
generic cialis shipped from usa
http://cialispaxl.com/
cialis coupon for walgreens

375)  jtaletdmhq (29.04.2018 22:04)

where i can buy viagra <a href="http://livecopys.com">viagra online uk </a> levitra and viagra together <a href="http://livecopys.com">viagra price</a> buy viagra online without prescription http://livecopys.com

376)  Josephscelo (29.04.2018 23:40)

cialis generico farmacia espaГ±a
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
cialis 5mg daily use 12 month supply coupon
<a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis</a>
directions on cialis 20mg
http://cialispaxl.com/
cialis dosage uk

377)  Williammaync (30.04.2018 03:34)

brand cialis vs cialis
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis online</a>
cialis 20 mg price walmart
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis online</a>
viagra cialis levitra online australia
http://cialisgrudj.com/
cialis generic 2018 expiration patent

378)  vtaletiazl (30.04.2018 03:59)

how do you get viagra without seeing a doctor <a href="http://mphasset.com">difference between viagra and sildenafil </a> free trial of viagra coupon <a href="http://mphasset.com">generic viagra australia</a> buy viagra online spain http://mphasset.com

379)  Stephenwrera (30.04.2018 04:50)

viagra vs cialis vs levitra price comparison table
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
cialis vs viagra generic
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
cialis commercial actors 2015
http://cialispaxl.com/
cialis generico

380)  Victorbaf (30.04.2018 09:59)

generic cialis available usa
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
cialis vs viagra vs levitra comparison table
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
generic cialis usa
http://cialispaxl.com/
cialis directions for 20mg tablet

381)  mtaletfupx (30.04.2018 11:01)

non prescription viagra in usa <a href="http://kqcopy.com">buy viagra with paypal </a> half a viagra pill <a href="http://kqcopy.com">canadian pharmacy generic viagra</a> order viagra australia http://kqcopy.com

382)  Randallder (30.04.2018 15:11)

generic cialis in usa 2017
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
is generic cialis safe
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
maximum dosage of cialis
http://cialispaxl.com/
cialis 20 mg cost walmart

383)  GeorgeBip (30.04.2018 18:39)

generic cialis viagra
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis online</a>
levitra vs viagra vs cialis reddit
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis</a>
generico do cialis 5 mg preço
http://cialisgrudj.com/
buy cialis usa

384)  GeorgeBip (30.04.2018 20:00)

generic cialis usa pharmacy
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis generic</a>
levitra vs cialis vs viagra
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy generic cialis</a>
cialis super active generic
http://cialisgrudj.com/
cialis soft gel caps

385)  Rogerskype (30.04.2018 20:20)

cialis side effects duration
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
does generic cialis really work
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
specialist in cytotechnology salary
http://cialispaxl.com/
cialis generico brasil

386)  staletombe (01.05.2018 00:51)

does cialis cause headaches <a href="http://motechautomotive.com">cialis cheap price </a> how to get cialis prescription online <a href="http://motechautomotive.com">cheap generic cialis canadian pharmacy</a> cheap cialis 20mg online http://motechautomotive.com

387)  Dannytoomo (01.05.2018 01:53)

cialis super active 20mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis extra dosage 200 mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis side effects dangers
http://cialisonlinq.com/
cialis commercial male actors

388)  Dannytoomo (01.05.2018 10:08)

cialis generic date usa
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
brand cialis vs cialis
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20 mg vs 5mg
http://cialisonlinq.com/
buy generic cialis canadian pharmacy

389)  DavidPraph (01.05.2018 11:17)

generic viagra vs brand name
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
viagra generico in farmacia italiana
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
cheap viagra soft tabs
http://viagrapipls.com/
viagra heartburn side effects

390)  Henryniz (01.05.2018 13:08)

cost of viagra vs cialis vs levitra
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
best price on 20 mg cialis brands
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
cialis side effects dangerous
http://cialisonlinq.com/
cialis pharmacy cost

391)  Henryniz (01.05.2018 14:34)

is there a generic cialis on the market
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20mg vs 5mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
generic viagra cialis online pharmacy
http://cialisonlinq.com/
cialis 5mg brand cost

392)  htaletxxwj (01.05.2018 14:41)

buy generic viagra and cialis online <a href="http://rabbitinahat.com">order cialis online cheap </a> where to buy cialis in canada <a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis 5mg online</a> order cialis canada http://rabbitinahat.com

393)  DavidPraph (01.05.2018 15:06)

viagra prices
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
generic prescription for viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra</a>
cialis viagra generico
http://viagrapipls.com/
female viagra pills

394)  Prestontok (01.05.2018 19:02)

cialis tabs 20mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis commercial female actors 2015
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis manufacturer coupon 2018
http://cialisonlinq.com/
order generic cialis online canada

395)  etalethbyg (02.05.2018 00:59)

viagra bigger <a href="http://onevoicemethod.com">womens viagra pill </a> viagra how does it work <a href="http://onevoicemethod.com">viagra pills sale</a> cheap viagra no prescription http://onevoicemethod.com

396)  Prestontok (02.05.2018 04:01)

cialis coupon lilly
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
buy cheap cialis online uk
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
generic cialis made in usa
http://cialisonlinq.com/
alcohol viagra cialis levitra stendra

397)  Dannyjougs (02.05.2018 04:47)

is generic cialis available in united states
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
best prices on generic cialis 5mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cytotechnology specialist
http://cialisonlinq.com/
generic cialis rx pharmacy indian

398)  Davidchozy (02.05.2018 05:12)

viagra generico en farmacias espaГ±olas
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra</a>
mechanism of action of viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
brand viagra online
http://viagrapipls.com/
generic viagra professional review

399)  Dannyjougs (02.05.2018 06:13)

cialis or viagra generic
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
cialis (tadalafil) 20 mg 8 tablets
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
levitra or cialis or viagra
http://cialisonlinq.com/
cialis commercial actors 2016

400)  btaletixuj (02.05.2018 07:17)

viagra under tongue <a href="http://lizlarssen.com">buy real viagra online cheap </a> cheap viagra for sale online <a href="http://lizlarssen.com">cheap viagra tablets</a> order viagra with paypal http://lizlarssen.com

«   1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 42   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek