Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

201)  ytaletuuye (28.03.2018 13:15)

using viagra everyday <a href="http://istanbulexpressonline.com">cheap herbal viagra </a> buy real viagra online <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra online sales</a> order 50mg viagra http://istanbulexpressonline.com

202)  btaletynjb (28.03.2018 17:55)

cialis cheap generic <a href="http://cialisonl1ne.us">order cialis paypal </a> cialis no effect <a href="http://cialisonl1ne.us">cheap cialis 5mg</a> cheap cialis australia http://cialisonl1ne.us

203)  buy kamagra 100 mg (29.03.2018 00:19)

kamagra oral jelly come si usa
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra gold teeth</a>
kamagra oral jelly directions use
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra jelly side effects
http://kamagradxt.com/
kamagra 100mg oral jelly review

204)  gtaletvuvg (29.03.2018 00:46)

viagra for sex <a href="http://viagraigow.us">where can you buy viagra </a> does viagra actually work <a href="http://viagraigow.us">viagra mail order usa</a> cheap viagra sale http://viagraigow.us

205)  rtaletpkuk (29.03.2018 01:01)

viagra and cialis <a href="http://rebeccaharrell.com">cialis online canada pharmacy </a> cialis generic 20 mg <a href="http://rebeccaharrell.com">generic cialis for sale</a> cialis cheap online pharmacy http://rebeccaharrell.com

206)  ptaletyyss (29.03.2018 07:41)

does cialis work better than viagra <a href="http://cialisonl1ne.us">cialis online no prescription </a> how long is cialis effective <a href="http://cialisonl1ne.us">cialis 5mg best price</a> order cialis in usa http://cialisonl1ne.us

207)  ktaletcdwh (29.03.2018 13:12)

buying generic viagra online <a href="http://istanbulexpressonline.com">cheap generic viagra online </a> erection viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra for sale online cheap</a> buy real viagra online http://istanbulexpressonline.com

208)  ytaletowzx (29.03.2018 14:56)

taking 2 viagra <a href="http://viagraonl1ne.us">cheap viagra without prescription </a> average price for viagra <a href="http://viagraonl1ne.us">viagra online no prior prescription</a> cheapest generic viagra prices online http://viagraonl1ne.us

209)  ntaletmeih (29.03.2018 22:16)

viagra better than cialis <a href="http://cialisyugs.us">buy cialis daily online </a> canadian pharmacy generic cialis <a href="http://cialisyugs.us">generic cialis 100mg</a> viagra cialis online http://cialisyugs.us

210)  ktaletuvas (30.03.2018 01:36)

cialis experience <a href="http://rebeccaharrell.com">cialis pills </a> cheap cialis online pharmacy <a href="http://rebeccaharrell.com">buy generic cialis 20 mg</a> cheap cialis online india http://rebeccaharrell.com

211)  kamagra oral jelly for sale in usa (30.03.2018 04:07)

kamagra oral jelly kaufen
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg oral jelly</a>
kamagra jelly paypal
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly amazon nederland texas</a>
kamagra 100mg tablets
http://kamagradxt.com/
kamagra forum hr

212)  buy kamagra (30.03.2018 11:06)

kamagra 100mg oral jelly price in egypt
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra kopen afhalen amsterdam
<a href="http://kamagradxt.com/">how to use kamagra oral jelly sildenafil</a>
kamagra store coupon
http://kamagradxt.com/
kamagra 100mg oral jelly for sale

213)  Stacreamb (30.03.2018 19:50)

Discount Amoxicilina Bacterial Infections Propecia Temple Hair Loss Secure Online Progesterone Worldwide In Internet Low Price <a href=http://ciali5mg.com>buy cialis online europe</a> Get Legally Clobetasol Best Website Overseas Pharmacy Amoxicillin 500mg Walmart Prices Propecia En Espana Receta Medica

214)  xtaletgich (31.03.2018 17:50)

cialis commercial actress <a href="http://psychologytweets.com">cialis for sale cheap </a> how does cialis work <a href="http://psychologytweets.com">cheap cialis uk</a> order cheap cialis http://psychologytweets.com

215)  btaletvend (31.03.2018 23:08)

how is cialis different from viagra <a href="http://chabuycialis.com">cialis generic price </a> does cialis cure erectile dysfunction <a href="http://chabuycialis.com">cialis online without prescription</a> how to order cialis online safely http://chabuycialis.com

216)  dtaletasxu (01.04.2018 00:34)

how to get cialis prescription from your doctor <a href="http://rebeccaharrell.com">cheap cialis australia </a> buy cialis over the counter <a href="http://rebeccaharrell.com">cialis india cheap order</a> order cialis online with mastercard http://rebeccaharrell.com

217)  italetinjt (01.04.2018 05:55)

natural foods that work like viagra <a href="http://viagraonl1ne.us">herbal viagra pills </a> how long does viagra 100mg last <a href="http://viagraonl1ne.us">cheap herbal viagra</a> order viagra 100mg http://viagraonl1ne.us

218)  dtaletosyr (01.04.2018 07:46)

cialis 2.5 mg daily use <a href="http://skyrank.com">buy cialis cheap </a> purchase cialis <a href="http://skyrank.com">cialis cheap online pharmacy</a> generic cialis canada online pharmacy http://skyrank.com

219)  btaletsfvb (01.04.2018 12:41)

www cialis <a href="http://chabuycialis.com">buy cialis non prescription </a> buy cialis online europe <a href="http://chabuycialis.com">best online pharmacy for cialis</a> cialis 5 mg online http://chabuycialis.com

220)  utaletqcmw (01.04.2018 14:57)

cialis dosage vs viagra <a href="http://rebeccaharrell.com">cheap cialis in uk </a> buy 5mg cialis <a href="http://rebeccaharrell.com">order cialis paypal</a> buy real cialis online http://rebeccaharrell.com

221)  ntaletgtsh (01.04.2018 19:41)

other pills like viagra <a href="http://viagraigow.us">generic viagra 100mg </a> difference between sildenafil and viagra <a href="http://viagraigow.us">generic viagra in usa</a> ordering viagra online http://viagraigow.us

222)  otaletgmxz (01.04.2018 22:01)

cialis.com coupon <a href="http://psychologytweets.com">buy cialis in canada </a> what does cialis <a href="http://psychologytweets.com">cheap cialis uk</a> buy cialis with prescription http://psychologytweets.com

223)  wtaletqrfo (02.04.2018 02:18)

cialis vs levitra reviews <a href="http://cialisonl1ne.us">buy cialis online canada pharmacy </a> get cialis online <a href="http://cialisonl1ne.us">cialis coupons online</a> generic cialis without prescription http://cialisonl1ne.us

224)  qtaletmdma (02.04.2018 04:50)

recommended cialis dosage <a href="http://rebeccaharrell.com">order cialis online us </a> www cialis <a href="http://rebeccaharrell.com">mail order cialis online</a> cialis online us pharmacy http://rebeccaharrell.com

225)  ctaletyfsl (02.04.2018 19:38)

cialis buy online cheap <a href="http://psychologytweets.com">buy cheapest cialis online </a> where to buy cialis <a href="http://psychologytweets.com">cheap cialis nz</a> order cialis overnight http://psychologytweets.com

226)  ttaletbpjj (03.04.2018 01:59)

cialis australia online <a href="http://rebeccaharrell.com">cialis pills online </a> cialis 2 5 mg <a href="http://rebeccaharrell.com">order 5mg cialis online</a> order cialis canadian pharmacy http://rebeccaharrell.com

227)  kamagra forum opinie (03.04.2018 03:29)

kamagra dosage chart
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra bezorgen amsterdam</a>
kamagra forum srpski
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra com</a>
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra vs kamagra
http://kamagrabst.com/
kamagra jelly paypal

228)  ftaletgfkk (03.04.2018 08:43)

levitra vs viagra vs cialis <a href="http://rebeccaharrell.com">generic cialis without a prescription </a> can i buy cialis online in canada <a href="http://rebeccaharrell.com">cheap cialis prices uk</a> cialis 40 mg online http://rebeccaharrell.com

229)  kamagra oral jelly 100mg reviews (03.04.2018 09:32)

kamagra oral jelly usage
<a href="http://kamagrabst.com/">buy kamagra online</a>
kamagra oral jelly 100mg
<a href="http://kamagrabst.com/">the kamagra store reviews</a>
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis indiana
http://kamagrabst.com/
the kamagra store hoax

230)  buy kamagra 100 mg (04.04.2018 19:37)

kamagra oral jelly 100mg suppliers australia
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra jelly kopen amsterdam</a>
kamagra plus forum
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra oral jelly sale</a>
apteka kamagra opinie forum
http://kamagrabst.com/
kamagra gold teeth

231)  italetnzvt (04.04.2018 20:22)

female cialis online <a href="http://skyrank.com">order cialis pills online </a> free cialis online <a href="http://skyrank.com">cialis online canada cheap</a> buy cheap cialis 20mg http://skyrank.com

232)  ataletawti (05.04.2018 01:59)

purchase cialis <a href="http://cialisonl1ne.us">cheap cialis uk </a> cialis costa rica <a href="http://cialisonl1ne.us">where to buy cialis online</a> buy cialis usa http://cialisonl1ne.us

233)  ttaletyrlf (05.04.2018 03:12)

where to buy cialis in canada <a href="http://psychologytweets.com">buy cialis online cheap </a> cialis cost <a href="http://psychologytweets.com">order cialis paypal</a> cheap cialis prices http://psychologytweets.com

234)  buy kamagra online (05.04.2018 06:21)

chewable kamagra polo 100mg
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra oral jelly sildenafil citrate</a>
kamagra 100 sildenafil citrate chewable tablets 100 mg
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra 100mg oral jelly price in india</a>
kamagra gold
http://kamagrabst.com/
kamagra oral jelly kaufen wien

235)  dtaletgeip (05.04.2018 09:50)

cialis side effects <a href="http://psychologytweets.com">cheap cialis canadian </a> cialis impotence <a href="http://psychologytweets.com">buy cialis canadian pharmacy</a> cheap cialis 20mg online http://psychologytweets.com

236)  mtaletrris (05.04.2018 16:16)

can cialis cause erectile dysfunction <a href="http://psychologytweets.com">cialis for sale online </a> allergic reaction to cialis <a href="http://psychologytweets.com">order cheap cialis</a> cialis coupon http://psychologytweets.com

237)  kamagra 100mg (06.04.2018 03:00)

kamagra oral jelly come si usa
<a href="http://kamagrabst.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg tablets usa
<a href="http://kamagrabst.com/">buy kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg oral jelly side effects
http://kamagrabst.com/
kamagra4uk review

238)  vtaletmmwm (06.04.2018 05:13)

cialis savings <a href="http://cialisonl1ne.us">order cialis from india </a> cialis daily use review <a href="http://cialisonl1ne.us">cheap cialis online</a> order cialis online cheap http://cialisonl1ne.us

239)  italetppqm (06.04.2018 06:33)

cialis doesnt work <a href="http://rebeccaharrell.com">cheap cialis 5mg </a> low dose cialis <a href="http://rebeccaharrell.com">order cialis paypal</a> generic cialis canada online pharmacy http://rebeccaharrell.com

240)  kamagra 100mg oral jelly kako se uzima (06.04.2018 12:06)

kamagra 100 gold
<a href="http://kamagrabst.com/">buy kamagra 100mg oral jelly uk</a>
kamagra oral jelly wirkungsweise
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra 100mg tablets reviews</a>
kamagra gel opinie forum
http://kamagrabst.com/
kamagra store filagra

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek