Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

281)  Williamved (12.04.2018 18:49)

cialis online ebay
<a href="http://coastalseaplanes.com/#">buy generic cialis online</a>
coupon for cialis 20mg at cvs
<a href="http://coastalseaplanes.com/#">buy generic cialis</a>
cialis soft reviews
<a href="http://northcoastgetaway.com/#">generic cialis online</a>
cialis 20 mg dosering
<a href="http://northcoastgetaway.com/#">buy generic cialis</a>
cialis retail prices usa

282)  Williamved (13.04.2018 02:01)

viagra side effects long term
<a href="http://amsboatyard.com/#">viagra</a>
generic viagra 100mg sildenafil workout
<a href="http://amsboatyard.com/#">generic viagra online</a>
viagra natural mas efectiva
<a href="http://viagrapillq.com/#">buy generic viagra online</a>
viagra feminino para comprar
<a href="http://viagrapillq.com/#">generic viagra</a>
real viagra without a doctor prescription usa

283)  Williamved (13.04.2018 16:23)

viagra coupons 75% off print
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">buy viagra</a>
viagra coupons
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">buy viagra online</a>
cialis vs viagra price
<a href="http://timmonssoftware.com/#">buy viagra online</a>
cialis dosage recommendations vs viagra
<a href="http://timmonssoftware.com/#">buy viagra</a>
viagra effects on men without ed

284)  Williamved (13.04.2018 23:50)

side effects from cialis 5mg
<a href="http://justinpro.com/#">buy generic cialis online</a>
cialis viagra dosage comparison
<a href="http://justinpro.com/#">cialis generic</a>
lilly cialis coupon for cvs
<a href="http://airvietnamairline.com/#">buy generic cialis</a>
best price for cialis 20 mg at walmart
<a href="http://airvietnamairline.com/#">buy cialis</a>
cialis side effects muscle pain

285)  Williamved (14.04.2018 06:47)

viagra vs cialis price in india
<a href="http://amsboatyard.com/#">generic viagra online</a>
viagra woman commercial
<a href="http://amsboatyard.com/#">generic viagra online</a>
viagra black woman commercial
<a href="http://viagrapillq.com/#">buy viagra online</a>
generic viagra soft tabs review
<a href="http://viagrapillq.com/#">buy viagra online</a>
viagra effects on hearing and eye sight

286)  Williamved (14.04.2018 13:38)

pfizer brand viagra 100mg review
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">viagra generic</a>
cialis or viagra generic
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">viagra</a>
viagra ideal dosage forum
<a href="http://timmonssoftware.com/#">buy viagra online</a>
cost of viagra versus cialis
<a href="http://timmonssoftware.com/#">buy viagra online</a>
viagra caseiro de melancia funciona

287)  Williamved (14.04.2018 20:41)

generic cialis uk next day delivery
<a href="http://justinpro.com/#">cialis</a>
cialis side effects muscle aches
<a href="http://justinpro.com/#">buy cialis</a>
order generic cialis online uk
<a href="http://airvietnamairline.com/#">buy generic cialis online</a>
cialis coupon printable cvs
<a href="http://airvietnamairline.com/#">buy generic cialis online</a>
buy cialis and viagra online

288)  Williamved (15.04.2018 03:39)

viagra commercial actress names
<a href="http://amsboatyard.com/#">generic viagra</a>
generic viagra india 100mg trustworthy site youtube.com
<a href="http://amsboatyard.com/#">buy generic viagra online</a>
viagra dosage recreational use
<a href="http://viagrapillq.com/#">generic viagra</a>
viagra super active plus 100mg
<a href="http://viagrapillq.com/#">buy generic viagra</a>
generic viagra sildenafil 100mg uk

289)  Williamved (15.04.2018 10:24)

generic cialis shipped from usa
<a href="http://coastalseaplanes.com/#">generic cialis</a>
cost of generic cialis 5 mg at costco
<a href="http://coastalseaplanes.com/#">buy generic cialis</a>
directions on cialis 20mg
<a href="http://northcoastgetaway.com/#">cialis generic</a>
cialis generic side effects
<a href="http://northcoastgetaway.com/#">buy generic cialis</a>
dosage for viagra cialis levitra

290)  Williamved (15.04.2018 17:52)

viagra vs cialis vs levitra price comparison
<a href="http://amsboatyard.com/#">buy generic viagra online</a>
viagra 100mg online india
<a href="http://amsboatyard.com/#">generic viagra online</a>
viagra cialis levitra dosages
<a href="http://viagrapillq.com/#">buy generic viagra</a>
viagra generic walmart
<a href="http://viagrapillq.com/#">generic viagra</a>
female viagra reviews 2013

291)  Williamved (16.04.2018 01:30)

youtube viagra commercial 2015 actress football jersey
<a href="http://amsboatyard.com/#">viagra</a>
tesco viagra price 2016
<a href="http://amsboatyard.com/#">viagra generic</a>
viagra e cialis generici
<a href="http://viagrapillq.com/#">viagra</a>
viagra for women commercial
<a href="http://viagrapillq.com/#">viagra generic</a>
viagra generico preço portugal

292)  BrceTub (16.04.2018 11:19)

cialis kaufen wo cialis soft tabs for sale
<a href="http://kaivanrosendaal.com">buy cialis</a> cialis kaufen wo cialis pills in singapore

293)  BrceTub (16.04.2018 13:22)

cialis super kamagra cialis australia org
<a href="http://kaivanrosendaal.com/">Buy Cheap Cialis in us</a> prices on cialis 10 mg cialis professional from usa

294)  Williamved (16.04.2018 23:24)

effectiveness of cialis vs viagra vs levitra comparison table
<a href="http://amsboatyard.com/#">buy viagra online</a>
price of viagra and cialis per pill
<a href="http://amsboatyard.com/#">buy generic viagra online</a>
viagra coupons samples 2017
<a href="http://viagrapillq.com/#">buy generic viagra online</a>
best price generic viagra
<a href="http://viagrapillq.com/#">viagra</a>
what is the best time to take viagra

295)  BrceTub (17.04.2018 03:31)

cialis 05 cialis 5 mg para diabeticos
<a href="http://kaivanrosendaal.com/#Buy-Cheap-Cialis">cialis in usa</a> acquistare cialis internet cialis 10mg prix pharmaci

296)  BrceTub (17.04.2018 05:37)

cialis rckenschmerzen cialis canada on line
<a href="http://kaivanrosendaal.com">cialis usa</a> we recommend cialis best buy cialis generic tadalafil buy

297)  Williamved (17.04.2018 06:10)

viagra commercial girl 2014
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">buy generic viagra</a>
generic viagra prices at walgreens
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">generic viagra</a>
over counter viagra for women
<a href="http://timmonssoftware.com/#">viagra</a>
viagra tv commercial brunette actress
<a href="http://timmonssoftware.com/#">buy viagra</a>
cost of viagra cialis and levitra

298)  Williamved (17.04.2018 12:31)

cialis super force dapoxetine review
<a href="http://justinpro.com/#">buy cialis online</a>
cialis 5mg price in malaysia
<a href="http://justinpro.com/#">buy generic cialis online</a>
side effects of cialis vs viagra
<a href="http://airvietnamairline.com/#">generic cialis online</a>
cialis viagra levitra generic
<a href="http://airvietnamairline.com/#">generic cialis online</a>
buy generic cialis online canada

299)  BrceTub (17.04.2018 20:48)

buying cialis in colombia american pharmacy cialis
<a href="http://kaivanrosendaal.com">Buy Cheap Cialis in us</a> click here take cialis cialis in sconto

300)  BrceTub (17.04.2018 23:11)

deutschland cialis online legalidad de comprar cialis
<a href="http://kaivanrosendaal.com/#Cheap-Cialis">Buy Cheap Cialis</a> safe site to buy cialis online cialis baratos compran uk

301)  HrafdceTub (18.04.2018 15:49)

wisconsin union lawsuit cialis cialis pricing in canada cialis lieferung sterreich <a href=http://jvrimages.com/#tadalafil+generic>cialis 5 mg</a> generic cialis soft tab 50mg cialis forum hr is cialis safe for teenagers
<a href=http://jvrimages.com/#viagra+cialis+levitra>calluses on feet</a> quanto costa cialis suppliers of cialis in the uk cialis 5mg price
http://jvrimages.com/#tadalafil+tablets walk in clinic toronto cialis buy genuine cialis cialis use by women effective

302)  HrafdceTub (18.04.2018 17:30)

cialis for sale uk cheap how old to take cialis of man can nz buy cialis online au <a href=http://jvrimages.com/#caius>how long does cialis last</a> cialis preiswert cialis buy sublingual cialis order cheap cialis deals
<a href=http://jvrimages.com/#200+cialis+coupon>cialis 30 day trial coupon</a> cost levitra cialis cheap cialis direct can i take cialis to us
http://jvrimages.com/#cialis+side+effects+dangers cialis livraison escompte safest site generic cialis look there official cialis

303)  HrafdceTub (19.04.2018 04:56)

best ever cialis picture 110 mg dissolvable cialis cialis hiv <a href=http://jvrimages.com/#cialis+prices>cialis coupon</a> comprar cialis online net comprar cialis online seguro bestall cialis pa natet
<a href=http://jvrimages.com/#tadalafil+generic>jvrimages.com</a> opinioni cialis online cialis order real cialis el precio uk ms bajo
http://jvrimages.com/#cialis+5mg uk sample cialis cialis kaufen paypal 50 cialis buy

304)  HrafdceTub (19.04.2018 06:29)

cialis in usa cheap getting the best from cialis can you get cialis in prague <a href=http://jvrimages.com/#cialis+from+india>sildenafil coupons</a> cialis enhanced erections buy female pfizer cialis quanto costa il nuovo cialis
<a href=http://jvrimages.com/#foot+callus>interactions for tadalafil</a> best results cialis use cialis usa 8000mg commander cialis cialis
http://jvrimages.com/#calluses vente de cialis en ligne achat cialis a lunite look there cialis canada cheap

305)  HrafdceTub (19.04.2018 18:22)

cialis e pericoloso fgr 100 generic cialis review cialis generic versus brand <a href=http://jvrimages.com/#cialis+canada>jvrimages.com/</a> levitra cialis side effects cialis in denver cialis mg 20
<a href=http://jvrimages.com/#cialis+20mg>viagra wikipedia</a> cialis generico in italia cialis generic reviews original cialis ohne rezept
http://jvrimages.com/#cialis+for+sale order cialis sterreich cialis australia express typical cialis prescription

306)  HrafdceTub (19.04.2018 20:21)

jual cialis online cialis cialis prices achetez cialis du canada <a href=http://jvrimages.com/#cialis+prices>cialis dosage recommendations</a> pills for girls cialis buy cheap cialis uk online get cialis las vegas
<a href=http://jvrimages.com/#tadalafil+generic>tadalafil tablets</a> opinioni cialis online can cialis cause tinnitus cialis original patent
http://jvrimages.com/#cialis+30+day+trial+coupon pills for girls cialis il cialis puo causare buy fda approved cialis online

307)  JesusCow (20.04.2018 02:57)

emao http://cialisxtl.com liquid cialis

308)  HrafdceTub (20.04.2018 11:15)

order cialis sterreich visit our site sales cialis cialis multiple sclerosis
<a href="http://jvrimages.com/">buy cialis online</a> only now cialis injectable comprar cialis venezuela cialis soft tabs wirkung
cialis in sterreich cialis nausea cialis mg 20
http://jvrimages.com/#cialis+generic+availability nota de cialis 50mg very good site cialis no rx acheter vrai cialis en ligne

309)  staletburr (23.04.2018 22:15)

what is the work of viagra <a href="http://mphasset.com">retail cost of viagra </a> cheap viagra no prescription <a href="http://mphasset.com">viagra with alcohol safe</a> cialis vs levitra vs viagra which one is better http://mphasset.com

310)  vtaletetae (24.04.2018 03:35)

viagra tablets for sale <a href="http://kqcopy.com">buy viagra pills </a> viagra australia buy <a href="http://kqcopy.com">buy real viagra online cheap</a> female viagra pill http://kqcopy.com

311)  qtaletebqe (24.04.2018 05:10)

generic viagra safety <a href="http://istanbulexpressonline.com">get viagra overnight </a> side effects on viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">where can you buy viagra over the counter</a> amazon viagra http://istanbulexpressonline.com

312)  qtaletvuvf (24.04.2018 10:13)

cialis commercial song <a href="http://missreplicawatches.com">buy cialis online cheap </a> free sample cialis <a href="http://missreplicawatches.com">cialis online pharmacy</a> generic cialis from canada http://missreplicawatches.com

313)  jtaletiywl (24.04.2018 11:42)

what happens if i take 2 cialis <a href="http://psychologytweets.com">cheap cialis canada </a> generic cialis forum <a href="http://psychologytweets.com">poppers and cialis</a> costco cialis price http://psychologytweets.com

314)  qtaletmxak (24.04.2018 16:32)

taking viagra young <a href="http://investinokc.com">herbal viagra pills </a> cialis viagra difference <a href="http://investinokc.com">pfizer viagra online pharmacy</a> viagra mail order usa http://investinokc.com

315)  MichaelAnymn (24.04.2018 17:47)

kamagra oral jelly uk
<a href="http://lkkkopzql.com/">kamagra 100mg oral jelly india</a>
kamagra oral jelly wirkungsdauer
<a href="http://lkkkopzql.com/">kamagra uk company</a>
kamagra kopen rotterdam

316)  Diaoffece (24.04.2018 17:53)

Acquistare Priligy Senza Ricetta Buy Generic Viagra With Pay Pal Comprar Cialis Generico 20 Mg <a href=http://cialibuy.com>cialis 20mg price at walmart</a> Prix Du Cialis 20 Mg

317)  btaletamhv (24.04.2018 18:07)

side effects of cialis and viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">which works best viagra or cialis </a> genuine viagra pills <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra risks</a> what is herbal viagra http://istanbulexpressonline.com

318)  TimothySholi (24.04.2018 19:25)

kamagra oral jelly kaufen amazon
<a href="http://lkkkopwql.com/">kamagra oral jelly kaufen per nachnahme</a>
kamagra 100 oral jelly how to use
<a href="http://lkkkopwql.com/">kamagra 100 chewable tablet kaufen</a>
kamagra soft / chewable 100 mg

319)  Philipnaw (24.04.2018 22:20)

kamagra oral jelly side effects
<a href="http://lkkkoqaql.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra website reviews uk
<a href="http://lkkkoqaql.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly kaufen deutschland

320)  ftaletpttx (25.04.2018 00:06)

is generic viagra effective <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra healthy man </a> herbal viagra that works <a href="http://istanbulexpressonline.com">natural viagra for females</a> viagra price at walmart http://istanbulexpressonline.com

«   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 42   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek